• Boligpolitikk i et utbyggerstyrt marked 

   Skogheim, Ragnhild (NIBR-notat 2001:108, Notat, 2001)
   Last ned gratis
  • Boligpreferanser i distriktene 

   Ruud, Marit Ekne; Schmidt, Lene; Sørlie, Kjetil; Skogheim, Ragnhild; Vestby, Guri Mette (NIBR-rapport 2014:1, Report, 2014)
   Rapporten setter søkelys på hva bolig og bomiljø betyr for bosetting og tilflytting i distriktene, og hva som er etterspurte kvaliteter ved boligen, bomiljøet og stedet. Undersøkelsen er basert på intervjuer av kommunalt ...
  • Evaluering av Norsk Kulturminnefond 

   Ruud, Marit Ekne; Skålnes, Sigrid; Skogheim, Ragnhild (NIBR-rapport 2007:06, Report, 2007)
   Norsk Kulturminnefond ble opprettet i 2002, som et supplement til eksisterende tilskuddsordninger for antikvariske kulturminner. Fondet har i løpet av årene fra opprettelsen etablert og utformet organisasjonen på en dyktig ...
  • Evaluering av Skjærgårdstjenesten 

   Skjeggedal, Terje; Lund-Iversen, Martin; Skogheim, Ragnhild; Harvold, Kjell (Report, 2013)
   Skjærgårdstjenesten er evaluert på bakgrunn av spørreskjemaundersøkelser og personlige intervjuer med ansatte i tjenesten. På bakgrunn av evalueringen foreslås det gjennomført tiltak for å styrke tjenesten. Tilknyttet ...
  • Festivalkommuner 

   Vestby, Guri Mette; Samuelsen, Roar; Skogheim, Ragnhild (NIBR-rapport 2012:7, Report, 2012)
   Rapporten baseres på kvalitative studier av samhandlingen mellom ulike type festivalaktører og kommunene. Det er kommunens rolleutøvelse som fokuseres: hva slags arbeid og samarbeid foregår i tilknytning til festivaler, ...
  • Florø i fokus 

   Vestby, Guri Mette; Skogheim, Ragnhild (NIBR-rapport 2010:6, Report, 2010)
   Analysen skal inngå som kunnskapsgrunnlag for byutvikling og sentrumsplan i Florø, samt arbeide med omdømmebygging og profilering. Rapporten baseres på analyse av hvordan byen brukes og fungerer, hva slags oppfatninger som ...
  • Forhandlingsbasert byutvikling 

   Nordahl, Berit; Harvold, Kjell; Skogheim, Ragnhild (NIBR-rapport 2009:20, Report, 2009)
   Rapporten beskriver og vurderer Oslo kommunes arbeid med byutvikling på Ensjø. Den ser på planredskapene som er tatt i bruk, kommunens organisering, grunneiernes organisering og beboernes og politikernes roller. Rapporten ...
  • Helhetlig boligplanlegging 

   Barlindhaug, Rolf; Ruud, Marit Ekne; Skogheim, Ragnhild (NIBR-rapport 2015:21, Report, 2016)
   I prosjektets første fase, dokumentert gjennom denne rapporten, er begrepet helhetlig boligplanlegging drøftet mhp hvilke elementer som bør inngå i begrepet, særlig i hvilken grad boligsosiale og kvalitetsmessige hensyn ...
  • Ildsjeler og lokalt utviklingsarbeid – Gløden, rollen og rammevilkårene 

   Vestby, Guri Mette; Gundersen, Frants; Skogheim, Ragnhild (NIBR-rapport 2014:2, Research report, 2014)
   Denne studien handler om ildsjeler og deres roller, arbeidsmetoder og rammebetingelser, spesielt i lys av lokalt utviklingsarbeid og kommunens utviklingskultur. Studien skal belyse og drøfte følgende tre hovedproblemstillinger: ...
  • Informasjon og tiltak rettet mot innvandrerbefolkningen i forbindelse med Covid-19 Delrapport 1 

   Skogheim, Ragnhild; Orderud, Geir; Ruud, Marit Ekne (NIBR-rapport;2020:28, Research report, 2020-12)
   Rapporten inneholder en oversikt over informasjons- og veiledningstiltak fra offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner i forbindelse med covid-19, samt en oversikt over smittesituasjonen i innvandrerbefolkningen. ...
  • Informasjon og tiltak rettet mot innvandrerbefolkningen i forbindelse med Covid-19 Delrapport 3 

   Skogheim, Ragnhild; Orderud, Geir; Ruud, Marit Ekne; Søholt, Susanne (NIBR-rapport;2021:6, Research report, 2021-04)
   Rapporten er den tredje delrapporten i prosjektet «Informasjon og tiltak rettet mot innvandrerbefolkningen i forbindelse med covid-19.» Rapporten presenterer resultater fra intervjuer med 15 personer med innvandrerbakgrunn ...
  • Informasjon og tiltak rettet mot innvandrerbefolkningen i forbindelse med Covid-19: Delrapport 2 

   Skogheim, Ragnhild; Orderud, Geir Inge; Ruud, Marit Ekne; Søholt, Susanne (NIBR-rapport;2020:27, Research report, 2021-02)
   Rapporten presenterer resultater fra en kartlegging av informasjonstiltak fra offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner overfor innvandrerbefolkningen i forbindelse med covid-19. Rapporten har hatt særlig ...
  • Kongsberg - en attraktiv by å bo i? 

   Frants Gundersen; Vestby, Guri Mette; Skogheim, Ragnhild (NIBR-notat 2006:128, Notat, 2006)
   Last ned gratis Kongsberg har et særdeles attraktivt næringsmiljø og tiltrekker seg høyt utdannet arbeidskraft innen teknologisk industri. Men byen har også mange innpendlere, dvs. at mange som jobber i Kongsbergindustrien ...
  • Kultur og frivillighet i Groruddalen – en aktørkartlegging 

   Skogheim, Ragnhild; Holm-Hansen, Jørn; Nygaard, Marit (NIBR-rapport;2019:1, Research report, 2019-01-28)
   Rapporten presenterer resultater fra kartlegging av kultur- og frivillighetsaktører i Groruddalen. Resultatene skal danne grunnlag for at flere deltar aktivt i nærmiljøet gi kunnskap av direkte nytte i arbeidet med å nå ...
  • Kulturarv og stedsidentitet 

   Skogheim, Ragnhild; Vestby, Guri Mette (NIBR-rapport 2010:14, Report, 2010)
   Rapportens sentrale temaer er hvordan kulturarv inngår i omdømmebygging og byers profilering, og som ressurs for økonomisk utvikling/næringsutvikling. Studien viser bl.a. at byenes historiske identitet integreres i dagens ...
  • Kulturminnemiljøet på Røros og i Fjellregionen 

   Ruud, Marit Ekne; Skogheim, Ragnhild (NIBR-rapport 2018:11, Report, 2018)
   Rapporten gir en oversikt over kulturminnemiljøet på Røros og i Fjellregionen. Formålet med arbeidet har vært å dokumentere hvilken kompetanse kulturminnemiljøet i dette området har og hva som er spesielt for miljøet. ...
  • Kunstgress i vekst - svømmehall i forfall 

   Skogheim, Ragnhild; Schmidt, Lene; Nenseth, Vibeke (NIBR-rapport 2006:03, Report, 2006)
   Rapporten presenterer en studie av planleggingen av idrettsanlegg i Oslo gjennom case-studier av henholdsvis kunstgressbane og svømmehall. Studien viser at det er et gap mellom overordnete politiske mål og idrettsanleggspraksis. ...
  • Kvalitetsreform, samfunnsreform eller begge deler? Støtteapparatets forståelse og vurdering av «Leve hele livet» 

   Zeiner, Hilde Hatleskog; Amundsen, Maria; Dokken, Therese; Holden, Mari Brekke; Ruud, Marit Ekne; Rasmussen, Ingeborg; Skogheim, Ragnhild (NIBR-rapport;2021:12, Research report, 2021-06)
   Rapporten undersøker hvordan det nasjonale og regionale støtteapparatet som skal bistå kommunene i implementeringen av «Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre» bidrar til å gi form og legitimitet til reformen. Et ...
  • Kystens kulturminner og kulturmiljøer i Fræna 

   Skogheim, Ragnhild; Knut Bjørn Stokke; Erling Vindenes (NIBR-notat 2009:108, Notat, 2009)
   Last ned gratis Notatet er et produkt under Strategisk Instituttprogram (SIP) Kulturminner og kulturmiljøer i en integrert kystsoneforvaltning 2004-2008, finansiert av Norges forskningsråd. I programmmet samarbeider Norsk ...
  • Kystens kulturminner og kulturmiljøer på Nøtterøy 

   Knut Bjørn Stokke; Skogheim, Ragnhild (NIBR-notat 2007:108, Notat, 2007)
   Last ned gratis Notatet er et produkt under Strategisk instituttprogram (SIP) Kystens kulturminner og kulturmiljøer i en integrert kystsoneforvaltning, hvor NIBR samarbeider med NIKU, NINA og Bioforsk. NIKU har ...