• Evaluering av Kompetanseløftet 2015 

   Inger Marie Stigen; Trond Tjerbo (NIBR-notat 2011:108, Notat, 2011)
   Last ned gratis I dette notatet sammenlignes resultatene fra en survey sendt ut til kommunene i 2008 og i 2010. I tillegg gjøres det analyser av den innrapporterte aktiviteten i Kompetanseløftet 2015. Resultatene viser ...
  • Fylkesmennenes og kommunenes arbeid med Kompetanseløftet 2015 

   Helgesen, Marit; Inger Marie Stigen; Trond Tjerbo (NIBR-notat 2011:107, Notat, 2011)
   Våre respondenter i fylkesmannsembetene var i 2009 gjennomgående godt fornøyd med den løpende kontakten med kontaktpersonene i Helsedirektoratet. Det ser altså ut til at styringen og samordningen fungerer godt på dette ...
  • Interkommunale samarbeid på helseområdet 

   Zeiner, Hilde Hatleskog; Trond Tjerbo (NIBR-notat 2014:106, Notat, 2014)
   Last ned gratis I dette notatet ser vi nærmere på interkommunale samarbeid innenfor helseområdet. Spørsmålene som stilles er: Hvor omfattende er det interkommunale samarbeidet, og hvordan begrunner kommunene slikt ...
  • Kompetanseløftet 2015 - kommunenes deltakelse 

   Helgesen, Marit; Inger Marie Stigen; Trond Tjerbo (NIBR-notat 2009:103, Notat, 2009)
   Last ned gratis Basert på resultatene fra surveyen til kommunene er kommunene svært positive til Kompetanseløftet 2015.Formålet med satsingen synes å være godt tilpasset behovet ute i kommunene og kommunene oppgir jevnt ...
  • Vertskommunesamarbeid i norske kommuner 

   Trond Tjerbo (NIBR-notat 2010:105, Notat, 2010)
   Last ned gratis I 2007 ble det innlemmet en ny bestemmelse i kommuneloven §28a-k, om at flere kommuner kan gå sammen om å løse lovpålagte oppgaver, og at disse kommunene kan overføre myndighet til en annen kommune for å ...