• "Bit for bit" utbygging i kystsonen 

   Stokke, Knut Bjørn; Havnen, Eli (Samarbeidsrapport NIBR/NIVA/HI 2009, Report, 2009)
   Rapporten gir en oversikt over viktige plan- og forvaltningsutfordringer i kystsonen, med særlig fokus på marint biologisk mangfold og gyte- og oppvekstområder knyttet til de nære sjøområdene innenfor grunnlinjene. I disse ...
  • Kartlegging av boligmassen i Groruddalen 

   Guttu, Jon; Havnen, Eli; Koppen, Gro (NIBR-rapport 2008:07, Report, 2008)
   Hensikten med arbeidet har vært å få en oversikt over sammensetningen av boligmassen, dernest å peke på noen mulige sammenhenger mellom boligstrukturen og befolkningssammensetningen i Groruddalen. Arbeidet er basert på ...
  • Kunnskapsbasert planlegging og forvaltning av kystsonen 

   Stokke, Knut Bjørn; Lund-Iversen, Martin; Rinde, Eli; Moy, Frithjof; Havnen, Eli (Report, 2012)
   Kystsonen er utsatt for økende press fra utbygging og andre tiltak, og ofte fattes beslutninger om arealbruk «bit for bit» uten å vite hvilke konsekvenser tiltakene har totalt sett. Utbyggingen i kystsonen har fått mye ...
  • Levekårsutvikling og flytting på Fjell i Drammen 

   Sørlie, Kjetil; Havnen, Eli; Ruud, Marit Ekne (NIBR-rapport 2010:21, Report, 2010)
   Drabantbyen på Fjell får stadig sterkere innslag av personer med innvandrerbakgrunn, småhusbebyggelsen har nesten ingen. Flytting reduserer stabiliteten i bosettingen begge steder, og påvirker utdannings-,inntekts- og ...
  • Utbyggerstyrt byutvikling? 

   Nordahl, Berit; Barlindhaug, Rolf; Havnen, Eli; Nørve, Siri; Aamo, Alv Skogstad (NIBR-rapport 2011:21, Report, 2011)
   Prosjektet belyser de muligheter storbyene har til å styre byutviklingen når den i økende grad initieres av eksterne utbyggere. Rapporten bygger på et utvalg av case fra i hovedsak Trondheim og Oslo kommuner og en registrering ...