• Barn og unges levekår i lavinntektsfamilier 

   Elstad, Jon Ivar; Hansen, Thomas; Nordvik, Viggo; Ugreninov, Elisabeth; Kristofersen, Lars B.; Pedersen, Axel West; Sandbæk, Mona (NOVA Rapport 10/10, Research report, 2010)
   Målet med prosjektet «Barns levekår – betydningen av familiens inntekt» har vært å se nærmere på sammenhengen mellom familiens levekår og barns hverdag over tid. Hva innebærer det for barn i Norge å vokse opp i en familie ...
  • Barnefattigdom og barn i lavinntektsfamilier. Begrepsdrøfting og forskningskunnskap 

   Kristofersen, Lars B. (NOVA Notat;2/19, Research report, 2019)
   Begrepene barnefattigdom og barn i lavinntektsfamilier blir drøftet i dette notatet. Tall fra Statistisk sentralbyrå (2019) viser at 10,7 prosent av alle barn og unge under 18 år bodde i husholdninger med vedvarende ...
  • Barnevern i Norge 1990-2010. en longitudinell studie 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Madsen, Christian; Kristofersen, Lars B.; Hvinden, Bjørn (NOVA Rapport 9/14, Report, 2014)
   I denne rapporten presenteres resultater fra prosjektet «Barnevern i Norge 1990–2010». Vi spør hvordan det går med unge voksne med barnevernserfaring: Får de til gode overganger til voksenlivet i form av utdanning og ...
  • Barnevern og ettervern 

   Kristofersen, Lars B. (NOVA Rapport 10/09, Report, 2009)
   Studien beskriver og analyserer karrierer og utviklingstrekk for ungdom 16-22 år innen barnevernet. Indikatorer for sosial eksklusjon i løpet av ettervernsfasen og tidlig voksen alder blir belyst. Nasjonale barneverndata ...
  • Barnevern og sosialhjelp 

   Kristofersen, Lars B.; Clausen, Sten-Erik (NOVA Notat 3/08, Notat, 2008)
   Notatet presenterer resultater fra analyser av registerdata om barnevern og sosialhjelp. Materialet dekker perioden 1990-2005 og består av over 120.000 tidligere og nåværende barnevernsklienter. Et sammenlikningsutvalg på ...
  • Barnevernbarnas helse 

   Kristofersen, Lars B. (NIBR-rapport 2005:12, Report, 2005)
   Rapporten gir resultater fra en analyse av barnevernbarnas helse i Norge. Det er benyttet spesialbestilte data fra SSB for perioden 1990-2002. Prosjektets design er longitudinelt. I alt var 99.000 barn og unge i barneverntiltak ...
  • Barnevernsklienter i Norge 1990 - 2005. 

   Clausen, Sten-Erik; Kristofersen, Lars B. (NOVA Rapport 3/08, Notat, 2008)
   Rapporten presenterer resultater fra analyser av registerdata om barnevern. Materialet dekker perioden 1990-2005 og består av over 120.000 tidligere og nåværende barnevernsklienter. Et sammenlikningsutvalg på 112.000 ...
  • Barns levekår 

   Clausen, Sten-Erik; Elstad, Jon Ivar; Kristofersen, Lars B. (NOVA Rapport 7/08, Report, 2008)
   I denne rapporten presenterer og drøfter vi resultatene fra andre datainnsamling i prosjektet «Barns levekår - betydningen av familiens inntekt» som ble gjennomført i 2006. Undersøkelsen handler om hvordan barn fra familier ...
  • Bedre levekår i Jevnaker 

   Winsvold, Aina; Kristofersen, Lars B.; Sletten, Mira Aaboen (NOVA Notat 3/13, Notat, 2013)
   Denne undersøkelsen har hatt som formål å identifisere levekårsutfordringer for barnefamilier i Jevnaker kommune. NOVA foreslår flere tiltak som kommunen kan vurdere for å bedre levekårene for barn og unge som står i fare ...
  • Brukermedvirkning og psykisk helse 

   Sverdrup, Sidsel; Myrvold, Trine; Kristofersen, Lars B. (NIBR-rapport 2005:6, Report, 2005)
   Rapporten er første fase i et prosjekt som undersøker brukeres og pårørendes erfaringer med medvirkning og samordning i psykiatrien. Erfaringene blant brukerne varierer sterkt, men brukerne ønsker generelt sterkere innflytelse ...
  • Evaluering av den nasjonale pollenvarslingstjenesten 

   Kristofersen, Lars B. (NOVA Rapport 7/18, Report, 2018)
   Pollenvarslingstjenesten ble etablert her i landet rundt 1975. Dette er første gang tjenesten blir evaluert. Målet med evalueringen er å få vite mer om hvilken nytteverdi varslingstjenesten har i dag, og om mulighetene ...
  • Gjennomgang av barneverntjenesten i Ringsaker 2009 

   Kristofersen, Lars B.; Mathisen, Anders S. (NOVA Notat 3/10, Notat, 2010)
   Hovedmålet i prosjektet Gjennomgang av barneverntjenesten i Ringsaker har vært å gjennomgå aktuelle tiltak som kan forebygge plassering av barn og unge utenfor hjemmet, og vurdere hvordan Familiesenteret og Ungdomskontakten ...
  • Hjelpetiltak i barnevernet - virker de? 

   Kristofersen, Lars B.; Sverdrup, Sidsel; Haaland, Thomas; Andresen, Inger-Helene Wang (NIBR-rapport 2006:07, Report, 2006)
   Rapporten presenterer kunnskap fra norsk og utenlandsk forskning om hjelpetiltak i barnevernet og om hva som finnes av forskningsmessig belegg når det gjelder virkninger. Totalt sett foreligger det relativt lite forskningsbasert ...
  • Nærmiljøtiltak i barneverntjenesten 

   Bratt, Christopher; Kristofersen, Lars B.; Gotaas, Nora (NIBR-rapport 2004:03, Report, 2004)
   Rapporten er en evaluering av nærmiljøtiltakene som Fylkesbarnevernet i Buskerud etablerte som prosjekt i 2001. NIBR har foretatt følgeforskning av prosjektet fra våren 2002 til høsten 2003. NIBR vurderer at nærmiljøtiltakene ...
  • Orphans in Russia 

   Holm-Hansen, Jørn; Kristofersen, Lars B.; Myrvold, Trine (NIBR-rapport 2003:01, Report, 2003)
   What are the feasible alternatives to traditional orphanages in Russia? This report from a pilot study presents the Russian policies that aim at providing orphans with a family-like upbringing. Policies consist in preventive ...
  • Sustainable Development Goals and children in Norway. A discussion paper on the SDGs indicators 

   Kristofersen, Lars B. (NOVA Notat 1/17, Notat, 2017)
   The project’s goal is to review Norway’s ability to report statistics to the United Nations according to the Sustainable Development Goal Indicators for children and youth. This discussion paper reports on 18 indicators ...
  • Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt 

   Stang, Elisabeth Gording; Aamodt, Hilde Anette; Sverdrup, Sidsel; Kristofersen, Lars B.; Winsvold, Aina (NOVA Rapport 3/13, Report, 2013)
   Formålet med dette prosjektet har vært å framskaffe mer kunnskap om praktiseringen av taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten mellom samarbeidende tjenester/etater, blant andre helse- og omsorgstjenestene, ...
  • Tilgjengelighet og samarbeid: mer fleksible hjelpetjenester? 

   Kristofersen, Lars B. (NIBR-rapport 2007:13, Report, 2007)
   Dette er sluttrapporten fra et prosjekt om utviklingen i forholdet mellom barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og barnevernet 2002-2005. I løpet av 2005 hadde 3,7 prosent av barn og unge under 18 år fått tilbud av BUP. ...