• Auditors' understanding of evidence: A performance audit of an urban development programme 

   Reichborn-Kjennerud, Kristin; Johnsen, Åge (Evaluation;17 (3), Journal article; Peer reviewed, 2011-07)
   This article uses a case study to analyse two main dilemmas that performance auditors face when auditing complex interventions in governance. The first dilemma, concerning the performance auditors’ roles as improvement ...
  • Ekstra fridager til seniorer 

   Reichborn-Kjennerud, Kristin; Gamperiene, Migle; Hilsen, Anne Inga (AFI Notat 2010:4, rapport, 2010)
   Denne undersøkelsen omhandler seniorer i statlige virksomheter med en relativt stor andel ansatte på 61 år og over. Et stort flertall av dem som svarte på spørreundersøkelsen, jobbet i Universitets- og høyskolesektoren. ...
  • Faste grep om helsa i hektiske kontor 

   Reichborn-Kjennerud, Kristin (AFI Notat 2010:14, rapport, 2010)
   Denne undersøkelsen viser at arbeidstakere som jobber som helsesekretærer i hovedsak er kvinner og at de fleste jobber i deltidsstillinger ved fastlegekontor med relativt få ansatte. Helsesekretærene hadde beskjedne ...
  • Friluftscene eller flerbrukshall? - om medvirkning i politiske beslutningsprosesser i Områdeløft Tøyen 

   Ophaug, Espen (Master thesis, 2016)
   Medvirkning i politiske beslutningsprosesser har blitt en stadig viktigere verdi i nasjonal og lokal politikk. Med utgangspunkt i Områdeløft Tøyen - et program for fysisk oppgradering og sosial utvikling av Tøyen i Bydel ...
  • Hensiktsmessig oppgavedeling 

   Reichborn-Kjennerud, Kristin (AFI Notat 2014:9, rapport, 2009)
   Både ledelsen, tillitsvalgte og ansatte i skole-, barnehage- og helsesektoren opplever større arbeidspress blant annet som følge av flere utenomfaglige oppgaver, økende krav til dokumentasjon og rapportering. Disse oppgavene ...
  • En ny mulighet – brukernes opplevelse av Kvalifiseringsprogrammet i NAV 

   Reichborn-Kjennerud, Kristin (AFI Notat 2009:11, rapport, 2009)
   Deltakerne i denne undersøkelsen er svært forskjellige. Både når det gjelder alder, kjønn, etnisitet, arbeidserfaring og utdanning har de svært ulike kjennetegn. Til tross for stor variasjon er det en overvekt av ...
  • Nye muligheter for sosialt entreprenørskap? Samarbeid om arbeidsinkludering mellom Nav og sosiale entreprenører 

   Aksnes, Siri Yde; Breit, Eric; Eimhjellen, Ivar; Reichborn-Kjennerud, Kristin (AFI Rapport;2020:10, Research report, 2020-01)
   Rapporten beskriver omfanget av og erfaringene med samarbeid mellom arbeids- og velferdsforvaltningen og sosiale entreprenører om tiltak for arbeidsinkludering. Rapporten identifiserer samarbeidsrelasjoner mellom Nav og ...
  • En organisasjon i utvikling 

   Reichborn-Kjennerud, Kristin (AFI FoU-resultat 2014, rapport, 2014)
   Formålet i dette notatet er å se på oppgaveløsningen i de lokale NAV-kontorene. Notatet beskriver bakgrunn, arbeidsmåter og oppfatninger blant medarbeiderne. Bakgrunnen til de ansatte ved NAV-kontorene er ganske jevnt ...
  • En organisasjon i utvikling 

   Reichborn-Kjennerud, Kristin (AFI FoU-resultat 2014, rapport, 2014)
   Formålet i dette notatet er å se på oppgaveløsningen i de lokale NAV-kontorene. Notatet beskriver bakgrunn, arbeidsmåter og oppfatninger blant medarbeiderne. Bakgrunnen til de ansatte ved NAV-kontorene er ganske jevnt ...
  • En organisasjon i utvikling 

   Reichborn-Kjennerud, Kristin (AFI FoU-resultat, rapport, 2014)
   Formålet i dette notatet er å se på oppgaveløsningen i de lokale NAV-kontorene. Notatet beskriver bakgrunn, arbeidsmåter og oppfatninger blant medarbeiderne.
  • Performance audit as a contribution to change and improvement in public administration 

   Reichborn-Kjennerud, Kristin; Vabo, Signy Irene (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The last 30 years of the New Public Management ‘regime’ in many western countries have resulted in increased use of audit and other control mechanisms. These mechanisms are supposed to contribute both to accountability and ...
  • Resident Participation in an Era of Societal Self-Organisation: The Public Administrative Response in Tøyen 

   Reichborn-Kjennerud, Kristin; Ophaug, Espen (Scandinavian journal of public administration;Vol 22, No 2, Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Participatory measures are widely acclaimed as a solution enabling public administrations to become more responsive to citizens. Research has nevertheless documented that, despite intentions, residents end up feeling ...
  • Sais Work Against Corruption In Scandinavian, South-European And African Countries: An Institutional Analysis 

   Reichborn-Kjennerud, Kristin; Gonzales-Diaz, Beleb; Enrico, Bracci; Carrington, Thomas; Hathaway, James Carl; Jeppesen, Kim Klarskov; Steccolini, Ileana (British Accounting Review;Volume 51, Issue 5, September 2019, Journal article; Peer reviewed, 2019-08-11)
   International pressures on Supreme Audit Institutions (SAIs) to fight corruption are increasing. Nevertheless, SAIs lack a clear mandate and may appear ineffective in their anticorruption work. Using an institutional ...
  • Seniorpolitikk – virker virkemidlene? 

   Hilsen, Anne Inga; Salomon, Robert; Heen, Hanne; Reichborn-Kjennerud, Kristin; Rusnes, Ingrid; Skarpaas, Ingebjørg; Ødemark, Guro (AFI Rapport 2010:4, rapport, 2010)
   Undersøkelsen er utført på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk (SSP). Hovedproblemstilling i prosjektet er: Hvorfor og hvordan bidrar ulike seniorpolitiske tiltak til å forlenge yrkesdeltakelsen til seniorer i ulike ...
  • Seniortiltak i Ås kommune 

   Reichborn-Kjennerud, Kristin (AFI Notat 2009: 6, rapport, 2009)
   Notatet tar for seg seniortiltak i Ås kommune. Undersøkelsen har ambisjon om å belyse årsaker til at seniorene velger å stå i jobb eller gå av med pensjon. Undersøkelsen viser at seniorene ofte befinner seg i en ...
  • Storbyfaktoren 

   Brattbakk, Ingar; Nyhus, Ole Henning; Andersen, Bengt; Reichborn-Kjennerud, Kristin; Iversen, Jon Marius Vaag (Rapport 2016:13, rapport, 2016)
   Hva særpreger storbykommunenes sosiale og økonomiske utfordringer? På oppdrag for KS sitt «Program for storbyrettet forskning» har Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Senter for økonomisk forskning (SØF) analysert norske ...
  • Supreme audit institutions in a high-impact context: A comparative analysis of performance audit in four Nordic countries 

   Johnsen, Åge; Reichborn-Kjennerud, Kristin; Carrington, Thomas; Jeppesen, Kim Klarskov; Taro, Külli; Vakkuri, Jarmo (Financial Accountability and Management;, Journal article; Peer reviewed, 2018-01-14)
   This article analyses survey data regarding the impact of supreme audit institutions’ (SAIs) performance audit on public administration in four Nordic countries. Regression analysis with pooled data from Denmark, Finland, ...
  • Tilbake til framtiden? 

   Lyng, Selma Therese; Legard, Sveinung; Bergene, Ann Cecilie; Anker, Niels; Jessen, Jes Erik; Reichborn-Kjennerud, Kristin (AFI Rapport 2010:3, rapport, 2010)
   I denne rapporten presenteres funnene fra en studie av alternative kvalifiseringstiltak rettet mot ungdom i alderen 16-19 år som står utenfor skole og arbeidsliv. Forskningsprosjektet inngår i Barne-, likestillings- og ...
  • Tillitsbasert styring og ledelse i Osloskolen i bydel Alna. En kvalitativ studie av praktiseringen av tillitsreformen i tre ulike skoler. 

   Ibraimi, Arigona; Yasin, Annam (Master thesis, 2020)
   Formålet med denne oppgaven er å gi innblikk i hvordan tillitsbasert styring og ledelse praktiseres i Osloskolen i bydel Alna. Tillitsreformen ble vedtatt av bystyret i Oslo kommune i 2017. Tankegangen bak en slik type ...
  • Utvikling og utfordringer i lokale NAV-kontor 

   Andreassen, Tone Alm; Reichborn-Kjennerud, Kristin (AFI Notat 2009: 2, rapport, 2009)
   De første lokale, samlede arbeids- og velferdskontorene var de 20 pilotkontorene som formelt åpnet 2. oktober 2006. AFI analyserte pilotprosessen i 2007, og denne rapporten viser resul-tatene fra en oppfølgingsundersøkelse ...