• Bydelsbarnevernet i Oslo 

   Toresen, Jøran (NIBR-rapport 2005:01, Report, 2005)
   Rapporten beskriver sentrale kjennetegn ved barnevernsklienter og deres familier. Videre beskrives forskjeller mellom Oslos bydeler i klienthyppighet og barnevernsutgifter. Regresjonsanalyse benyttes til å analysere ...
  • Dødelighet, sosial posisjon og utgifter til pleie og omsorg i Oslo 

   Toresen, Jøran; Brevik, Ivar (NIBR-rapport 2004:10, Report, 2004)
   I rapporten drøftes dødelighet som indirekte mål på helse og sammenhenger mellom dødelighet og behovet for pleie- og omsorgstjenester. Variasjoner i dødelighet mellom bydelene i Oslo analyseres. Videre analyseres sammenhenger ...
  • Handlingsplan for eldreomsorgen 

   Toresen, Jøran (NIBR-notat 2003:113, Notat, 2003)
   Last ned gratis Det blir markert større ulikhet i institusjons- og sykehjemsdekning fra 1997 til 2005. Omsorgsboligdekningen utjevnes og det blir mer likhet i den totale dekningen for institusjonsplasser og omsorgsboliger. ...
  • Mellom politiske prinsipper og lokal pragmatisme 

   Hansen, Tore; Heløe, Leif Arne; Myrvold, Trine; Toresen, Jøran; Winsvold, Marte (NIBR-rapport 2003:10, Report, 2003)
   Rapporten tar opp hvilke hensyn det er som legitimerer kommunesammenslutninger. Det trekkes et skille mellom hensynet til demokratiske verdier og borgereffektivitet på den ene sida og hensynet til effektiv tjenesteyting ...