• Boligbygging i Nydalen 

   Orderud, Geir Inge; Røe, Per Gunnar (NIBR-rapport 2002:04, Rapport, 2002)
   Formålet med prosjektet har vært å se nærmere på private utbyggeres rolle i boligbyggingen i Nydalen. Det er gjort undersøkelser av hvilke typer boliger som bygges og hvilke prosesser som ligger bak den utbyggingen som tar ...
  • Covid-19: informasjon, etterlevelse og vaksinasjon blant innvandrere–en kunnskapsoppsummering 

   Orderud, Geir Inge; Ruud, Marit Ekne; Wiig, Henrik; Tronstad, Kristian Rose (NIBR-rapport;2021:11, Research report, 2021-06)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Formålet med rapporten har vært tredelt. Kunnskapsoppsummeringen skal sammenfatte erfaringer med å nå frem med covid-19 relatert informasjon til innvandrermiljøer, ...
  • Effektivisering av kommunale planprosesser for boligbygging 

   Orderud, Geir Inge; Nordahl, Berit (NIBR-notat;106, Report, 2022)
   Rapporten sammenstiller initiativ rettet mot forenkling og effektivisering av planavklaringer, regnet fra planinitiativ til endelig vedtak for boligbygging. Rapporten går gjennom igjennom formelle endringer de senere årene, ...
  • Evaluering av Regionalt innovasjonsprogram for Oslo og Akershus (2014-19) 

   Onsager, Knut; Nygård, Marit; Orderud, Geir Inge; Wiig, Henrik (NIBR-rapport;2020:20, Research report, 2020-10)
   Rapporten er en evaluering av Regionalt innovasjonsprogram for Oslo og Akershus (RIP). Det konkluderes blant annet med at programmet i stor grad har vært vellykket, og spilt en viktig komplementær rolle i en større ...
  • Informasjon og tiltak rettet mot innvandrerbefolkningen i forbindelse med Covid-19: Delrapport 2 

   Skogheim, Ragnhild; Orderud, Geir Inge; Ruud, Marit Ekne; Søholt, Susanne (NIBR-rapport;2020:27, Research report, 2021-02)
   Rapporten presenterer resultater fra en kartlegging av informasjonstiltak fra offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner overfor innvandrerbefolkningen i forbindelse med covid-19. Rapporten har hatt særlig ...
  • Innvandring og selvsysselsetting 

   Orderud, Geir Inge (NIBR prosjektrapport 2001:15, Rapport, 2001)
   Rapporten presenterer resultatene fra en kvantitativ analyse av selvsysselsetting blant innvandrere i Norge, sammen med en syntese hvor også resultater fra den kvalitative analysen under samme prosjekt blir trukket ...
  • Sammenhengen mellom jordbruket og de multifunksjonelle dimensjonene 

   Orderud, Geir Inge (NIBR-notat 2003:105, Notat, 2003)
   Notatet tar for seg sammenhengen mellom jordbruket og multifunksjonelle dimensjoner, med vekt på bosetting i distriktene og kulturlandskapet. Den regionale sysselsettingsutviklingen i jordbruket i perioden 1970 til 2000 ...
  • Staten og bærekraftig byutvikling 

   Millstein, Marianne; Orderud, Geir Inge; Hanssen, Gro Sandkjær; Stokstad, Sigrid (NIBR-rapport 2016:10, Rapport, 2016)
   Målene om reduksjon i klimautslipp og om at vekst i persontransport skal tas gjennom kollektiv, sykkel og gange, krever en bedre og mer samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Rapporten ser på hvilke roller ...
  • Utbyggingsøkonomi og markedsutsikter 

   Strand, Arvid; Kann, Frode; Tennøy, Aud; Orderud, Geir Inge; Juvkam, Dag (NIBR-rapport 2002:10, Rapport, 2002)
   Ett av Oslos siste større utbyggingsområder innenfor byggesonen er under planlegging. Det foreligger to forholdsvis ulike utbyggingsalternativer, hvert dimensjonert for henholdsvis 4000 og 5500 boligenheter. Rapporten ...