• Boligsosialt arbeid i Flora – en foranalyse 

   Renå, Helge; Lied, Camilla (NIBR-rapport 2013:29, Report, 2013)
   Prosjektet er utført på oppdrag for Flora kommune i forbindelse med kommunens deltakelse i Husbankens bustadsosiale velferdsprogram. Formålet med prosjektet er å identifisere hovedutfordringer på det boligsosiale området ...
  • Boligsosialt arbeid i Holmestrand kommune 

   Renå, Helge; Lied, Camilla; Medby, Per (NIBR-rapport 2012:14, Report, 2012)
   Foranalysen skal etablere et kunnskapsbasert utgangspunkt for prioriteringer og handlingsplaner innen kommunens arbeid med boligsosialt utviklingsprogram, og gi anbefalinger for det videre arbeidet. Analysen skal med ...
  • Boligsosialt arbeid i Nedre Eiker kommune 

   Lied, Camilla; Renå, Helge; Medby, Per (NIBR-rapport 2012:15, Report, 2012)
   Foranalysen skal etablere et kunnskapsbasert utgangspunkt for prioriteringer og handlingsplaner innen kommunens  arbeid med boligsosialt utviklingsprogram, og gi anbefalinger for det videre arbeidet. Analysen skal med ...
  • Boligsosialt arbeid i Rælingen kommune 

   Lied, Camilla; Astrup, Kim (NIBR-rapport 2016:23, Report, 2017)
   Prosjektet er utført på oppdrag for Rælingen kommune i forbindelse med kommunens deltakelse i Husbankens Kommuneprogram Bolig for velferd 2016-2020. Formålet med prosjektet er å identifisere hovedutfordringer på det ...
  • Boligsosialt program i Ullensaker – en foranalyse 

   Dyb, Evelyn; Lied, Camilla (NIBR-rapport;2018:15, Research report, 2019-05)
   Ullensaker kommune besluttet høsten 2016 å delta i Husbankens kommuneprogram. Programmet er Husbankens iverksetting av Bolig for velferd, nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014-2020). Som del av Ullensakers ...
  • Boligsosialt utviklingsprogram i Groruddalen 

   Dyb, Evelyn; Lied, Camilla; Renå, Helge (NIBR-rapport 2011:22, Report, 2011)
   Oslo kommune ved de fire bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner ble tatt opp i Husbankens Boligsosiale utviklingsprogram i 2010. NIBR fikk i oppdrag i gjennomføre en ekstern foranalyse for å styrke kunnskapen om de ...
  • Boligsosialt utviklingsprogram i Oslo 

   Dyb, Evelyn; Lied, Camilla (NIBR-rapport 2015:10, Report, 2015)
   Denne rapporten omhandler en evaluering/vurdering av Boligsosialt utviklingsprogram i Oslo kommune. Boligsosialt utviklingsprogram (Boso) er et nasjonalt program med lokale programmer i rundt 55 kommuner på landsbasis. ...
  • Bostedsløshet i Norge – Omfang, kjennetegn og forklaringer 

   Katja Johannessen; Lied, Camilla; Kvinge, Torunn; Dyb, Evelyn (NIBR-notat 2013:112, Notat, 2013)
   Last ned gratis Notatet er en kortversjon av utdrag fra følgende to rapporter: NIBR-rapport 2013:5 Bostedsløse i Norge 2012 – en kartlegging og NIBR-rapport 2013:6 Forklaringer på bostedsløshet Tilknyttet prosjekt ...
  • Bustadsosialt velferdsprogram i Førde – foranalyse 

   Dyb, Evelyn; Lied, Camilla (NIBR-rapport 2015:7, Report, 2015)
   Førde kommune er deltakar i Husbanken region Vest sitt bustadsosiale velferdsprogram frå 2014. Målet med denne foranalysen utført av NIBR er å identifisere viktige bustadsosiale utfordringar i Førde og peike på moglege ...
  • Byplangrep og bostedssegregasjon 

   Kvinge, Torunn; Barlindhaug, Rolf; Lied, Camilla; Ruud, Marit Ekne (NIBR-rapport 2012:11, Report, 2012)
   Som mange andre europeiske storbyer er også Oslo i noen grad kjennetegnet av bostedssegregasjon, det vil si at ulike sosioøkonomiske grupper fordeler seg ulikt over ulike deler av byen. De siste årene har Oslo opplevd en ...
  • Folkehelseperspektiv i boligpolitikken? 

   Monkerud, Lars; Haug, Marit; Holm, Arne; Lied, Camilla (NIBR-rapport 2015:22, Report, 2016)
   Rapporten undersøker sammenhengen mellom bolig og folkehelse i en norsk kontekst, og analyserer organiseringen av bolig- og folkehelsepolitikken i fire casekommuner. Gjennom tilgjengelig surveymateriale finner rapporten ...
  • Forklaringer på bostedsløshet 

   Dyb, Evelyn; Johannessen, Katja; Lied, Camilla; Kvinge, Torunn (NIBR-rapport 2013:6, Report, 2013)
   Rapporten belyser årsaker til bostedsløshet med grunnlag i en kvantitativ kartlegging av bostedsløshet og casestudier i Drammen, Haram, Sandnes og Tromsø og i bydelene Sagene i Oslo og Årstad i Bergen. Casestudiene ...
  • Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune 

   Johannessen, Katja; Lied, Camilla; Dyb, Evelyn (NIBR-rapport 2014:10, Report, 2014)
   Rapporten er en kartlegging av omfanget av bostedsløse og andre vanskeligstilte på boligmarkedet i Bergen kommune. I tillegg gir rapporten informasjon om årsaker til bostedsløshet i kommunen samt ser nærmere på bolig- og ...
  • Storbyenes praksis for å hjelpe vanskeligstilte på utleieboligmarkedet 

   Barlindhaug, Rolf; Holm, Arne; Lied, Camilla; Ruud, Marit Ekne; Sommervoll, Dag Einar; Søholt, Susanne (NIBR-rapport 2018:12, Report, 2018)
   Gjennom dokumentstudier og intervjuer med kommunalt ansatte i fire storbyer er byenes praksis for å hjelpe vanskeligstilte på utleieboligmarkedet kartlagt. De vanskeligstilte, inkludert flyktninger, kan få et boligtilbud ...