• Arealnormer 

   Thorén, Anne-Karine Halvorsen; Guttu, Jon; Pløger, John (NIBR prosjektrapport 2000:03, Report, 2000)
   Rapporten presenterer resultatene av undersøkelser av tre ulike boligområdetyper i henholdsvis Oslo og Nesodden. Formålet har vært å få mer kunnskap om opphavet til dagens normer, og hvordan normer som brukes i fysisk ...
  • Byggesaksreformen - kvalitet gjennom papirflommen? 

   Edvardsen, Hege Marie; Guttu, Jon; Kann, Frode (NIBR-rapport 2004:21, Report, 2004)
   Nytte- og kostnadselementer ved reformen vurderes, med sikte på å finne ut om reformen samlet sett kan sies å ha en positiv eller negativ effekt. På kostnadssiden har reformen krevd betydelig økt ressursinnsats, både blant ...
  • Fargerikt samfunn i et arktisk klima 

   Schmidt, Lene; Gundersen, Frants; Guttu, Jon (NIBR-rapport 2007:03, Report, 2007)
   Rapporten beskriver utfordringer og muligheter med hensyn til steds- og næringsutvikling i Vardø. Analysen viser at det finnes ulike oppfatninger av hva man skal satse på og hvem som har makt og myndighet til å påvirke ...
  • Kartlegging av boligmassen i Groruddalen 

   Guttu, Jon; Havnen, Eli; Koppen, Gro (NIBR-rapport 2008:07, Report, 2008)
   Hensikten med arbeidet har vært å få en oversikt over sammensetningen av boligmassen, dernest å peke på noen mulige sammenhenger mellom boligstrukturen og befolkningssammensetningen i Groruddalen. Arbeidet er basert på ...
  • Medvirkning i planprosesser i Oslo kommune 

   Schmidt, Lene; Guttu, Jon; Knudtzon, Lillin (NIBR-rapport 2011:1, Report, 2011)
   Rapporten kartleger berørte parters erfaringer med medvirkning i planprosesser. Den har et særlig fokus på tidlig fase og på berørte parter som ofte faller utenom. Formålet er å bidra til forbedring i plan- og bygningsetatens ...
  • Møtesteder i Bydel Søndre Nordstrand 

   Guttu, Jon; Schmidt, Lene (NIBR-rapport 2010:19, Report, 2010)
   Rapporten gir en oversikt over møtesteder ute og innendørs i bydelen, de viktigste brukerne og hva som gjøres for å forbedre møtestedene. Blant en rekke større og mindre møtesteder i bydelen peker idrettsanlegg, skoler og ...
  • Små boliger - en kunnskapsoversikt 

   Schmidt, Lene; Guttu, Jon; Juvkam, Dag; Barlindhaug, Rolf (NIBR-rapport 2009:01, Report, 2009)
   Boligmeldingen har som mål å legge tilrette for et velfungerende marked. I Hovedstadsmeldingen uttrykkes en bekymring over byggingen av små boliger. Er bygging av små boliger uttrykk for et velfungerende marked eller et ...
  • Små boliger – universell utforming, bovaner og brukskvalitet 

   Schmidt, Lene; Guttu, Jon (NIBR-rapport 2012:1, Report, 2012)
   Rapporten presenterer en undersøkelse av hvordan små boliger kan tilpasses nye krav i byggeforskriftene til tilgjengelig boenhet formelt sett og hva det innebærer i praksis. Vi har gjennomført en bovanestudie av små boliger ...
  • Utvikling av drabantbyer 

   Brevik, Ivar; Guttu, Jon; Schmidt, Lene; Brattbakk, Ingar; Ruud, Marit Ekne (NIBR-rapport 2006:13, Report, 2006)
   Bibliografien gir en oversikt over litteratur omkring utviklingen av drabantbyene med hovedvekt på forskning fra Norge og de nordiske land, men også noen eksempler fra europeisk litteratur. Bibliografien inneholder en ...