• Bolig etter fengsel og institusjon 

   Holm, Arne; Haug, Marit; Lid, Stian (NIBR-rapport 2015:8, Report, 2015)
   Rapporten drøfter samhandlingen mellom forvaltnings-nivåene ved utskriving av institusjon og løslatelse fra fengsel. I dette vektlegges i særlig grad de legale rammene for samarbeidet mellom kommunene og institusjonene. ...
  • Bostedsløse i Norge 2016 

   Dyb, Evelyn; Lid, Stian (NIBR-rapport 2017:13, Rapport, 2017)
   Høsten 2016 ble den sjette landsomfattende kartleggingen av bostedsløse gjennomført i Norge. Det absolutt viktigste funnet i kartleggingen i 2016 er en stor reduksjon i antall bostedsløse. Nedgangen har kommet i alle typer ...
  • Countering violent extremism in Somalia and Kenya: Actors and approaches 

   Hansen, Stig Jarle; Lid, Stian; Okwany, Clifford Collins Omondi (NIBR Working Paper;2019:106, Working paper, 2019-04)
   This study, carried out for the Norwegian Embassy in Nairobi and the Norwegian Ministry of Foreign Affairs, focuses on the Norwegian government’s support to peace and reconciliation projects in Somalia and Kenya, on those ...
  • Evaluering av regjeringens strategi mot hatefulle ytringer 

   Lid, Stian; Liodden, Tone; Leirvik, Mariann Stærkebye (NIBR-rapport;2020:21, Research report, 2020-11)
   Denne rapporten er en evaluering av regjeringens strategi mot hatefulle ytringer. Evalueringen belyser i hvilken grad og på hvilken måte strategien og prosessen med å følge opp strategien har bidratt til å sette søkelys ...
  • Forebyggende tiltak mot ungdomskriminalitet i Oslo kommune. Følgeforskning og evaluering 

   Lid, Stian; Rosten, Monika Grønli; Dullum, Jane Vibeke; Hyggen, Christer; Andersen, Patrick Lie (NOVA-rapport;2022: 8, Report, 2022)
   Denne rapporten presenterer en følgeforskning og evaluering av forebyggende arbeid mot ungdomskriminalitet i Oslo kommune. I rapporten utvikler vi kunnskap om kriminalitetsforebyggende arbeid gjennom å belyse hvordan, og ...
  • Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme 

   Lid, Stian; Winsvold, Marte; Søholt, Susanne; Hanse, Stig Jarle; Heierstad, Geir; Klausen, Jan Erling (NIBR-rapport 2016:12, Rapport, 2016)
   Prosjektet undersøker hvordan norske kommuner oppfatter og forebygger radikalisering og voldelig ekstremisme. Rapporten bygger på en studie av fem kommuner og deres samarbeidspartnere, og på utviklingsverksteder om dette ...
  • Forebygging og oppfølging av enslige mindreårige asylsøkere som forsvinner fra mottak og omsorgssentre 

   Aasen, Berit; Dyb, Evelyn; Lid, Stian (NIBR-rapport 2016:17, Report, 2017)
   Forebygging og oppfølging av enslige mindreårige asylsøkere som forsvinner fra mottak og omsorgssentre er et forskningsprosjekt på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD). NIBR har arbeidet med prosjektet fra ...
  • Kartlegging av omfanget av hatefulle ytringer og diskriminerende ytringer mot muslimer 

   Kasahara, Yuri; Liodden, Tone; Yazidi, Anis; Lid, Stian; Upreti, Ramesh; Abolpour Mofrad, Asieh; Nilsen, Anne Birgitta (Research report, 2022-04)
   I denne rapporten presenterer vi en studie hvor vi har kartlagt innholdet i og omfanget av ytringer av hatefull og diskriminerende karakter mot muslimer på norske sosiale medier. Studien er gjort på oppdrag fra Barne-, ...
  • Kommunenes forebyggende terrorsikkerhetsarbeid og partnerskap med politiet 

   Lid, Stian (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Kommunene har fått større ansvar for forebyggende terrorsikkerhetsarbeid de siste årene. Et viktig spørsmål er hvordan kommunene håndterer ansvaret med å sikre offentlige byrom mot terror. Med utgangspunkt i at et velfungerende ...
  • Lokal oversikt over folkehelsen 

   Lid, Stian; Vedeld, Trond; Schou, Arild; Hofstad, Hege (NIBR-rapport 2015:13, Report, 2015)
   Denne rapporten er resultatet av en følgeevaluering av Vestfold fylkeskommunes «erfaringsfylkeprosjekt» på oppdrag av Helsedirektoratet. Målet med erfaringsfylkeprosjektet er at Vestfold fylkeskommune, i samarbeid med to ...
  • Nasjonal trygghetsundersøkelse 2022 

   Løvgren, Mette; Skjervheim, Øivind; Høgestøl, Asle; Kotsadam, Andreas; Bjørnshagen, Vegar; Hyggen, Christer; Lid, Stian (NOVA Rapport;14/2023, Report, 2023)
   Nasjonal trygghetsundersøkelse kartlegger uro og selvopplevd utsatthet for lovbrudd i den norske befolkningen. Denne rapporten presenterer hovedresultatene fra Nasjonal trygghetsundersøkelse 2022. Undersøkelsen er gjennomført ...
  • Risikovurdering og reintegrering av radikaliserte individer i Norden 

   Lid, Stian; Christensen, Tina Wilchen (NIBR-rapport;2023:6, Report, 2023)
   Rapporten belyser arbeidet med risikovurdering og reintegrering av radikaliserte individer i de fire nordiske landene, Danmark, Sverige, Norge og Finland. Vi har intervjuet praktikere og andre myndighetspersoner med særlig ...
  • Ungdom og straff på 2000-tallet - nye praksiser, kjente dilemmaer 

   Lid, Stian (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   Spørsmålet om hvordan vi skal møte ungdom som begår kriminalitet, har blitt diskutert gjennom historien. Siden tusenårsskiftet har myndighetene igjen rettet spesiell oppmerksomhet mot barn og straff. Det er innført nye ...
  • Vold og overgrep mot barn og unge. Omfang og utviklingstrekk 2007-2023 

   Frøyland, Lars Roar; Lid, Stian; Schwencke, Ellen Oftedal; Stefansen, Kari (NOVA Rapport;11/23, Report, 2023)
   Rapporten presenterer ny kunnskap om vold og overgrep blant elever i videregående skole basert på de tre UngVold-undersøkelsene i 2007, 2015 og 2023. Omfanget av seksuell vold har økt markant fra 2015 til 2023. Omfanget ...