• BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest 

   Kvinge, Torunn; Nørve, Siri; Schmidt, Lene; Holm, Arne (NIBR-rapport 2013:19, Report, 2013)
   Rapporten belyser fremtidige eldres boligbehov og boliginteresser og drøfter kommunenes planer og mulige virkemidler på boligområdet. Det er gjennomført en drøfting av de samfunnsøkonomiske konsekvensene av nye boligløsninger. ...
  • Boligens betydning for unge i en sårbar livssituasjon 

   Karvel, Eva; Ruud, Marit Ekne; Nørve, Siri (NIBR-rapport 2012:27, Report, 2012)
   Tilknyttet prosjekt Boligens betydning for unge i en sårbar livssituasjon
  • Boligkvalitet og kommunal planlegging 

   Nørve, Siri (NIBR-rapport 2009:08, Report, 2009)
   I dette prosjektet har vi sett på kommuner med boligsosiale handlingsplaner, boligkvalitets-målsettinger som universell utforming og det kommunale planarbeidet. Undersøkelsen er et casestudium og bygger i stor grad på ...
  • Boligsosial planlegging og det kommunale plansystemet 

   Nørve, Siri (NIBR-rapport 2012:25, Report, 2012)
   Rapporten ser på utviklingen av boligsosiale planer i tre kommuner og hvordan problemstillingene knyttet til det boligsosiale evt. er forankret i det overordende planarbeidet. Videre hvordan drift- og investeringskostnader ...
  • Bostedsløse i små og mellomstore kommuner 

   Nørve, Siri; Holm, Arne (NIBR-rapport 2007:08, Report, 2007)
   Rapporten tar for seg strategier i små og mellomstore kommuner i arbeidet med å forebygge og bekjempe bostedsløshet. Dette er organisert rundet et sett delstrategier, knyttet først og fremst til boliger, booppfølgingstjenester, ...
  • Evaluering av handlingsplanen for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering 

   Tronstad, Kristian; Ruud, Marit Ekne; Nørve, Siri (NIBR-rapport 2013:11, Report, 2013)
   NIBR har på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) gjennomført evaluering av handlingsplan for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering (2009–2012). Sentrale problemstillinger ...
  • Fremtidige boligbehov 

   Ruud, Marit Ekne; Barlindhaug, Rolf; Nørve, Siri (NIBR-rapport 2013:25, Report, 2013)
   Boligbehovsbegrepet diskuteres ut fra ulike faglige tradisjoner, og som en underliggende dimensjon i velferdsstatens fordelingsdiskurser. Videre tar rapporten for seg boligbyggebehovet framover ut fra en framskriving ...
  • Heis og levekår 

   Holm, Arne; Nørve, Siri; Karvel, Eva (NIBR-rapport 2012:19, Report, 2012)
   Rapporten tar for seg betydningen av etterinstallering av heis for beboernes levekår. Undersøkelsen viser at etterinstallering av heis gir en betydelig lettelse for en høy andel av særlig de eldre beboerne både hva gjelder ...
  • Medvirkning og tilgjengelighet 

   Nørve, Siri (NIBR-rapport 2011:5, Report, 2011)
   Prosjektet har prøvd å finne fram til byggeprosesser hvor det har vært organisert medvirkning for personer med nedsatt funksjonsevne. Det er ikke mange prosesser og få med omfattende medvirkning. Videre kartlegges hvordan ...
  • Når skal jeg flytte hjemmefra? Erfaringer med boliganskaffelse for ungdom med utviklingshemming 

   Ruud, Marit Ekne; Nørve, Siri (NIBR-rapport 2012:28, Report, 2012)
   Denne rapporten belyser tema om boliganskaffelse for ungdom med utviklingshemming basert på foreldres erfaringer og kommuners planlegging og praksis. Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering med ...
  • Ny heis i gamle hus 

   Knudtzon, Lillin; Nørve, Siri (NIBR-rapport 2009:21, Report, 2009)
   Rapporten tar for seg omfanget av og erfaringer knyttet til etterinstallasjon av heis i etablert bebyggelse. Undersøkelsen viser at omfanget av etterinstallasjon i dag er lite. De fleste installasjoner finner vi i eldre ...
  • Råd, regler og representasjon – Eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 

   Winsvold, Marte; Nørve, Siri; Stokstad, Sigrid; Vestby, Guri Mette (NIBR-rapport 2014:4, Report, 2014)
   Rapporten gir en oversikt over organisering av kommunale og fylkeskommunale eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og kommunenes erfaringer med disse rådene. Undersøkelsen er basert på spørreundersøkelser ...
  • Universell utforming som strategi 

   Nørve, Siri; Knudtzon, Lillin; Lund-Iversen, Martin; Dotterud, Merethe Leiren (NIBR-rapport 2010:11, Report, 2010)
   Dette er en evaluering av den fjerde handlingsplanen for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Evalueringen belyser måloppnåelse på området knyttet til bruk av stimuleringsmidler og sektoransvarsprinsippet. ...
  • Utbyggerstyrt byutvikling? 

   Nordahl, Berit; Barlindhaug, Rolf; Havnen, Eli; Nørve, Siri; Aamo, Alv Skogstad (NIBR-rapport 2011:21, Report, 2011)
   Prosjektet belyser de muligheter storbyene har til å styre byutviklingen når den i økende grad initieres av eksterne utbyggere. Rapporten bygger på et utvalg av case fra i hovedsak Trondheim og Oslo kommuner og en registrering ...