• Boligsosialt arbeid i Holmestrand kommune 

   Renå, Helge; Lied, Camilla; Medby, Per (NIBR-rapport 2012:14, Report, 2012)
   Foranalysen skal etablere et kunnskapsbasert utgangspunkt for prioriteringer og handlingsplaner innen kommunens arbeid med boligsosialt utviklingsprogram, og gi anbefalinger for det videre arbeidet. Analysen skal med ...
  • Boligsosialt arbeid i Nedre Eiker kommune 

   Lied, Camilla; Renå, Helge; Medby, Per (NIBR-rapport 2012:15, Report, 2012)
   Foranalysen skal etablere et kunnskapsbasert utgangspunkt for prioriteringer og handlingsplaner innen kommunens  arbeid med boligsosialt utviklingsprogram, og gi anbefalinger for det videre arbeidet. Analysen skal med ...
  • Driftskostnader og skattegrunnlag 

   Medby, Per; Karlstad, Stig (NIBR-rapport 2008:36, Report, 2008)
   Rapporten analyserer forholdet mellom sentralisering og kommunenes driftsutgifter og skattegrunnlag.  Statistiske analyser viser ikke overraskende at driftsutgiftene er høyest i kommuner med lavt innbyggertall. Kommuner ...
  • Husholdningenes verdsetting av heis i boligblokker 

   Medby, Per (NIBR-rapport 2009:15, Report, 2009)
   Rapporten analyserer husholdningenes verdsetting av heis ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. Vi gjennomfører en analyse av prisforskjeller på boliger med og uten heis basert på data fra annonser sammenkoblet med ...
  • Husleieindekser og husleiestatistikk 

   Medby, Per (NOVA Rapport 10/04, Report, 2004)
   Norges byggforskningsinstitutt og NOVA inngikk høsten 2003 en samarbeidsavtale med Husbanken om samfunnsvitenskapelig boligforskning. I perioden 2004-2006 skal det innenfor samarbeidsavtalen gjennomføres forskningsprosjekter ...
  • Husleieindekser og husleiestatistikk 

   Medby, Per (NOVA Rapport 10/04, Research report, 2004)
   SummaryIn the autumn of 2003 the State Housing Bank commissioned the Norwegian Building Research Institute and NOVA to draw up the basis for a new rent index that will provide fuller knowledge of the housing rental market ...
  • Indirekte markeds- og individeffekter av boligsosiale virkemidler 

   Astrup, Kim; Barlindhaug, Rolf; Medby, Per (NIBR-rapport 2014:24, Report, 2015)
   Rapporten består av en kunnskapsstatus og noen eksempelberegninger over hvordan bruken av boligsosiale virkemidler påvirker pris og kvantum i boligmarkedet og en drøfting av hva slags effekter disse markedsutslagene kan ...
  • Indirekte markedseffekter av boligsosiale virkemidler - empiriske analyser 

   Astrup, Kim; Barlindhaug, Rolf; Medby, Per (NIBR-rapport 2015:12, Report, 2015)
   Studien er utført av NIBR for Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I denne andre fasen er det foretatt en empirisk analyse av de boligsosiale virkemidSchmidt, Lene virkning på pris, kvantum og eierandel i boligmarkedet. ...
  • Infrastruktur og investeringer - Virkninger av befolkningsvekst og befolkningsnedgang i kommunene 

   Medby, Per; Karlstad, Stig (NIBR-rapport 2008:35, Report, 2008)
   Sentralisering innbærer utfordringer knyttet til tilpasning av infrastruktur i både vekstkommuner og nedgangskommuner. Tregheter i tilpasningen kan medføre at kommuner har en kapitalbeholdning som ikke er tilpasset ...
  • Kartlegging av statistikk om universell utforming og tilgjengelighet 

   Medby, Per; Denizou, Karine; Christophersen, Jon (Samarbeidsrapport NIBR/SINTEF 2011, Report, 2011)
   Prosjektet gir en oversikt over foreliggende statistikk av relevans for tilgjengelighet og universell utforming i nye og eksisterende bygninger og uteområder. Prosjektet forsøker å avdekke det som finnes av databaser, ...
  • Den kommunale utleiesektor 

   Langsether, Åsmund; Medby, Per (NOVA Rapport 12/07, Report, 2007)
   I denne rapporten presenteres de viktigste resultatene fra et prosjekt som har studert kommunenes utleie av boliger. Hovedtemaet i prosjektet har vært å finne ut hvordan kommunene fastsetter husleiene i de boligene de leier ...
  • Den kommunale utleiesektor 

   Langsether, Åsmund; Medby, Per (NOVA Rapport 12/07, Report, 2007)
   I denne rapporten presenteres de viktigste resultatene fra et prosjekt som har studert kommunenes utleie av boliger. Hovedtemaet i prosjektet har vært å finne ut hvordan kommunene fastsetter husleiene i de boligene de leier ...
  • Konsekvenser av mulige endringer i husleieloven 

   Astrup, Kim; Søholt, Susanne; Medby, Per (NIBR-rapport 2009:31, Report, 2009)
   Rapporten analyserer konsekvensene av to mulige endringer i husleieloven. For de første en innføring av gjengs leie også i nye avtaler. For det andre et krav om tidsubestemte kontrakter i hele (eller deler av) leiemarkedet. ...
  • Kostnader og virkninger ved universell utforming 

   Medby, Per (Samarbeidsrapport NIBR/SINTEF Byggforsk 2007, Report, 2007)
   Rapporten analyserer kostnader og virkninger av universell utforming av bygg, anlegg og uteområder rettet mot allmennheten. Rapporten undersøker også dagens tilgjengelighetssituasjon,som ikke innfrir universell utforming ...
  • Langtidsleietakere i det norske boligmarkedet. En empirisk analyse basert på levekårsundersøkelsen 2007 

   Medby, Per; Astrup, Kim (NIBR-rapport 2011:27, Report, 2011)
   Prosjektet skal avdekke kjennetegn med husholdninger som i lang tid leier bolig. Prosjektet anslår hvor mange langtidsleietakere som finnes. Det undersøkes også hvilke levekår langtidsleiere har. Tilknyttet prosjekt Økt ...
  • Leieboerorganisering i Norge 

   Medby, Per; Holm, Arne (NIBR-rapport 2011:29, Report, 2011)
   Prosjektet analyserer organiseringen av leieboerne i Norge. Det står sentralt å undersøke hvorfor organiseringen er såpass lav. Vi vil undersøke leieboerorganisasjonenes situasjon pr i dag mht. økonomi, finansiering, ...
  • Modeller for utleie med sosiale formål 

   Medby, Per; Holm, Arne; Astrup, Kim (NIBR-rapport 2012:18, Report, 2012)
   NIBR har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet utarbeidet rapporten Modeller for utleie med sosiale formål. Rapporten ser på vilkårene for utleie med sosiale formål utover kommunal tildelingsrett. Rapporten ...
  • Omlegging av bostøtten i 2009 

   Medby, Per (NIBR-rapport 2011:11, Report, 2011)
   Rapporten undersøker eventuelle endringer i kommunenes utgifter som følge av at den statlige bostøtteordningen ble utvidet i 2009. Tilknyttet prosjekt Evaluering av det kommunale finansieringsbidraget ved omlegging av ...
  • Samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse av gjeldsrådgivning i norske kommuner 

   Astrup, Kim; Medby, Per (NIBR-rapport 2013:16, Report, 2013)
   I rapporten analyseres nyttevirkningene og kostnadene av det kommunale tjenestetilbudet på økonomisk rådgivning for husstander som har gjeldsproblemer. Oppdragsgivere: Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) og ...
  • Samfunnsøkonomiske effekter av universell utforming 

   Medby, Per; Christophersen, Jon; Denizou, Karine; Edvardsen, Dag Fjeld (Samarbeidsrapport NIBR/Byggforsk 2006, Report, 2006)
   Rapporten analyserer den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av universell utforming. Det vurderes hvilke nytte- og kostnadsvirkninger som bør inngå i eventuelle samfunnsøkonomiske lønnsomhetsanalyser. Rapporten viser at det ...