• Bærekraftig lokal og regional utvikling 

   Hovik, Sissel; Lorentzen, Hilde; Vibeke Nenseth; Skålnes, Sigrid (NIBR-notat 2004:106, Notat, 2004)
   Last ned gratis Notatet er en delrapportering fra NIBRs strategiske instituttprogram "Bærekraftig utvikling - utfordringer til kunnskap, planlegging og styring". Temaet i notatet er hvordan ulike institusjonelle ...
  • Distriktskvinnescenarier 2010 

   Skålnes, Sigrid (Samarbeidsrapport NIBR/HIF 2001, Report, 2001)
   Rapporten er ein del av prosjektet "Distriktskvinnescenarier 2010", og omhandlar unge distriktskvinners planar for framtida. Unge kvinner og menn frå ulike kommunetypar i distrikta har fortalt om kva planar og ønskje dei ...
  • Etterevaluering av NAV IKT Basis 

   Johansen, Steinar; Skålnes, Sigrid (NIBR-rapport 2014:9, Report, 2014)
   En viktig forutsetning for NAV-reformen var at man utviklet et IKT-system som kunne brukes fra dag 1. IKT Basisprosjektet innebar at man på kort sikt utviklet en teknologisk sett trygg og ikke så komplisert løsning. ...
  • Evaluering av Modellkommuneforsøket 

   Skålnes, Sigrid; Askim, Jostein; Dønnum, Helge; Fløtre, Asgeir (NIBR-rapport 2002:24, Report, 2002)
   Rapporten er en evaluering av Norsk kommuneforbunds forsøk med modellkommuner. Den metodikken som prøves ut i forsøket representerer et alternativ til konkurranseutsetting av kommunale tjenester. De tre forsøkskommunene ...
  • Evaluering av Modellkommuneforsøket i Steinkjer 

   Skålnes, Sigrid (NIBR-notat 2002:127, Notat, 2002)
   Last ned gratis Notatet er en evaluering av Norsk kommuneforbunds Modellkommuneforsøk i Steinkjer kommune. Forsøket representerer et alternativ til konkurranseutsetting av kommunale tjenester. Fokus i forsøket er å bygge ...
  • Evaluering av Norsk Kulturminnefond 

   Ruud, Marit Ekne; Skålnes, Sigrid; Skogheim, Ragnhild (NIBR-rapport 2007:06, Report, 2007)
   Norsk Kulturminnefond ble opprettet i 2002, som et supplement til eksisterende tilskuddsordninger for antikvariske kulturminner. Fondet har i løpet av årene fra opprettelsen etablert og utformet organisasjonen på en dyktig ...
  • Fornying og omstilling 

   Harvold, Kjell; Skålnes, Sigrid; Valvik, Vidar (NIBR-rapport 2010:24, Report, 2010)
   I prosjektet har det blitt gjennomført intervju/samtaler med alle regionrådene i Telemark. Studien viser at skjønnsmidlene til omstilling har blitt benyttet i tråd med de retningslinjer som er gitt. Tilknyttet prosjekt ...
  • Fylkeskommunal oppgavedifferensiering 

   Klausen, Jan Erling; Skålnes, Sigrid (NIBR-rapport 2007:16, Report, 2007)
   Dette er sluttrapporten fra evalueringen av forsøk med fylkeskommunal oppgavedifferensiering. Evalueringen er gjennomført av NIBR i perioden 2004-2007, på oppdrag fra KRD. Det er Oppland fylkeskommune og to regionråd - ...
  • Fylkesmannens rolle i busetting av flyktningar 

   Skålnes, Sigrid; Aasen, Berit (NIBR-rapport 2017:7, Report, 2017)
   Sommaren 2015 sat mange flyktningar i norske mottak og venta på busetting i kommunar. Styresmaktene ønskte å få ned ventetida, og gjekk inn for eit forsøksprosjekt i Hordaland og Østfold der Fylkesmannen skulle medverke ...
  • Gåatome - laanta jí¯h juhtemegeajnoeh - 

   Berg-Nordlie, Mikkel; Skålnes, Sigrid (NIBR-rapport 2012:10, Report, 2012)
   Rapporten er ei evaluering av reindriftas distriktsinndeling i Nordland og områdegrensa mellom Nordland og Nord-Trøndelag. Begge disse to delene av arbeidet fokuserer på medvirkning i grensereguleringsprosessen, og på ...
  • Introduksjonsprogrammet i de fire bydelene i Groruddalen 

   Aasen, Berit; Skålnes, Sigrid (NIBR-notat 2015:101, Notat, 2015)
   Last ned gratis De fire bydelene i Groruddalen; Alna, Bjerke, Grorud og Stovner, inngikk i 2013 en intensjonsavtale med Nav Oslo og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi), om et felles utviklingsprogram: Program ...
  • Kommunevalg i Nittedal 

   Skålnes, Sigrid (NIBR-notat 2004:103, Notat, 2004)
   Last ned gratis Prosjektet er en studie av kommunevalget 2003 i Nittedal. Dette valget fann sted på egen valgdag i juni, tre måneder før alle andre norske kommuner. Bakgrunnen for forsøket var et ønske fra kommunen om å ...
  • Langtidseffekter av nasjonale utviklingsprogram 

   Skålnes, Sigrid; Gundersen, Frants; Skogheim, Ragnhild; Sørlie, Kjetil (NIBR-rapport 2011:17, Report, 2011)
   Rapporten evaluerer to nasjonale utviklingsprogram; Utkantprogrammet (1997-2001) og Tettstadprogrammet " Miljøvennlege og attrative tettstader i distrikta" (2001-2005). Programma vart finansierte av Kommunal- og ...
  • Mangfoldsåret 

   Henningsen, Erik; Skålnes, Sigrid (NIBR-rapport 2010:18, Report, 2010)
   FoU -prosjektets formål var å analysere virkningene av markeringsåret for kulturelt mangfold som ble gjennomført i 2008 innenfor kulturfeltet. Prosjektet fokuserte på organiseringen av Mangfoldsåret på nasjonalt og regionalt ...
  • Mulighetene for tverrprofesjonell undervisning om barn og unge 

   Holm-Hansen, Jørn; Skålnes, Sigrid (NIBR-rapport 2018:2, Report, 2018)
   Evalueringen tar for seg utfordringer ved å integrere felles undervisning i tverrprofesjonelle tilnærmingsmåter helse-, sosial- og lærerutdanningene ved OsloMet – storbyuniversitetet. Den skisserer også et opplegg for ...
  • Nordisk grenseregionalt samarbeid 

   Skålnes, Sigrid; Bjørn Moen (NIBR-notat 2004:122, Notat, 2004)
   Notatet inneholder resultatene fra en evaluering av arbeidet til de grenseregionale samarbeidsorganisasjonene i Norden. Hovedformålet har vært å analysere om og i hvilken grad grenseorganisasjonene har bidratt til å ...
  • Noreg i Europa - om norsk deltaking i INTERREG-program 

   Bjørn Moen; Skålnes, Sigrid (NIBR-notat 2005:107, Notat, 2005)
   Last ned gratis Notatet gjev ei mest mogeleg samla oversikt over Noreg si deltaking i Interreg-samarbeidet og får fram kva nytte Noreg og norske aktørar har av å vera med på denne typen regionalpolitiske satsingar.
  • Den offentlege forvaltninga av reindrifta 

   Skålnes, Sigrid (NIBR-rapport 2011:4, Report, 2011)
   Rapporten presenterer ei undersøking av omdømme til den offentlege forvaltninga av reindrifta. Det er omverda til reindriftsforvaltninga, - offentlege institusjonar og private organisasjonar som har med eller kan tenkjast ...
  • Et offentlig rom for lokaldemokratiet? 

   Myrvold, Trine; Skålnes, Sigrid; Winsvold, Marte (NIBR-rapport 2004:09, Report, 2004)
   Mange offentlige rom benyttes bare til enveis kommunikasjon, og preges sjelden av åpen politisk meningsdanning. Politikerne fremstår oftere med en åpen og lyttende holdning enn innbyggerne. Innbyggerdeltakelse i offentlige ...
  • Partnarskap i norsk regional politikk 

   Skålnes, Sigrid (NIBR-notat 2004:123, Notat, 2004)
   Last ned gratis Notatet tek opp erfaringar med partnarskap og utviklingskoalisjonar og ser dette særleg frå fylkeskommunen sitt perspektiv. Det er norske erfaringer med partnarskapforsøk mellom fylkeskommunar og andre ...