• Boligeie for personer med utviklingshemming - utfordringer, effekter og incentiver 

   Astrup, Kim; Barlindhaug, Rolf; Ruud, Marit Ekne (NIBR-rapport;2019:15, Research report, 2019-01)
   Rapporten tar for seg samfunnsøkonomiske virkninger av å etablere personer med utviklingshemming i egen eid bolig, ved en nytte-kostanalyse. Rapporten tar også for seg hvordan kommunene arbeider for å legge til rette ...
  • Boligmarkedsanalyse: Fredrikstad mot 2035 

   Eika, Anders; Tønnessen, Marianne; Astrup, Kim; Nordahl, Berit Irene (NIBR-rapport;2022:10, Report, 2022)
   Bakgrunnen for prosjektet er at Fredrikstad kommune trenger innspill til deres arbeid med ny arealdel til kommuneplan og en boligplan. Første del av rapporten kartlegger en rekke faktorer som er viktige for utviklingen av ...
  • Boligsosialt arbeid i Rælingen kommune 

   Lied, Camilla; Astrup, Kim (NIBR-rapport 2016:23, Report, 2017)
   Prosjektet er utført på oppdrag for Rælingen kommune i forbindelse med kommunens deltakelse i Husbankens Kommuneprogram Bolig for velferd 2016-2020. Formålet med prosjektet er å identifisere hovedutfordringer på det ...
  • Boligtilskudd til etablering - et effektivt virkemiddel? 

   Astrup, Kim (NIBR-notat 2014:103, Notat, 2014)
   Last ned gratis I notatet analyseres effektivitetsegenskapene til Husbankens ordning med boligtilskudd til etablering. Ordningens siktemål er å gjøre såkalte varige vanskeligstilte i stand til å eie egen bolig. I notatet ...
  • Bosetting av flyktninger i storbyene: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand 

   Søholt, Susanne; Astrup, Kim; Holm, Arne; Skrede, Joar (NIBR-rapport;2020:2, Research report, 2020-03)
   I dette prosjektet har vi undersøkt hva slags strategier og praksiser fem storbyer i Norge bruker når de skal bosette nyankomne flyktninger. Hensikten har vært å finne ut av om storbyene legger vekt på å bosette flyktninger ...
  • Den økonomiske fordelen av overgangen fra leie til eie for utsatte husstander 

   Astrup, Kim; Monkerud, Lars (NIBR-rapport;2021:5, Research report, 2021-03)
   Prosjektet undersøker hva det innebærer økonomisk å ta ut «eierpotensialet» blant vanskeligstilte leietagere. Mao. hva er den økonomisk fordelen av overgangen fra leie til eie. Flere tidligere studier har konkludert med ...
  • Eierskapspotensialet blant lavinntektshusstander – en undersøkelse av mulighetsrommet i startlånsordningen 

   Monkerud, Lars Chr.; Astrup, Kim (NIBR-rapport;2020:7, Research report, 2020-04)
   Prosjektet undersøker «eierpotensialet» blant vanskeligstilte leietagere – dvs. den nevnte gruppens muligheter for å bli og forbli eiere. Siden tidligere kartlegginger (2012) har flere av rammevilkårene som bestemmer et ...
  • Etniske minoriteter og forskjellsbehandling i leiemarkedet 

   Søholt, Susanne; Astrup, Kim (NIBR-rapport 2009:02, Report, 2009)
   Tema i rapporten er om og eventuelt på hvilke måter etniske minoriteter forskjellsbehandles i leiemarkedet. Erfaringer fra forskjellige kategorier av utleiere og fra leietakersiden er analysert. Et viktig funn et at ...
  • Etterkommere av innvandrere - boliger og bostedsmønster 

   Søholt, Susanne; Astrup, Kim (NIBR-rapport 2009:03, Report, 2009)
   Undersøkelsen handler om hvordan og hvor etterkommere av innvandrere bor. Seks grupper av etterkommere med minioritetsbakgrunn er sammenlignet seg i mellom og med svensker og dansker. Undersøkelsen bygger på registerdata. ...
  • Fra leie til eie - eller delt eierskap 

   rolfb; Astrup, Kim (NIBR-notat 2009:115, Notat, 2009)
   Last ned gratis Notatet beskriver og drøfter et forsøksprosjekt i Fræna kommune der noen hushold inngår en leiekontrakt med kommunen og samtidig en avtale der de gis rett til å kjøpe boligen etter 5 år. Engelske og irske ...
  • Housing Affordability 

   Astrup, Kim; Barlindhaug, Rolf (NIBR-notat 2012:110, Notat, 2012)
   Last ned gratis Begrepene Housing Affordability og Affordable Housing gjennomgås og drøftes. Notatet fokuserer på begrepet Housing Affordability og viser hva slags indikatorer for Housing Affordability som lages i andre ...
  • Hva er god startlånpraksis? 

   Astrup, Kim; Barlindhaug, Rolf; Aarland, Kristin; Monkerud, Lars; Ruud, Marit Ekne (NIBR-rapport 2014:27, Report, 2015)
   Denne rapporten er del 1 i et prosjekt om kommunenes praktisering av startlånordning, før og etter forskriftsendringen som trådte i kraft i mars i 2014. Den er utført på oppdrag fra Husbanken høsten 2014. Del 2 i prosjektet ...
  • Indirekte markeds- og individeffekter av boligsosiale virkemidler 

   Astrup, Kim; Barlindhaug, Rolf; Medby, Per (NIBR-rapport 2014:24, Report, 2015)
   Rapporten består av en kunnskapsstatus og noen eksempelberegninger over hvordan bruken av boligsosiale virkemidler påvirker pris og kvantum i boligmarkedet og en drøfting av hva slags effekter disse markedsutslagene kan ...
  • Indirekte markedseffekter av boligsosiale virkemidler - empiriske analyser 

   Astrup, Kim; Barlindhaug, Rolf; Medby, Per (NIBR-rapport 2015:12, Report, 2015)
   Studien er utført av NIBR for Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I denne andre fasen er det foretatt en empirisk analyse av de boligsosiale virkemidSchmidt, Lene virkning på pris, kvantum og eierandel i boligmarkedet. ...
  • Inntektsdynamikk og bostøtte 

   Nordvik, Viggo; Astrup, Kim (2020;2, Research report, 2020)
   Siden 2010 har antall mottakere av bostøtte falt, og flere av dem har til dels svært lave skattbare inntekter. For å forstå denne utviklingen dokumenterer vi i denne rapporten hvordan betydningen av ikke-skattbare overføringer ...
  • Kommunenes praktisering av startlånsordningen 

   Astrup, Kim; Monkerud, Lars; Ruud, Marit Ekne; Aarland, Kristin (NIBR-rapport 2015:27, Report, 2016)
   12.03.14 ble det vedtatt en ny forskrift for startlånet som har innebåret en innstramning av Husbankens startlånsordning hvor unge førstegangskjøpere ikke lenger er en uttalt del av målgruppen for startlånet. På bakgrunn ...
  • Konsekvenser av mulige endringer i husleieloven 

   Astrup, Kim; Søholt, Susanne; Medby, Per (NIBR-rapport 2009:31, Report, 2009)
   Rapporten analyserer konsekvensene av to mulige endringer i husleieloven. For de første en innføring av gjengs leie også i nye avtaler. For det andre et krav om tidsubestemte kontrakter i hele (eller deler av) leiemarkedet. ...
  • Langtidsleietakere i det norske boligmarkedet. En empirisk analyse basert på levekårsundersøkelsen 2007 

   Medby, Per; Astrup, Kim (NIBR-rapport 2011:27, Report, 2011)
   Prosjektet skal avdekke kjennetegn med husholdninger som i lang tid leier bolig. Prosjektet anslår hvor mange langtidsleietakere som finnes. Det undersøkes også hvilke levekår langtidsleiere har. Tilknyttet prosjekt Økt ...
  • Lavinnskuddsboliger - en felle for boligkjøpere? 

   Barlindhaug, Rolf; Astrup, Kim; Nordahl, Berit (NIBR-rapport 2009:7, Report, 2009)
   Fire prosent av beboerne i lavinnskuddsboliger bygget i perioden 2005-2008 misligholdt felleskostnadene i 2008. Rentenedgang vil bidra til å dempe fremtidige betalingsproblemer, mens større arbeidsledighet vil virke motsatt. ...
  • Modeller for utleie med sosiale formål 

   Medby, Per; Holm, Arne; Astrup, Kim (NIBR-rapport 2012:18, Report, 2012)
   NIBR har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet utarbeidet rapporten Modeller for utleie med sosiale formål. Rapporten ser på vilkårene for utleie med sosiale formål utover kommunal tildelingsrett. Rapporten ...