• Avtalt selvbosetting blant flyktninger 

   Henningsen, Erik; Dyb, Evelyn; Kasahara, Yuri; Søholt, Susanne; Tronstad, Kristian (NIBR-rapport 2016:5, Report, 2016)
   Rapporten er basert på en spørreundersøkelse om avtalt selvbosetting som har blitt gjennomført blant kommuner og asylmottak. Rapporten beskriver omfang og utbredelse av ordningen og praksis ute i kommunene.
  • Avtalt selvbosetting. En bærekraftig ordning for framtidig bosetting av flyktninger? 

   Søholt, Susanne; Dyb, Evelyn (NIBR-rapport;2021:18, Report, 2022-01)
   Denne rapporten inneholder en vurdering og analyse av tidligere og ny forskning om avtalt selvbosetting. Rapporten diskuterer dilemmaer innebygget i ordningen og trekker fram argumenter for å beholde og for å avvikle ...
  • Boligsosialt program i Ullensaker – en foranalyse 

   Dyb, Evelyn; Lied, Camilla (NIBR-rapport;2018:15, Research report, 2019-05)
   Ullensaker kommune besluttet høsten 2016 å delta i Husbankens kommuneprogram. Programmet er Husbankens iverksetting av Bolig for velferd, nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014-2020). Som del av Ullensakers ...
  • Boligsosialt utviklingsprogram i Groruddalen 

   Dyb, Evelyn; Lied, Camilla; Renå, Helge (NIBR-rapport 2011:22, Report, 2011)
   Oslo kommune ved de fire bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner ble tatt opp i Husbankens Boligsosiale utviklingsprogram i 2010. NIBR fikk i oppdrag i gjennomføre en ekstern foranalyse for å styrke kunnskapen om de ...
  • Boligsosialt utviklingsprogram i Oslo 

   Dyb, Evelyn; Lied, Camilla (NIBR-rapport 2015:10, Report, 2015)
   Denne rapporten omhandler en evaluering/vurdering av Boligsosialt utviklingsprogram i Oslo kommune. Boligsosialt utviklingsprogram (Boso) er et nasjonalt program med lokale programmer i rundt 55 kommuner på landsbasis. ...
  • Bosettingsklare flyktninger og avtalt selvbosetting 

   Søholt, Susanne; Henningsen, Erik; Dyb, Evelyn (NIBR-rapport 2017:1, Report, 2017)
   Rapporten handler om kommuner og flyktningers forventninger til og erfaringer med avtalt selvbosetting. Sentralt er hva slags implikasjoner dette kan ha for flyktningene, for samfunnet og for bosettingssystemet og hva som ...
  • Bostedsløse i Norge 2008 

   Dyb, Evelyn; Johannessen, Katja (NIBR-rapport 2009:17, Report, 2009)
   Kartlegging av bostedsløse personer i kontakt med hjelpeapparatet 2008 er den fjerde nasjonale registreringen av bostedsløse personer i Norge. Undersøkelsen er en tverrsnittstudie som viser antall bostedsløse personer på ...
  • Bostedsløse i Norge 2012 – en kartlegging 

   Dyb, Evelyn; Johannessen, Katja (NIBR-rapport 2013:5, Report, 2013)
   Norsk institutt for by- og regionforskning kartla i uke 48 2012 antall bostedsløse personer i Norge. Undersøkelsen viser at i månedskiftet november/desember 2012 var 6259 personer i Norge uten bolig. Dette tilsvarer 1,26 ...
  • Bostedsløse i Norge 2016 

   Dyb, Evelyn; Lid, Stian (NIBR-rapport 2017:13, Rapport, 2017)
   Høsten 2016 ble den sjette landsomfattende kartleggingen av bostedsløse gjennomført i Norge. Det absolutt viktigste funnet i kartleggingen i 2016 er en stor reduksjon i antall bostedsløse. Nedgangen har kommet i alle typer ...
  • Bostedsløse i Norge 2020 - en kartlegging 

   Dyb, Evelyn; Zeiner, Hilde (NIBR-rapport;2021:10, Report, 2021-06)
   Prosjektet er en kvantitative studie med formål å kartlegger omfanget og kjennetegn ved bostedsløse i Norge. Det er tidligere gjennomført seks tilsvarende studier som, sammen med denne, inngår i en tidsserie av sammenlignbare ...
  • Bostedsløse, uteliggere og tiggere - konstruksjon av "verdige trengende" og "de andre" 

   Dyb, Evelyn (Chapter; Peer reviewed, 2022-10-17)
   I løpet av to tiår er betegnelser som løsgjenger, hjemløs og uteligger erstattet av begrepet bostedsløs i forskning, offentlige dokumenter og til dels i mer uformelle sammenhenger. Begrepet bostedsløs markerer at problemet ...
  • Bostedsløshet i Norge – Omfang, kjennetegn og forklaringer 

   Katja Johannessen; Lied, Camilla; Kvinge, Torunn; Dyb, Evelyn (NIBR-notat 2013:112, Notat, 2013)
   Last ned gratis Notatet er en kortversjon av utdrag fra følgende to rapporter: NIBR-rapport 2013:5 Bostedsløse i Norge 2012 – en kartlegging og NIBR-rapport 2013:6 Forklaringer på bostedsløshet Tilknyttet prosjekt ...
  • Bustadsosialt velferdsprogram i Førde – foranalyse 

   Dyb, Evelyn; Lied, Camilla (NIBR-rapport 2015:7, Report, 2015)
   Førde kommune er deltakar i Husbanken region Vest sitt bustadsosiale velferdsprogram frå 2014. Målet med denne foranalysen utført av NIBR er å identifisere viktige bustadsosiale utfordringar i Førde og peike på moglege ...
  • Forebygging og oppfølging av enslige mindreårige asylsøkere som forsvinner fra mottak og omsorgssentre 

   Aasen, Berit; Dyb, Evelyn; Lid, Stian (NIBR-rapport 2016:17, Report, 2017)
   Forebygging og oppfølging av enslige mindreårige asylsøkere som forsvinner fra mottak og omsorgssentre er et forskningsprosjekt på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD). NIBR har arbeidet med prosjektet fra ...
  • Forklaringer på bostedsløshet 

   Dyb, Evelyn; Johannessen, Katja; Lied, Camilla; Kvinge, Torunn (NIBR-rapport 2013:6, Report, 2013)
   Rapporten belyser årsaker til bostedsløshet med grunnlag i en kvantitativ kartlegging av bostedsløshet og casestudier i Drammen, Haram, Sandnes og Tromsø og i bydelene Sagene i Oslo og Årstad i Bergen. Casestudiene ...
  • Færre bostedsløse – hva er forklaringen? 

   Dyb, Evelyn (NIBR-rapport;2019:9, Research report, 2019-04)
   Fra 2012 til 2016 gikk tallet på bostedsløse ned fra 6.000 til 4.000 personer. Prosjektet undersøker årsaker til nedgangen med data på makro- og mesonivå. Prosjektet vurderer metoden som anvendes for å kartlegge bostedsløse ...
  • Governing Through Definitions and Numbers: Analysis of the Nordic Homeless Registrations as Instruments of Governing Homelessness 

   Dyb, Evelyn; Benjaminsen, Lars; Knutagård, Marcus; Linden, Jarmo (European Journal of Homelessness;Volume 15, Issue 3 - 2021: Special Edition – What Works: Research Impact and Homelessness, Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The four Nordic countries, Denmark, Finland, Norway, and Sweden, have for many years carried out periodic national surveys of homelessness. These surveys constitute time series, which make it possible to follow the development ...
  • Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune 

   Johannessen, Katja; Lied, Camilla; Dyb, Evelyn (NIBR-rapport 2014:10, Report, 2014)
   Rapporten er en kartlegging av omfanget av bostedsløse og andre vanskeligstilte på boligmarkedet i Bergen kommune. I tillegg gir rapporten informasjon om årsaker til bostedsløshet i kommunen samt ser nærmere på bolig- og ...
  • Kommunal- og samfunnsøkonomiske effekter av boligsosial politikk 

   Barlindhaug, Rolf; Dyb, Evelyn; Johannessen, Katja (NIBR-rapport 2011:8, Report, 2011)
   Basert på seks konstruerte klienthistorier, hver med to ulike forløp, beregnes kommunal- og samfunnsøkonomiske effekter av økt boligsosial innsats i kommunene Fræna og Porsgrunn. Formålet med rapporten er å vise et opplegg ...
  • Leve hele livet i kommunene 

   Zeiner, Hilde Hatleskog; Amundsen, Maria; Dokken, Therese; Dyb, Evelyn; Holden, Mari Brekke; Monkerud, Lars Chr.; Rasmussen, Ingeborg; Ruud, Marit Ekne (NIBR-rapport;2022:1, Research report, 2022-03)
   Rapporten undersøker hvordan kommunene forstår, vurderer og arbeider med Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre. Analysene er strukturert rundt fire hovedspørsmål: 1. Hvordan forstår og vurderer kommunene Leve hele ...