• Evaluering av likestillings- og diskrimineringsombudet 

   Egeland, Cathrine; Neumann, Cecilie Basberg (AFI Rapport 2009:1, Research report, 2009)
   Arbeidsforskningsinstituttet har i løpet av 2008 evaluert Likestillings- og diskriminerings-ombudet (LDO) på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Departementet ønsket en evaluering av LDOs funksjon som ...
  • God omsorg i barnevernsinstitusjoner 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Løvgren, Mette; Neumann, Cecilie Basberg; Storø, Jan (NOVA Rapport 12/17, Report, 2017)
   Prosjektet «Barnevernsinstitusjoner som arena for omsorg» ble initiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2014 for å fremskaffe kunnskap som kan bidra til arbeidet med å utvikle god og kunnskapsbasert omsorg i ...
  • «Hva gjør vi nå?». Alvorlige foreldrekonfliktsaker i barnevernet 

   Sudland, Cecilie (OsloMet Avhandling;2023 nr 5, Doctoral thesis, 2023)
   Norske myndigheter legger til grunn at alvorlige foreldrekonflikter mellom separerte og fraskilte foreldre kan være skadelig for barns helse og utvikling, og barnevernet har de siste årene fått økt ansvar for å bistå ...
  • Inkludering av barnets slekt og nettverk i barnevernsundersøkelsen- En kvalitativ studie av kontaktpersoners erfaring med inkludering av barnets slekt og nettverk i barnevernsundersøkelsen 

   Sinclair-Sannes, Jessica Charlotte (Master thesis, 2022)
   Formålet med oppgaven har vært å få større innsikt i kontaktpersoners egne erfaringer og opplevelser rundt inkludering av barnets slekt og nettverk i barnevernsundersøkelsen. Oppgavens problemstilling er følgende: Hvordan ...
  • Kroppen min. Andres arbeidsplass og eget seksual- og privatliv 

   Gundersen, Tonje; Neumann, Cecilie Basberg; Egeland, Cathrine (NOVA Rapport 18/14, Report, 2014)
   Mange med nedsatt funksjonsevne behøver hjelp i hverdagen, og flere og flere får slik hjelp fra personlige assistenter. Denne studien tar utgangspunkt i erfaringer med å motta og å yte assistanse. Spørsmålet som belyses, ...
  • LINK 

   Neumann, Cecilie Basberg (AFI Notat 2010:1, Report, 2010)
   Denne rapporten handler om barnevernstiltaket LINK i Trondheim kommune. LINK er et tiltak for ungdom mellom 12 og 16 år og regnes som et hjemmebasert hjelpetiltak. Dette betyr at ung-dommene i tiltaket bor hjemme sammen ...
  • «Mer enn bare en jobb». Relasjoner mellom ungdom og ansatte innenfor barneverninstitusjonen som kontekst 

   Sommerfeldt, Marianne Buen (OsloMet Avhandling;2023 nr 20, Doctoral thesis, 2023)
   Denne avhandlingen er en kvalitativ studie om sosialt arbeid på barneverninstitusjoner, som bygger på tre delstudier, som med hver sin inngang ser på handlingsrommet for å utvikle relasjoner mellom ungdom og ansatte ved ...
  • Midtveisevaluering av prosjekt for universitetspedagogikk ved Universitetet i Stavanger 

   Neumann, Cecilie Basberg (AFI FoU-resultat 2012, Research report, 2012)
  • Midtveisevaluering av prosjekt for universitetspedagogikk ved Universitetet i Stavanger 

   Neumann, Cecilie Basberg (AFI FoU-resultat 2012, Report, 2012)
  • Regionale sentre for likestilling og mangfold 

   Egeland, Cathrine; Neumann, Cecilie Basberg (AFI Notat 2011:4, Report, 2011)
   Arbeidsforskningsinstituttet har på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdeparte-mentet (BLD) evaluert pilotprosjektet Regionale sentre for likestilling og mangfold. BLD har i en prøveperiode fra 2008 – 2010 ...
  • Regionale sentre for likestilling og mangfold 

   Egeland, Cathrine; Neumann, Cecilie Basberg (AFI Notat 2011:4, Research report, 2011)
   Arbeidsforskningsinstituttet har på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdeparte-mentet (BLD) evaluert pilotprosjektet Regionale sentre for likestilling og mangfold. BLD har i en prøveperiode fra 2008 – 2010 ...
  • Tilbakeføringsgarantien i praksis 

   Neumann, Cecilie Basberg; Pettersen, Karen Sofie (AFI Rapport 2013:11, Research report, 2013)
   Denne rapporten er resultatet av et treårig følgeforskningsprosjekt av to TAFU prosjekter – Tilbakeføring gjennom arbeid, fritid og utdanning - et i Rogaland og et i Tromsø. TAFU prosjektene arbeider med å tilbakeføre ...
  • Tilbakeføringsgarantien i praksis 

   Neumann, Cecilie Basberg; Pettersen, Karen-Sofie (AFI Rapport 2013:11, Research report, 2013)
   Denne rapporten er resultatet av et treårig følgeforskningsprosjekt av to TAFU prosjekter – Tilbakeføring gjennom arbeid, fritid og utdanning - et i Rogaland og et i Tromsø. TAFU prosjektene arbeider med å tilbakeføre ...
  • Ungdom i Ny sjanse 

   Frøyland, Kjetil; Neumann, Cecilie Basberg (AFI Rapport 2012:6, Report, 2012)
   Ny sjanse er en forsøksordning i et utvalg kommuner og bydeler hvor formålet er å prøve ut ulike metoder for å få innvandrere over i arbeid eller utdanning. Rapporten er skrevet av Kjetil Frøyland og Neumann, Cecilie Basberg ...
  • Ungdom i Ny sjanse 

   Frøyland, Kjetil; Neumann, Cecilie Basberg (AFI Rapport 2012:6, Research report, 2012)
   Ny sjanse er en forsøksordning i et utvalg kommuner og bydeler hvor formålet er å prøve ut ulike metoder for å få innvandrere over i arbeid eller utdanning. Rapporten er skrevet av Kjetil Frøyland og Neumann, Cecilie Basberg ...