• Agents of centralization? Local school administrations and contested school closures in Norwegian rural districts 

   Aasland, Aadne; Søholt, Susanne (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   In recent decades, the number of schools in Norwegian rural municipalities has been reduced substantially, often accompanied by much contestation in the local community. In Norway's decentralized governance system, the ...
  • Avtalt selvbosetting blant flyktninger 

   Henningsen, Erik; Dyb, Evelyn; Kasahara, Yuri; Søholt, Susanne; Tronstad, Kristian (NIBR-rapport 2016:5, Report, 2016)
   Rapporten er basert på en spørreundersøkelse om avtalt selvbosetting som har blitt gjennomført blant kommuner og asylmottak. Rapporten beskriver omfang og utbredelse av ordningen og praksis ute i kommunene.
  • Avtalt selvbosetting blant flyktninger og det norske bosettingsregimet 

   Henningsen, Erik; Søholt, Susanne (Tidsskrift for boligforskning;Årgang 1, nr. 1, Journal article; Peer reviewed, 2018-11-28)
   I de senere årene har norske statlige myndigheter oppfordret kommunene til å ta i bruk «avtalt selvbosetting», en ordning som innebærer at flyktninger finner bolig på egen hånd i det private leiemarkedet i overenstemmelse ...
  • Avtalt selvbosetting blant flyktninger og det norske bosettingsregimet 

   Henningsen, Erik; Søholt, Susanne (Tidsskrift for boligforskning;Årgang 1, nr. 1-2018, Journal article; Peer reviewed, 2018-11-28)
   I de senere årene har norske statlige myndigheter oppfordret kommunene til å ta i bruk «avtalt selvbosetting», en ordning som innebærer at flyktninger finner bolig på egen hånd i det private leiemarkedet i overenstemmelse ...
  • Avtalt selvbosetting. En bærekraftig ordning for framtidig bosetting av flyktninger? 

   Søholt, Susanne; Dyb, Evelyn (NIBR-rapport;2021:18, Report, 2022-01)
   Denne rapporten inneholder en vurdering og analyse av tidligere og ny forskning om avtalt selvbosetting. Rapporten diskuterer dilemmaer innebygget i ordningen og trekker fram argumenter for å beholde og for å avvikle ...
  • Boforhold og boligtilfredshet blant innvandrere i Distrikts-Norge 

   Aasland, Aadne; Søholt, Susanne (Tidsskrift for bolig forskning;Årgang 2, nr.2-2019, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Artikkelen diskuterer boforhold og boligtilfredshet blant innvandrere i norske distriktskommuner. Basert på registerdata, en spørreundersøkelse blant ulike kategorier innvandrere og norskfødte, samt feltarbeid i tre ...
  • Bosetting av flyktninger i storbyene: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand 

   Søholt, Susanne; Astrup, Kim; Holm, Arne; Skrede, Joar (NIBR-rapport;2020:2, Research report, 2020-03)
   I dette prosjektet har vi undersøkt hva slags strategier og praksiser fem storbyer i Norge bruker når de skal bosette nyankomne flyktninger. Hensikten har vært å finne ut av om storbyene legger vekt på å bosette flyktninger ...
  • Bosettingsklare flyktninger og avtalt selvbosetting 

   Søholt, Susanne; Henningsen, Erik; Dyb, Evelyn (NIBR-rapport 2017:1, Report, 2017)
   Rapporten handler om kommuner og flyktningers forventninger til og erfaringer med avtalt selvbosetting. Sentralt er hva slags implikasjoner dette kan ha for flyktningene, for samfunnet og for bosettingssystemet og hva som ...
  • Conditioned receptiveness: Nordic rural elite perceptions of immigrant contributions to local resilience 

   Søholt, Susanne; Stenbacka, Susanne; Nørgaard, Helle (0743-0167;Volume 64, November 2018, Journal article; Peer reviewed, 2018-05-19)
   Drawing on case studies among rural elites in Norway, Sweden and Denmark, this study investigates how rural elites in Nordic rural communities link immigration to rural resilience as expressed in their place narratives. ...
  • "Derfor blir vi her"- innvandrere i Distrikts-Norge 

   Søholt, Susanne; Aasland, Aadne; Onsager, Knut; Vestby, Guri Mette (NIBR-rapport 2012:5, Report, 2012)
   Formålet med studien har vært å skaffe mer kunnskap om hva innvandrere selv legger vekt på når de velger å bli boende i norske distriktskommuner. I tillegg til arbeid og bolig er hovedfunnene: opplevelse av trygghet og ...
  • Desentralisert asylmottak og bosetting 

   Søholt, Susanne (NIBR-rapport 2010:13, Report, 2010)
   Undersøkelsen belyser hvordan desentraliserte asylmottak fungerer for asylsøkere og vertskommunene. Undersøkelsen beskriver hva desentraliserte mottak er, omfang og hvordan de fungerer. Dessuten om asylsøkere som bor i ...
  • Do Immigrants’ Preferences for Neighbourhood Qualities Contribute to Segregation? The Case of Oslo 

   Søholt, Susanne; Lynnebakke, Brit (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Ethnic residential segregation is often explained with the claim that ‘immigrants don’t want to integrate—they prefer to stick together with co-ethnics’. By contrast, mixed neighbourhoods are seen as crucial for achieving ...
  • Enhanced local-level willingness and ability to settle refugees: Decentralization and local responses to the refugee crises in Norway 

   Søholt, Susanne; Aasland, Aadne (Journal of Urban Affairs;, Journal article; Peer reviewed, 2019-02-11)
   The sudden mass influx of asylum-seekers in Europe in 2015, emplaced major stresses on refugee reception systems and challenged central – local migration policymaking. This article explores how this crisis affected ...
  • Etniske minoriteter og forskjellsbehandling i leiemarkedet 

   Søholt, Susanne; Astrup, Kim (NIBR-rapport 2009:02, Report, 2009)
   Tema i rapporten er om og eventuelt på hvilke måter etniske minoriteter forskjellsbehandles i leiemarkedet. Erfaringer fra forskjellige kategorier av utleiere og fra leietakersiden er analysert. Et viktig funn et at ...
  • Etterkommere av innvandrere - boliger og bostedsmønster 

   Søholt, Susanne; Astrup, Kim (NIBR-rapport 2009:03, Report, 2009)
   Undersøkelsen handler om hvordan og hvor etterkommere av innvandrere bor. Seks grupper av etterkommere med minioritetsbakgrunn er sammenlignet seg i mellom og med svensker og dansker. Undersøkelsen bygger på registerdata. ...
  • Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme 

   Lid, Stian; Winsvold, Marte; Søholt, Susanne; Hanse, Stig Jarle; Heierstad, Geir; Klausen, Jan Erling (NIBR-rapport 2016:12, Rapport, 2016)
   Prosjektet undersøker hvordan norske kommuner oppfatter og forebygger radikalisering og voldelig ekstremisme. Rapporten bygger på en studie av fem kommuner og deres samarbeidspartnere, og på utviklingsverksteder om dette ...
  • Fra prosessevaluering til pilotering - Evaluering av kommunale integreringstiltak - Delrapport 3 

   Søholt, Susanne; Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete (NIBR-rapport;2020:15, Research report, 2020-12)
   Hensikten med denne rapporten er å foreslå og designe metodisk opplegg for pilotering av to integreringstiltak, for eventuell senere effektevaluering ved hjelp av et randomisert kontrollert forsøk (RCT). De to tiltakene ...
  • Gjennom nåløyet 

   Søholt, Susanne (NIBR-rapport 2007:11, Report, 2007)
   Rapporten omhandler hva slags fremgangsmåter og strategier som utvikles i etniske miljøer over tid for å ta hånd om egen boligsituasjon, og hvordan strategiene varierer mellom tre grupper. På et overordnet nivå handler ...
  • Globalisering og boligpolitikk 

   Indset, Marthe; Johannessen, Katja; Søholt, Susanne (NIBR-rapport 2011:18, Report, 2011)
   Gjennom tre forskjellige bidrag belyser denne rapporten hvordan nasjonal og kommunal boligpolitikk og forhold i boligmarkedet blir på virket av globalisering. EØS-avtalen legger føringer for politikken og åpner for fri ...
  • Informasjon og tiltak rettet mot innvandrerbefolkningen i forbindelse med Covid-19 Delrapport 3 

   Skogheim, Ragnhild; Orderud, Geir; Ruud, Marit Ekne; Søholt, Susanne (NIBR-rapport;2021:6, Research report, 2021-04)
   Rapporten er den tredje delrapporten i prosjektet «Informasjon og tiltak rettet mot innvandrerbefolkningen i forbindelse med covid-19.» Rapporten presenterer resultater fra intervjuer med 15 personer med innvandrerbakgrunn ...