• «Alenetiltak» i barnevernet. Kartlegging av omfang og tilbud 

   Gundersen, Tonje; Ellingsen, Dag (NOVA-notat;1: 2022, Report, 2022)
   I dette notatet har vi undersøkt forekomsten av barn og unge som har bodd eller bor alene på en institusjon, og hvor oppholdet har vart mer enn 6 uker. Vi vil i det følgende kalle dem «aleneboere», til forskjell fra der ...
  • Ansvarsfordeling til barns beste? 

   Solberg, Anne; Gundersen, Tonje; Farstad, Gunhild R. (NOVA Rapport 17/11, Report, 2011)
   Innebærer det å ha en funksjonsnedsettelse noen særlige utfordringer for barn og unge med behov for hjelpe- eller omsorgstiltak fra barnevernet? Gjennom kartlegging av erfaringene til tidligere barnevernsbarn, fosterforeldre ...
  • Ansvarsfordeling til barns beste? 

   Solberg, Anne; Gundersen, Tonje; Farstad, Gunhild Regland (NOVA Rapport 17/11, Report, 2011)
   This report aims to contribute to the hitherto scarce knowledge of disabled children and young people who are under the auspices of the child protection services. What characterizes their situation? What are their and their ...
  • Barnehusevalueringen 2012 - Delrapport 2 

   Stefansen, Kari; Gundersen, Tonje; Bakketeig, Elisiv (NOVA Rapport 9/12, Report, 2012)
   Denne evalueringen er gjennomført på oppdrag fra Politidirektoratet, og publiseres som delrapport 2 av Barnehusevalueringen 2012 – den første evalueringen av barnehusenes virksomhet siden de ble etablert. I rapporten belyser ...
  • Barnehusevalueringen 2012 - Delrapport 2 

   Stefansen, Kari; Gundersen, Tonje; Bakketeig, Elisiv (NOVA Rapport 9/12, Report, 2012)
   This report presents findings from the first evaluation of the Norwegian equivalent to children’s advocacy centers: Statens barnehus. The evaluation was carried out on behalf of the Police Directorate. A second report from ...
  • Care parading as service: Negotiating recognition and equality in user-controlled personal assistance 

   Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Gundersen, Tonje (Gender, Work and Organization;, Journal article; Peer reviewed, 2018-09-11)
   This article addresses aspects of the relationship between disabled people and their personal assistants within the user-controlled personal assistance programme in Norway (BPA). Within this programme, a disabled person ...
  • Embedded in relations—Interactions as a source of agency and life opportunities for care-experienced young adults 

   Gundersen, Tonje (Children & society;Volume 35, Issue 5, Peer reviewed; Journal article, 2021-01-05)
   This paper explores how young people who have been in out‐of‐home care develop a positive agentic capacity. The analyses are based on longitudinal biographical interviews with 24 care experienced young people (age 16–32 ...
  • Enetiltak og alenetiltak i barnevernet. Et nødvendig botilbud til barn og ungdom 

   Gundersen, Tonje; Havre, Merete; Neumann, Cecilie E.B.; Fugletveit, Ragnhild; Jevne, Kari Sjøhelle (NOVA-rapport;9/2023, Report, 2023)
   Studien gir kunnskap om hvilke erfaringer ungdom, institusjonsansatte, og ansatte i statlig og kommunalt barnevern har med enetiltak. Hovedfunnet er at enetiltak synes å være et godt alternativ for ungdom med komplekse ...
  • Enetiltak. Kartlegging av tilbud og bruk av tvang 

   Ellingsen, Dag; Gundersen, Tonje (NOVA-Notat;2, Research report, 2021)
   Notatet presenterer resultatene fra en spørreundersøkelse gjennomført i 2020 til ledere av enetiltak om innhold i tilbudet og bruk av tvang. Resultatene fra denne undersøkelsen, sett opp mot annen empiri, indikerer en ...
  • Evaluering av Los-ordningen for ungdom 

   Gundersen, Tonje; Tveito, Siri Berg; Dokken, Therese (NOVA-rapport;3: 2022, Report, 2022)
   Denne rapporten er en evaluering av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets tilskuddsordning «Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom». Målsettingen har vært å undersøke i hvilken grad og hvordan losfunksjonen ...
  • Evaluering av Nattergalen. En oppfølgingsstudie 

   Jessen, Jorunn Theresia; Gundersen, Tonje; Hynek, Camilla A. (NOVA Rapport 2/18, Research report, 2018)
   NOVA har gjennomført en oppfølgende evaluering av mentorordningen Nattergalen. Nattergalen har siden oppstarten hatt som målsetting å være et integreringstiltak for barn med minoritetsbakgrunn i alderen 8–12 år og for ...
  • Evaluering av Nattergalen. En oppfølgingsstudie 

   Jessen, Jorunn Theresia; Gundersen, Tonje; Hynek, Camilla A. (NOVA Rapport 2/18, Report, 2018)
   NOVA has completed a follow-up evaluation of the mentor project ‘Nattergalen ’, commissioned by the Directorate of Children, Youth and Families (Bufdir). The project started in 2008, involving eight university ...
  • Evaluering av Statens barnehus 2021 

   Bakketeig, Elisiv; Stefansen, Kari; Andersen, Lotte Cathrin; Gundersen, Tonje (NOVA-rapport;12: 21, Report, 2021)
   Rapporten presenterer resultatene fra den andre nasjonale evalueringen av barnehusene og gir anbefalinger for videreutvikling av tilbudet. I 2021 er hovedbildet at barnehusene fremstår som et viktig, høykompetent og godt ...
  • Familievernet under covid-19. Erfaringer og læring under nedstengning og i en ny hverdag 

   Øverli, Ingvil Thallaug; Gundersen, Tonje (NOVA Notat;2020:3, Research report, 2020)
   12. mars stengte familievernet som følge av covid-19-pandemien og åpnet gradvis frem mot sommeren 2020. Studien undersøker hvordan dette påvirket tjenesten og brukerne, og viser behovet for å arbeide videre med: • Hvordan ...
  • Fosterforeldres egne barn: Hvordan synes de det er å ha fostersøsken? Resultater fra en spørreundersøkelse 

   Gundersen, Tonje; Jessen, Jorunn Theresia (Tidsskriftet Norges Barnevern;Nr 3 – 2020 | Vol. 97, Journal article; Peer reviewed, 2020-10-14)
   Hvilke erfaringer har fosterforeldres egne barn med å ha fostersøsken, og hvilke forandringer har det ført til for dem i familien? Disse spørsmålene besvares på bakgrunn av en spørreundersøkelse til fosterforeldres egne ...
  • Klara Klok, en helsenettjeneste for ungdom 

   Gundersen, Tonje; Winsvold, Aina (NOVA Notat 8/11, Notat, 2011)
   Klara Klok er en anonym internettbasert spørsmål- og svartjeneste til ungdom i aldersgruppen 10–30 år. Tjenesten gir ungdom mulighet til å stille spørsmål som angår rus, seksualitet, vennskap-, familie- og parforhold og ...
  • Klara Klok, en helsenettjeneste for ungdom 

   Gundersen, Tonje; Winsvold, Aina (NOVA Notat 8/11, Notat, 2011)
   Klara Klok er en anonym internettbasert spørsmål- og svartjeneste til ungdom i aldersgruppen 10–30 år. Tjenesten gir ungdom mulighet til å stille spørsmål som angår rus, seksualitet, vennskap-, familie- og parforhold og ...
  • Kroppen min. Andres arbeidsplass og eget seksual- og privatliv 

   Gundersen, Tonje; Neumann, Cecilie Basberg; Egeland, Cathrine (NOVA Rapport 18/14, Report, 2014)
   Mange med nedsatt funksjonsevne behøver hjelp i hverdagen, og flere og flere får slik hjelp fra personlige assistenter. Denne studien tar utgangspunkt i erfaringer med å motta og å yte assistanse. Spørsmålet som belyses, ...
  • Kroppen min. Andres arbeidsplass og eget seksual- og privatliv 

   Gundersen, Tonje; Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Egeland, Cathrine (NOVA Rapport 18/14, Report, 2014)
   How does disabled people perceive having to receive personal assistance, and to have a body that is the work place for other people? Moreover, how is it for personal assistants to have another person’s body as their work ...
  • Kunnskap og kontakt 

   Gundersen, Tonje (NOVA Notat 2/11, Notat, 2011)
   Å få et barn med en sjelden tilstand oppleves ofte som vanskelig for foreldre fordi de ikke har kjennskap til diagnosen fra før og ikke vet hva som kan være konsekvensene av den. I tillegg opplever foreldrene at hjelpeapparatet ...