• Applicability of IPS Principles to Job Inclusion of Vulnerable Youth 

   Frøyland, Kjetil (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   BACKGROUND: Researchers and others are worried about the marginalization of vulnerable youth who drop out of school and have difficulties finding and keeping a job. Supported Employment (SE) approaches have shown good ...
  • Arbeidsinkludering av utsett ungdom - kva slags utfordring er det? 

   Frøyland, Kjetil (Tidsskrift for velferdsforskning;Årgang 23, nr. 3-2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-10-09)
   Marginalisering av utsett ungdom utanfor skole, arbeid eller tiltak (NEETs) og som har ekstra problem knytt til helse, funksjonsevne eller anna, er ei vesentleg utfordring som ein trass massiv satsing både i Noreg og ...
  • Arbeidsinkludering av utsett ungdom - kva slags utfordring er det? 

   Frøyland, Kjetil (Tidsskrift for velferdsforskning; Årgang 23, nr. 3-2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-10-09)
   Marginalisering av utsett ungdom utanfor skole, arbeid eller tiltak (NEETs) og som har ekstra problem knytt til helse, funksjonsevne eller anna, er ei vesentleg utfordring som ein trass massiv satsing både i Noreg og ...
  • Arbeidsliv og rus 

   Frøyland, Kjetil (AFI Notat 2005:3, Research report, 2005)
   Etter en anbudskonkurranse våren 2004 fikk Arbeidsforskningsinstituttet i oppdrag av Sosial- og helsedirektoratet å evaluere AKAN (Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani). Som ledd i denne evalueringen skulle ...
  • Behovet for varig tilrettelagt arbeid 

   Spjelkavik, Øystein; Børing, Pål; Frøyland, Kjetil; Skarpaas, Ingebjørg (AFI Rapport 2012:14, Report, 2012)
   Denne rapporten fra AFI kartlegger behovet for VTA-tiltakene (varig tilrettelagt arbeid). Kartleggingen viser at både tiltaksarrangører, kommuner og NAV forventer at behovet for VTA vil øke.
  • Behovet for varig tilrettelagt arbeid 

   Spjelkavik, Øystein; Pål Børing; Frøyland, Kjetil; Skarpaas, Ingebjørg (AFI Rapport 2012:14, Research report, 2012)
   Denne rapporten fra AFI kartlegger behovet for VTA-tiltakene (varig tilrettelagt arbeid). Kartleggingen viser at både tiltaksarrangører, kommuner og NAV forventer at behovet for VTA vil øke.
  • Betydningen av vanlig arbeid for samfunnsinkludering av barn og unge. En avgrenset sammenstilling av forskningsbasert kunnskap. 

   Frøyland, Kjetil; Pedersen, Eirin (AFI FoU-resultater;07, Research report, 2019-08)
   På tross av mange satsinger innenfor flere velferdssektorer framstår marginaliseringen av unge som en vesentlig både norsk og internasjonal utfordring, og en stadig større andel sliter med å fullføre skole og finne arbeid. ...
  • Betydningen av vanlig arbeid for samfunnsinkludering av barn og unge: En avgrenset sammenstilling av forskningsbasert kunnskap 

   Frøyland, Kjetil; Pedersen, Eirin (AFI FoU-resultat;2019:07, Research report, 2019-07)
   På tross av mange satsinger innenfor flere velferdssektorer framstår marginaliseringen av unge som en vesentlig både norsk og internasjonal utfordring, og en stadig større andel sliter med å fullføre skole og finne arbeid. ...
  • Contrasting supply-side, demand-side and combined approaches to Labour market integration 

   Frøyland, Kjetil; Andreassen, Tone Alm; Innvær, Simon (Journal of Social Policy;, Journal article; Peer reviewed, 2018-07-05)
   In social policy discussions about activation or ALMP (Active Labour Market Policies), most attention is paid to supply-side approaches, directed towards jobless individuals. In these discussions, little attention is given ...
  • Effekt- og følgeevaluering av Lindesneslosen 

   Bernstrøm, Vilde Hoff; Frøyland, Kjetil; Spjelkavik, Øystein (AFI FoU-resultat 2015, Report, 2015)
   Prosjektet har som sin viktigste målgruppe ungdom som står i fare for å falle ut av utdanning eller jobb, eller som kanskje allerede har gjort det. Prosjektet og dets samarbeidspartnere skal sørge for at ungdommen får ...
  • Effekt- og følgeevaluering av Lindesneslosen 

   Frøyland, Kjetil; Spjelkavik, Øystein (AFI FoU-resultat 2017:01, Research report, 2017)
   «Lindesneslosen» er et prosjekt (2014 – 2017) som prøver ut Supported Employment (SE) i skolen med ambisjon om å redusere unge menneskers utenforskap og frafall fra skole og arbeid i Lindesnes­regionen. Målgruppa er ungdom ...
  • Eldre arbeidstakere og lengre arbeidskarrierer - refleksjoner om ledere og HR-medarbeideres rolle. 

   Frøyland, Kjetil; Salomon, Robert (AFI FoU-resultater;2019:09, Research report, 2019-10)
   Gjennom to karriereservicekurs for eldre arbeidstakere, initiert av Senter for Seniorpolitikk og arrangert av karriererådgivningskonsernet AS3, kom det fram at deltakende seniorer gjennomgående hadde godt utbytte av et ...
  • Eldre arbeidstakere og lengre arbeidskarrierer – refleksjoner om ledere og HR-medarbeideres rolle 

   Frøyland, Kjetil; Salomon, Robert H. (AFI FoU-resultat;2019:09, Research report, 2019-10)
   Gjennom to karriereservicekurs for eldre arbeidstakere, initiert av Senter for Seniorpolitikk og arrangert av karriererådgivningskonsernet AS3, kom det fram at deltakende seniorer gjennomgående hadde godt utbytte av et ...
  • Evaluering av AKAN 

   Frøyland, Kjetil; Grimsmo, Asbjørn; Sørensen, Bjørg Aase (AFI Rapport 2005:5, Report, 2005)
   Arbeidsforskningsinstituttet fikk våren 2004 i oppdrag av Sosial- og helsedirektoratet å evaluere AKAN (Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani). AKAN har siden 1963 vært en pådriver for rusmiddelforebyggende ...
  • Evaluering av arbeidsmarkedssatsingen for sosialhjelpsmottakere 

   Schafft, Angelika; Frøyland, Kjetil; Spjelkavik, Øystein (AFI Notat 2005:1, Research report, 2005)
   Arbeidsmarkedstiltak for langtids sosialhjelpmottakere er et av tiltakene i regjeringens 'Tiltaksplan mot fattigdom'. Et hovedmål med denne arbeidsmarkedssatsingen er å få langtidsmottakere av sosialhjelp i arbeid og hindre ...
  • Evaluering av IPS ung 

   Malmberg-Heimoen, Ira; Bråthen, Magne; Frøyland, Kjetil; Spjelkavik, Øystein; Tøge, Anne Grete (AFI-rapport;2024:01, Report, 2024-01-16)
   På oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVDir) har Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet – storbyuniversitetet gjennomført en evaluering av IPS ung. Evalueringen hadde som hovedmål å undersøke om IPS ung fungerer ...
  • Evaluering av tiltakssatsing i forhold til sosialhjelpsmottakere 

   Frøyland, Kjetil; Schafft, Angelika; Spjelkavik, Øystein (AFI Rapport, Report, 2004)
  • Evaluering av tiltakssatsing i forhold til sosialhjelpsmottakere 

   Frøyland, Kjetil; Schafft, Angelika; Spjelkavik, Øystein (AFI Rapport, Research report, 2004)
  • “Friskhet og sykdom i samspill” - En kvalitativ studie av personer med fordøyelsessykdommer i møte med arbeidslivet og NAV. 

   Grimstad, Tonje Edvardsen (Master thesis, 2022)
   Hensikten med denne masteroppgaven er å undersøke på hvilken måte man kan tilrettelegge for at personer med fordøyelsessykdommer – som typisk har et svingende forløp - kan delta i det ordinære arbeidslivet. Arbeidsinkludering ...
  • Hevet aldersgrense i arbeidslivet – problemer eller nye muligheter? 

   Herlofson, Katharina; Hellevik, Tale; Frøyland, Kjetil; Salomon, Robert H; Aargaard Terjesen, Hans Christoffer; Solem, Per Erik (2020;6, Research report, 2020)
   Denne rapporten presenterer funn fra kompetanse- og samarbeidsprosjektet ExitAge. Bakgrunnen er hevingen av aldersgrensen for stillingsvern i 2015. Prosjektet belyser de eldste yrkesaktive og virksomheters håndtering av ...