• BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest 

   Kvinge, Torunn; Nørve, Siri; Schmidt, Lene; Holm, Arne (NIBR-rapport 2013:19, Report, 2013)
   Rapporten belyser fremtidige eldres boligbehov og boliginteresser og drøfter kommunenes planer og mulige virkemidler på boligområdet. Det er gjennomført en drøfting av de samfunnsøkonomiske konsekvensene av nye boligløsninger. ...
  • Bolig- og befolkningsutvikling i delbydel Linderud 

   Katja Johannessen; Kvinge, Torunn (NIBR-notat 2011:101, Notat, 2011)
   Forstudien er en undersøkelse av boligmarkedet og levekårene i delbydel Linderud. Hensikten med studien er å gi et bilde av den nyeste utviklingen i området basert på foreliggende registerdata. Tilknyttet prosjekt ...
  • Boligkarriere for startlånsøkere 

   Barlindhaug, Rolf; Johannessen, Katja; Kvinge, Torunn (NIBR-rapport 2011:15, Report, 2011)
   Studien omhandler egenskaper ved startlånesøkere fra 2006 og resultater av saksbehandlingen. Gjennom å kople på registerdata for perioden 2005-2009 er utvikling i eierandel, bruk av bostøtte, sosialhjelp og flyttinger etter ...
  • Bostedsløshet i Norge – Omfang, kjennetegn og forklaringer 

   Katja Johannessen; Lied, Camilla; Kvinge, Torunn; Dyb, Evelyn (NIBR-notat 2013:112, Notat, 2013)
   Last ned gratis Notatet er en kortversjon av utdrag fra følgende to rapporter: NIBR-rapport 2013:5 Bostedsløse i Norge 2012 – en kartlegging og NIBR-rapport 2013:6 Forklaringer på bostedsløshet Tilknyttet prosjekt ...
  • Byplangrep og bostedssegregasjon 

   Kvinge, Torunn; Barlindhaug, Rolf; Lied, Camilla; Ruud, Marit Ekne (NIBR-rapport 2012:11, Report, 2012)
   Som mange andre europeiske storbyer er også Oslo i noen grad kjennetegnet av bostedssegregasjon, det vil si at ulike sosioøkonomiske grupper fordeler seg ulikt over ulike deler av byen. De siste årene har Oslo opplevd en ...
  • Forklaringer på bostedsløshet 

   Dyb, Evelyn; Johannessen, Katja; Lied, Camilla; Kvinge, Torunn (NIBR-rapport 2013:6, Report, 2013)
   Rapporten belyser årsaker til bostedsløshet med grunnlag i en kvantitativ kartlegging av bostedsløshet og casestudier i Drammen, Haram, Sandnes og Tromsø og i bydelene Sagene i Oslo og Årstad i Bergen. Casestudiene ...
  • Hva betyr kvalitetskrav for byggekostnader og boligtilbud? 

   Langset, Bjørg; Kvinge, Torunn; Siri Nørve (NIBR-notat 2012:112, Notat, 2012)
   Last ned gratis Særlig i de store byene har det vært sterk vekst i boligprisene de siste årene. Det er likevel ikke blitt bygget tilstrekkelig nok nye boliger til å opprettholde boligdekningen. Hvilken betydning har nye ...
  • Kompetanse og rekruttering i kommunale helse- og omsorgstjenester: Kompetanseløftets effekter i kommunene 

   Dorothy Sutherland Olsen; Helgesen, Marit; Katja Johannessen; Kvinge, Torunn; Asgeir Skålholt; Asbjørn Kårstein; Clara Åse Arnesen (NIBR-notat 2014:110, Notat, 2014)
   Last ned gratis Kompetanseløftet 2015 (K2015) er regjeringens kompetanse og rekrutteringsplan for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Evalueringen er et samarbeid mellom NIBR og NIFU. Den studerer kommunenes bruk, ...
  • Kompetanseløftet 2015 - Konsekvenser i kommunene? 

   Kvinge, Torunn (NIBR-notat 2015:102, Notat, 2015)
   Last ned gratis Som et ledd i Kompetanseløftet 2015 kan kommunene søke Fylkesmannen om tilskudd til utdanning og videreutdanning av personell, samt kursvirksomhet. I dette notatet studerer vi utvikling i antall personer ...
  • Sosial boligpolitikk i Norge 

   Kvinge, Torunn; Medby, Per (NIBR-rapport 2011:3, Report, 2011)
   Oppdraget innebærer kartlegging av statens og kommunenes samlede ressursbruk knyttet til boliger, bokostnader, boligsosialt arbeid og oppfølging av vanskeligstilte husstander. Tilknyttet prosjekt Kartlegging av offentlig ...
  • Den vanskelige samhandlingen 

   Myrvold, Trine; Møller, Geir; Zeiner, Hilde Hatleskog; Vardheim, Ingvild; Helgesen, Marit; Kvinge, Torunn (NIBR-rapport 2011:25, Report, 2011)
   Forvaltningsreformen i barnevernet innebar en statliggjøring av det tidligere fylkeskommunale barnevernet og opprettelsen av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familieetaten. Evalueringen ser ...