• 15-åringer hvem drikker? 

   Øia, Tormod; Strandbu, Åse (NOVA Rapport 1/10, Report, 2010)
   På oppdrag fra Oslo kommune gjennom Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester og Rusmiddeletatens kompetansesenter har NOVA gjennomført en undersøkelse av viktige sider ved ungdoms livsstil og levekår i Oslo. Spesielt ...
  • 15-åringer hvem drikker? 

   Øia, Tormod; Strandbu, Åse (NOVA Rapport 1/10, Report, 2010)
   This report investigates drinking habits among 15 year old young people living in Oslo. The main ambition is to reveal factors that promote and prohibit drinking in this age group. The data material is a survey data ...
  • Bedre enn sitt rykte 

   Øia, Tormod (NOVA Rapport 6/09, Report, 2009)
   Hensikten med denne undersøkelsen har vært å følge Bamble-ungdommenes deltaking og aktiviteter på ulike arenaer eller ulike områder av livet. Konkret er det sett på forholdet til foreldre, skole og kultur- og fritidsaktiviteter. ...
  • Bedre enn sitt rykte 

   Øia, Tormod (NOVA Rapport 6/09, Report, 2009)
   The objective of this survey has been to observe and document youth participation and activities in different social situations and arenas in Bamble. More specifically, we have studied young people's relationship to their ...
  • Fattige innvandrerbarn 

   Grødem, Anne Skevik; Øia, Tormod; Krange, Olve (NOVA Rapport 16/06, Report, 2006)
   Denne rapporten handler om barn som vokser opp i familier med lave inntekter, med særlig vekt på forskjeller og likheter mellom barn med innvandrerbakgrunn og "etnisk norske" barn. Vi maler et bilde med bred pensel, og ...
  • Fattige innvandrerbarn 

   Grødem, Anne Skevik; Øia, Tormod; Krange, Olve (NOVA Rapport 16/06, Report, 2006)
   Several Norwegian studies show that immigrants are over-represented among families with low incomes. Still we know little about what it is like to grow up in an immigrant family with little money. This report is about ...
  • Innvandrerungdom - integrasjon og marginalisering 

   Øia, Tormod (NOVA Rapport 20/05, Report, 2005)
   Denne rapporten forsøker å gå nærmere inn i årsakene til at innvandrerungdom er mer kriminelle og asosiale enn norsk ungdom. Utgangspunktet er Ung i Norge 2002-data. Problemstillingen er kort: Ligger noe av årsaken til at ...
  • Innvandrerungdom - integrasjon og marginalisering 

   Øia, Tormod (NOVA Rapport 20/05, Research report, 2005)
   This report seeks to penetrate the reasons why immigrant youth are more delinquent and asocial than Norwegian youth. The report is based on data from Young in Norway 2002. As in previous surveys, immigrant youth score ...
  • Innvandrerungdom - marginalisering og utvikling av problematferd 

   Øia, Tormod (NOVA Rapport 3/00, Report, 2000)
   11 425 Oslo-ungdommer i alderen 14-17 år deltok våren 1996 i ungdomsundersøkelsen i Oslo (Ung i Oslo 1996). Blant disse var det et stort antall ungdommer med innvandrerbakgrunn. Målet med denne rapporten er å analysere ...
  • Innvandrerungdom - marginalisering og utvikling av problematferd 

   Øia, Tormod (NOVA Rapport 3/00, Report, 2000)
   11 425 Oslo-ungdommer i alderen 14-17 år deltok våren 1996 i ungdomsundersøkelsen i Oslo (Ung i Oslo 1996). Blant disse var det et stort antall ungdommer med innvandrerbakgrunn. Målet med denne rapporten er å analysere ...
  • Møter i det flerkulturelle 

   Vestel, Viggo; Øia, Tormod (NOVA Rapport 21/07, Report, 2007)
   Våren 2006 ble det gjennomført en større ungdomsundersøkelse kalt Ung i Oslo, 10 år etter en tilsvarende fra 1996. Alle elever i de to siste klassene på ungdomsskolen og i første klasse på videregående har deltatt. På ...
  • Møter i det flerkulturelle 

   Vestel, Viggo; Øia, Tormod (NOVA Rapport 21/07, Report, 2007)
   The development among young people in multicultural Norway, as well as in other European countries, is characterized by increasing pluralism. In everyday life, both at school and in their leisure time, young people with ...
  • Nordiske ungdommers holdninger til likestilling 

   Øia, Tormod (NOVA Rapport 25/11, Report, 2011)
   På oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har NOVA gjennomført en undersøkelse for å gi en nærmere beskrivelse av hvilket syn unge gutter og jenter i de nordiske landene har til likestilling. Videre ...
  • Nordiske ungdommers holdninger til likestilling 

   Øia, Tormod (NOVA Rapport 25/11, Report, 2011)
   This report discusses high school youngsters and their attitudes concerning equality between men and women among in different Nordic countries. Furthermore, emphasis is placed on different dimensions in the lives of young ...
  • Ung i Oslo 

   Øia, Tormod (NOVA Rapport 6/07, Report, 2007)
   Våren 2006 blei det gjennomført en ny omfattende ungdomsundersøkelse i Oslo - 10 år etter den første. Det er sett på familieforhold, ulike former for kriminell og antisosial atferd, bruk av rusmidler, fattigdom, tilpasning ...
  • Ung i Oslo 

   Øia, Tormod (NOVA Rapport 6/07, Report, 2007)
   Våren 2006 blei det gjennomført en ny omfattende ungdomsundersøkelse i Oslo - 10 år etter den første. Det er sett på familieforhold, ulike former for kriminell og antisosial atferd, bruk av rusmidler, fattigdom, tilpasning ...
  • Ung i Oslo 2012 

   Øia, Tormod (NOVA Notat 7/12, Notat, 2012)
   Det primære målet med denne rapporten er – ved hjelp av et bredt spektrum av variabler – å gi en oversikt over ulike sider ved osloungdoms levekår og oppvekstsituasjon. I tillegg inneholder rapporten to andre sentrale ...
  • Ung i Oslo 2012 

   Øia, Tormod (NOVA Notat 7/12, Notat, 2012)
   Det primære målet med denne rapporten er – ved hjelp av et bredt spektrum av variabler – å gi en oversikt over ulike sider ved osloungdoms levekår og oppvekstsituasjon. I tillegg inneholder rapporten to andre sentrale ...
  • Veien til makta og "det gode liv"? 

   Vestel, Viggo; Ødegård, Guro; Øia, Tormod (NOVA Rapport 8/03, Report, 2003)
   Hensikten med rapporten er å beskrive, analysere og evaluere arbeidet Porsgrunn kommune har lagt ned gjennom 1990-tallet for å øke barn og unges innflytelse i kommunale beslutningsprosesser, bedre kjent som "Porsgrunnmodellen". ...
  • Veien til makta og "det gode liv"? 

   Vestel, Viggo; Ødegård, Guro; Øia, Tormod (NOVA Rapport 8/03, Research report, 2003)
   Hensikten med rapporten er å beskrive, analysere og evaluere arbeidet Porsgrunn kommune har lagt ned gjennom 1990-tallet for å øke barn og unges innflytelse i kommunale beslutningsprosesser, bedre kjent som "Porsgrunnmodellen". ...