• Boligpreferanser i distriktene 

   Ruud, Marit Ekne; Schmidt, Lene; Sørlie, Kjetil; Skogheim, Ragnhild; Vestby, Guri Mette (NIBR-rapport 2014:1, Report, 2014)
   Rapporten setter søkelys på hva bolig og bomiljø betyr for bosetting og tilflytting i distriktene, og hva som er etterspurte kvaliteter ved boligen, bomiljøet og stedet. Undersøkelsen er basert på intervjuer av kommunalt ...
  • Demografi og næringsutvikling i Sogn og Fjordane 

   Gundersen, Frants; Sørlie, Kjetil (NIBR-rapport 2009:13, Report, 2009)
   Rapporten er en av fire i et samarbeid mellom Asplan Viak, Høgskulen i Sogn og Fjordane og NIBR. Med utgangspunkt i at Norsk Hydro startet nedbemanning i Høyanger og Årdal i 2004, har hovedfokus i prosjektet vært å følge ...
  • Demografisk utvikling i fem storbyer 

   Juvkam, Dag; Sørlie, Kjetil; Texmon, Inger (NIBR-rapport 2010:16, Report, 2010)
   Rapportene tar for seg befolkningsutviklingen i fem storbyer de siste årene, og ser på hvilken befolkningsutvikling vi kan forvente i de nærmeste årene framover. Tilknyttet prosjekt Befolkningsutviklingen i storbyene
  • Demografiske hovedtrekk i fire storbyregioner 

   Juvkam, Dag; Sørlie, Kjetil (NIBR prosjektrapport 2000:04, Report, 2000)
   Storbyområdene har hatt sterk befolkningsvekst de siste tiårene. Det er en sterk sammenheng mellom veksten som har kommet i storbyene og den veksten som er blitt storbyomlandet til del. Forløpet i de ulike områdene er ...
  • Flytting til byer fra distriktsområder med samisk bosetting 

   Sørlie, Kjetil; Broderstad, Ann Ragnhild (Samarbeidsrapport NIBR/UiT 2011, Rapport, 2011)
   Senter for samisk helseforskning forbereder en survey for alle personer i alder 35-60 år som har vokst opp i en samisk kommune og senere flyttet til en by. Barn av disse skal også være med i undersøkelsen. Denne rapporten ...
  • Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? Bo- og flyttemotiver de første årene på 2000-tallet 

   Sørlie, Kjetil; Aure, Marit; Langset, Bjørg (NIBR-rapport 2012:22, Report, 2012)
   Jo lettere det er å få eller skifte jobb, desto færre er det som oppgir arbeid som bo- og flyttebegrunnelser. Unge som flytter til byene, og de som flytter til periferi oppgir i størst grad arbeid som motiv. I områder med ...
  • HøgskoSchmidt, Lene regionale betydning 

   Arbo, Peter; Sæther, Bjørnar; Mønnesland, Jan; Onsager, Knut; Sørlie, Kjetil (NIBR prosjektrapport 2000:09, Report, 2000)
   Rapporten belyser tre aspekter. Det angis anslag for hvilken betydning høgskoSchmidt, Lene løpende aktivitet har for den lokale økonomi. Videre analyseres hvilken betydning høgskolen har for kompetansen i lokalt næringsliv, ...
  • Kommunedemografi - klassifisering og karakteristikk av befolkningsutviklingen i kommunene 

   Sørlie, Kjetil (NIBR prosjektrapport 2001:05, Report, 2001)
   Kommunene er klassifisert i 24 grupper etter nivå for vekst- og tilbakegangsutsikter for det første tiåret på 2000-tallet, og for hvordan endringene ser ut til å fordele seg over aldersskalaen. Kommunene med utsikt til ...
  • Kompetanseintensive næringer og tjenester 

   Onsager, Knut; Gundersen, Frants; Langset, Bjørg; Sørlie, Kjetil (NIBR-rapport 2010:20, Report, 2010)
   Økt utdanningsnivå og vekst av kompetansearbeidsplasser er trekk ved kunnskapassamfunnets utvikling. I rapporten beskrives lokalisering og regional utvikling for yrkesbefolkningen med høgere utdanning samt for arbeidsplasser ...
  • Langtidseffekter av nasjonale utviklingsprogram 

   Skålnes, Sigrid; Gundersen, Frants; Skogheim, Ragnhild; Sørlie, Kjetil (NIBR-rapport 2011:17, Report, 2011)
   Rapporten evaluerer to nasjonale utviklingsprogram; Utkantprogrammet (1997-2001) og Tettstadprogrammet " Miljøvennlege og attrative tettstader i distrikta" (2001-2005). Programma vart finansierte av Kommunal- og ...
  • Levekårsutvikling og flytting på Fjell i Drammen 

   Sørlie, Kjetil; Havnen, Eli; Ruud, Marit Ekne (NIBR-rapport 2010:21, Report, 2010)
   Drabantbyen på Fjell får stadig sterkere innslag av personer med innvandrerbakgrunn, småhusbebyggelsen har nesten ingen. Flytting reduserer stabiliteten i bosettingen begge steder, og påvirker utdannings-,inntekts- og ...
  • Livskraftige kystsamfunn. Steds- og næringsutvikling i Lurøy kommune med hovedvekt på Lovund 

   Schmidt, Lene; Stokke, Knut Bjørn; Onsager, Knut; Gundersen, Frants; Sørlie, Kjetil (NIBR-rapport 2011:30, Report, 2011)
   Rapporten belyser utviklingen i Lurøy kommune (Nordland) og på øya Lovund spesielt. Utviklingen i folketall og arbeidsplasser i Lurøy, og særlig på Lovund, har det siste tiåret utviklet seg klart bedre enn gjennomsnittet ...
  • Livskraftige kystsamfunn. Steds- og næringsutvikling i Sandøy kommune 

   Onsager, Knut; Gundersen, Frants; Schmidt, Lene; Sørlie, Kjetil; Vestby, Guri Mette (NIBR-rapport 2011:24, Report, 2011)
   Rapporten beskriver og forklarer utviklingen i Sandøy kommune (Møre og Romsdal) og drøfter utfordringer framover. Sandøy har hatt en langt bedre utvikling i arbeidsplasser og folketall det siste tiåret enn flertallet av ...
  • Livskraftige kystsamfunn. Steds- og næringsutvikling i Skjervøy kommune 

   Onsager, Knut; Schmidt, Lene; Vestby, Guri Mette; Gundersen, Frants; Sørlie, Kjetil (NIBR-rapport 2012:23, Report, 2012)
   Rapporten belyser nærings- og samfunnsutviklingen i Skjervøy kommune og noe grunnlaget for stabilt folketall og vekst i arbeidsplasser det siste tiåret. Rapporten trekker videre fram utviklingsbetingelser og noen utfordringer ...
  • Osloregionen - mangfold, innovasjon og utvikling 

   Onsager, Knut; Gundersen, Frants; Sørlie, Kjetil (NIBR-rapport 2010:12, Report, 2010)
   Rapporten belyser Osloregionens egenskaper, styrker og svakheter, som kompetanse-, innovasjons- og utviklingsregion. Avslutningsvis omtales noen utfordringer fremover. Tilknyttet prosjekt Regionale fortrinn, utviklingstrekk ...
  • Regionale tyngdepunkt i Sør-Trøndelag 

   Gundersen, Frants; Langset, Bjørg; Sørlie, Kjetil; Vanberg, Vidar (NIBR-rapport 2013:13, Report, 2013)
   Rapporten inngår som en del av faktagrunnlaget til fylkeskommunens arbeid med Regional planstrategi i fylket. Rapporten presenterer et bredt tematisk og empirisk materiale over alle kommuner og bo- og arbeidsmarkedsregioner ...
  • Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen 

   Johansen, Steinar; Onsager, Knut; Sørlie, Kjetil (NIBR-rapport 2015:4, Report, 2015)
   Prosjektet er en del av byregionprogrammet. Formålet med rapporten er å gjennomføre en helhetlig samfunnsanalyse av Tromsøregionen, der blant annet forholdet mellom samarbeid og regional vekst diskuteres. I rapporten ...
  • Spredt boligbygging i sentraliseringens tid 

   Harvold, Kjell; Hofstad, Hege; Sørlie, Kjetil; Vindenes, Erling (NIBR-rapport 2007:22, Report, 2007)
   I rapporten drøftes det hvordan arealplansystemet fungerer i forhold til kommuner som forsøker å etablere en spredt boligbygging. Kommunene blir ikke møtt med rigide krav om fortetting når de forsøker å etablere en slik ...
  • Steds- og næringsutvikling på Lovund 

   Stokke, Knut Bjørn; Gundersen, Frants; Sørlie, Kjetil; Vindenes, Erling (NIBR-rapport 2008:05, Report, 2008)
   Rapporten presenterer resultatene fra en studie av steds- og næringsutvikling på Lovund, og peker på sentrale forklaringer på hvorfor et såpass perifert sted som Lovund har maktet å få til en så stor vekst innen oppdrettsnæringen ...