• Befolkningsutvikling og boligmarked i fem storbyer 

   Juvkam, Dag (NIBR-rapport 2010:17, Report, 2010)
   Rapporten viser hovedfunn fra to storbyprosjekter (NIBR-rapport 2010:15 og 16) som analyserer sider ved befolkningsutviklingen i storbykommunene Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger og Trondheim. Tilknyttet prosjekt ...
  • Demografisk utvikling i fem storbyer 

   Juvkam, Dag; Sørlie, Kjetil; Texmon, Inger (NIBR-rapport 2010:16, Report, 2010)
   Rapportene tar for seg befolkningsutviklingen i fem storbyer de siste årene, og ser på hvilken befolkningsutvikling vi kan forvente i de nærmeste årene framover. Tilknyttet prosjekt Befolkningsutviklingen i storbyene
  • Demografiske hovedtrekk i fire storbyregioner 

   Juvkam, Dag; Sørlie, Kjetil (NIBR prosjektrapport 2000:04, Report, 2000)
   Storbyområdene har hatt sterk befolkningsvekst de siste tiårene. Det er en sterk sammenheng mellom veksten som har kommet i storbyene og den veksten som er blitt storbyomlandet til del. Forløpet i de ulike områdene er ...
  • Distriktspolitisk avgrensning 

   Mønnesland, Jan; Juvkam, Dag; Kann, Frode; Hagen, Karl-Erik; Lian, Jon Inge (Samarbeidsrapport NIBR/TØI 2002, Report, 2002)
   Rapporten gir en evaluering av den differensierte arbeidsgiveravgiften i forhold til de distriktspolitiske målsettinger. Det etableres et sett indikatorer som gir et distriktspolitisk virkeområde som skal gi "best mulig ...
  • Inndeling i bo- og arbeidsmarkedsregioner 

   Juvkam, Dag (NIBR-rapport 2002:20, Report, 2002)
   Funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregioner danner geografiske områder med begrensede interne reiseavstander, der avgrensningen er knyttet til forhodlet mellom bosted og arbeidssted. I dette arbeidet har Norge blitt inndelt ...
  • Inndelinger i senterstruktur, sentralitet og BA-regioner 

   Juvkam, Dag; Gundersen, Frants (NIBR-rapport 2013:1, Report, 2013)
   NIBR har oppdatert inndelingen av norske kommuner i bo- og arbeidsmarkedsregioner (BA-regioner) på oppdrag fra KRD. Rapporten viser at det er nokså små endringer i regionstrukturen. Hovedinnholdet i rapporten er selve ...
  • Små boliger - en kunnskapsoversikt 

   Schmidt, Lene; Guttu, Jon; Juvkam, Dag; Barlindhaug, Rolf (NIBR-rapport 2009:01, Report, 2009)
   Boligmeldingen har som mål å legge tilrette for et velfungerende marked. I Hovedstadsmeldingen uttrykkes en bekymring over byggingen av små boliger. Er bygging av små boliger uttrykk for et velfungerende marked eller et ...
  • Storbyregioners funksjonelle grenser 

   Juvkam, Dag; Kann, Frode; Lian, Jon Inge; Samuelsen, Roar; Vanberg, Vidar (NIBR-rapport 2011:16, Report, 2011)
   Rapporten drøfter og foreslår funksjonelle grenser for fem norske storbyregioner; Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim. Arbeidspendling og reisetider er vesentlige for avgrensningene. Tilknyttet prosjekt ...
  • Utbyggingsøkonomi og markedsutsikter 

   Strand, Arvid; Kann, Frode; Tennøy, Aud; Orderud, Geir Inge; Juvkam, Dag (NIBR-rapport 2002:10, Report, 2002)
   Ett av Oslos siste større utbyggingsområder innenfor byggesonen er under planlegging. Det foreligger to forholdsvis ulike utbyggingsalternativer, hvert dimensjonert for henholdsvis 4000 og 5500 boligenheter. Rapporten ...