• Diskursive ressursar i rusarbeid – ein analyse av praksisforteljingar 

   Selseng, Lillian Bruland (HiOA Avhandling;2017 nr 15, Doctoral thesis; Peer reviewed, 2017)
   Korleis profesjonsutøvarar forstår rusproblem, har avgjerande betydning for korleis hjelpetilbodet til personar med rusproblem blir utforma. Denne avhandlinga rettar merksemda mot korleis profesjonsutøvarar sine forståingar ...
  • Rusproblem og endring i eit diskursperspektiv: ein analyse av praksisforteljingar 

   Selseng, Lillian Bruland; Ulvik, Oddbjørg Skjær (Norsk sosiologisk tidsskrift;Årgang 3, nr.6, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Rusproblem er eit fleirtydig fenomen der ulike forståingar har dominert gjennom historia og mellom samfunn. Også i vår samtid blir samfunnets reaksjonar mot problematisk rusbruk utforma i skjeringspunkt mellom ulike ...