• Alternative anvendelser av arealer i Groruddalen 

   Johansen, Steinar; Hild Marte Bjørnsen (NIBR-notat 2002:106, Notat, 2003)
   Last ned gratis Notatet viser resultater av PANDA-framskrivninger for nærings- og sysselsettingsutviklingen i Oslo/Akershus basert på forutsetinger levert av Plan- og bygningsetaten i Oslo. Prosjektet har hatt som formål ...
  • Boligbehov i pleie- og omsorgsektoren mot år 2040 – Framskriving for Harstad kommune 

   Hild Marte Bjørnsen (NIBR-notat 2014:108, Notat, 2014)
   Last ned gratis Notatet beskriver en beregnet utvikling i behovet for omsorgsboliger og institusjonsplasser i Harstad kommune fram mot år 2040. Beregningene er basert på SSBs middelalternativ for befolkningsutviklingen, ...
  • Demografi og kommuneøkonomi i Asker kommune 

   Hild Marte Bjørnsen; Barlindhaug, Rolf; Johansen, Steinar (NIBR-notat 2013:106, Notat, 2013)
   Last ned gratis Notatet gir en gjennomgang av befolkningsutvikling og migrasjon i og til/fra Asker, og hvilken betydning ulike scenarioer for framtidig vekst vil ha for kommuneøkonomien. Kommunen har gitt innspill i form ...
  • Ringvirkningsanalyse for fjernvarmeanlegget i Hamar 

   Hild Marte Bjørnsen (NIBR-notat 2005:105, Notat, 2005)
   I notatet beregnes ringvirkninger av aktivitet og drift ved Hamarregionen fjernvarme a.s. Notatet behandler både regionale og nasjonale ringvirkninger i form av produksjon og syssesetting. Beregningene er utført ved hjelp ...
  • Samfunns- og næringsanalyse for Longyearbyen 

   Hild Marte Bjørnsen; Johansen, Steinar (NIBR-notat 2007:106, Notat, 2007)
   Last ned gratis Tidligere har det vært gjennomført årlige analyser av samfunns- og næringsutviklingen i Lonyearbyen. I forbindelse med at TØI og NIBR fra 2007 til 2009 overtar ansvaret for disse analysene, har det vært ...
  • Utbygging av Kjensvatn kraftverk i Hemnes kommune 

   Hild Marte Bjørnsen; Bjørn Moen; Orderud, Geir (NIBR-notat 2003:115, Notat, 2003)
   Prosjektet er en analyse og vurdering av hvilke samfunnsmessige virkninger utbygging av Kjensvatn kraftverk i Hemnes kommune i Nordland kan få. Resultatene vi har kommet fram til, bygger på simuleringer ved hjelp av ...
  • Utflytting av statlig virksomhet 

   Hege Marie Edvardsen; Hild Marte Bjørnsen (NIBR-notat 2008:114, Notat, 2008)
   Last ned gratis Notatet er et faglig innspill til Fornyings- og administrasjonsdepartementets (FAD) arbeid med å utarbeide nye retningslinjer for evalueringer av utflytting av statlig virksomhet. Gjennomgangen er avgrenset ...