• Der tida står stille' 

   Brevik, Ivar (NIBR-rapport 2007:15, Report, 2007)
   Rapporten er en faktabeskrivelse og sammenliknende analyse av hovedtrekkene i utvikling og status av hovedtjenestene i eldreomsorgen, særlig for perioden 1998-2006 og året 2006. Forholdene i Oslo jevnføres med Bergen og ...
  • Dødelighet, sosial posisjon og utgifter til pleie og omsorg i Oslo 

   Toresen, Jøran; Brevik, Ivar (NIBR-rapport 2004:10, Report, 2004)
   I rapporten drøftes dødelighet som indirekte mål på helse og sammenhenger mellom dødelighet og behovet for pleie- og omsorgstjenester. Variasjoner i dødelighet mellom bydelene i Oslo analyseres. Videre analyseres sammenhenger ...
  • Handlingsplan for eldreomsorgen 

   Brevik, Ivar (NIBR-rapport 2002:18, Report, 2002)
   Rapporten gjør rede for regional stats erfaringer og vurderinger av kontrollen av samsvaret mellom øremerkete tilskudd til pleie- og omsorgssektoren og kommunens bruk 1998-2001. Kontrollen har vært nødvendig. Lekkasjer til ...
  • Kommunenes pleie- og omsorgstjenester 

   Brevik, Ivar (NIBR-rapport 2003:17, Report, 2003)
   Rapporten gjør rede for hovedtrekk i pleie- og omsorgstjenestene i perioden 1980-2001 med vekt på utviklingen i kapasitet og antall brukere, ressursbruk og resultat. Samtidig drøftes framtidige utfordringer for tjenestene ...
  • De nye hjemmetjenestene - langt mer enn eldreomsorg 

   Brevik, Ivar (NIBR-rapport 2010:2, Report, 2010)
   Rapporten dokumenterer utvikling, endret innretning og status i hjemmebaserte tjenester blant bruker under 67 år etter hovedårsak til hjelpebehovet; utviklingshemming, psykisk lidelse eller somatisk sykdom. Den viser også ...
  • Oppgavefordelingen mellom 1.- og 2. linjetjenesten 

   Brevik, Ivar (NIBR-rapport 2010:1, Report, 2010)
   Rapporten dokumenter mulige oppgaveforskyvning mellom spesialisthelsetjenestene og de kommunale pleie- og omsorgstjenestene både i forhold til oppgaver som overføres og som overtas av kommunene. Det gjøres rede for utvikling ...
  • Slik vil eldre bo 

   Brevik, Ivar; Schmidt, Lene (NIBR-rapport 2005:17, Report, 2005)
   Rapporten gjør rede for resultater fra en undersøkelse av framtidige eldres boligpreferanser generelt og i en situasjon med svekket helse. Foretrukket boform ved skrøpelighet, valg mellom kommunale boformer og omsorgsboligenes ...
  • Status og utvikling i Oslos eldreomsorg 2001-2010 

   Brevik, Ivar; Nygård, Lars (NIBR-notat 2011:113, Notat, 2011)
   Last ned gratis Rapporten har to deler. DelI er en kvantitativ sammenliknende analyse av status og utvikling i Oslos eldreomsorg 2001-2010. Forholdene i institusjon, heimebaserte tjenester, omsorgsboliger og samlet ...
  • Utvikling av drabantbyer 

   Brevik, Ivar; Guttu, Jon; Schmidt, Lene; Brattbakk, Ingar; Ruud, Marit Ekne (NIBR-rapport 2006:13, Report, 2006)
   Bibliografien gir en oversikt over litteratur omkring utviklingen av drabantbyene med hovedvekt på forskning fra Norge og de nordiske land, men også noen eksempler fra europeisk litteratur. Bibliografien inneholder en ...
  • Utvikling og status i Oslos og landets eldreomsorg 

   Brevik, Ivar (NIBR-notat 2007:102, Notat, 2007)
   Last ned gratis Notatet omhandler en sammenlikning av utvikling og status i eldreomsorgen i Oslo, Bergen, Trondheim og hele landet i hovedsak etter 1988 og fram til 2005/2006. Vekta er lagt på omfang og tilgjengelighet ...
  • Utviklingshemmedes bo- og tjenestesituasjon 10 år etter HVPU-reformen 

   Brevik, Ivar; Høyland, Karin (Samarbeidsrapport NIBR/SINTEF 2007, Report, 2007)
   Rapporten gjør rede for hvordan det bo- og tjenestetilbud som er realisert for utviklingshemmede siden HVPU-reformen og fram til i dag er i overensstemmelse med de mål og prinsipper som lå til grunn for reformen. Det er ...