• Evaluering av Forsøket Arbeidsavklaringspenger (AAP) som lønnstilskudd 

   Pettersen, Karen-Sofie; Spjelkavik, Øystein; Proba samfunnsanalyse (AFI FoU-resultat 2015, Research report, 2015)
   Dette er den andre av tre rapporteringer fra følgeevalueringen av forsøket Arbeidsavklaringspenger (AAP) som lønnstilskudd. Rapporten tar for seg utviklingen av forsøket siden første evalueringsfase, prosessen med å ...
  • Evaluering av forsøket Kjerneoppgaver i NAV 

   Grimsmo, Asbjørn; Mamelund, Svenn-Erik; Spjelkavik, Øystein (AFI FoU-resultat 2015, Report, 2015)
   Last ned gratis Forsøket ”Kjerneoppgaver i NAV-kontor, avklaring og oppfølging” er bestilt av Arbeidsdepartementet og er formulert slik: ”Det skal i 2012 iverksettes et forsøk hvor Arbeids- og velferdsetaten i større grad ...
  • Evaluering av forsøket Kjerneoppgaver i NAV 

   Spjelkavik, Øystein; Grimsmo, Asbjørn; Mamelund, Svenn-Erik; Skjælaaen, Gudrun Rudningen (AFI FoU-resultat 2014, Report, 2014)
   Evalueringsoppdraget er bestilt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å utarbeide bredere og mer systematisk kunnskap om konsekvensene av at NAV selv gjennomfører arbeidsavklaring og følger opp sine brukere. Dette er ...
  • Evaluering av forsøket “Arbeidsavklarings- penger (AAP) som lønnstilskudd” 

   Spjelkavik, Øystein; Terjesen, Hans Chr. Aargaard (AFI Rapport 2016:08, Report, 2016)
   Forsøket «AAP som lønnstilskudd» (2013-2018) er iverksatt i 5 fylker med tre virkemidler; arbeidsavklaringspenger (AAP) som lønnstilskudd, utvidet adgang til midlertidig ansettelse, og utvidet oppfølging fra Nav-veileder ...
  • Evaluering av IPS ung 

   Malmberg-Heimoen, Ira; Bråthen, Magne; Frøyland, Kjetil; Spjelkavik, Øystein; Tøge, Anne Grete (AFI-rapport;2024:01, Report, 2024-01-16)
   På oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVDir) har Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet – storbyuniversitetet gjennomført en evaluering av IPS ung. Evalueringen hadde som hovedmål å undersøke om IPS ung fungerer ...
  • Evaluering av Kvalifiseringsprogrammet - sluttrapport 

   Schafft, Angelika; Spjelkavik, Øystein (AFI Rapport 2011:4, Research report, 2011)
   Kvalifiseringsprogrammet skal bidra til bedre arbeidsmarkedstilknytning og levekår for personer som står langt fra arbeidsmarkedet, har store og sammensatte problemer, vesentlig nedsatt inntektsevne og ingen eller begrensede ...
  • Evaluering av Kvalifiseringsprogrammet - sluttrapport 

   Schafft, Angelika; Spjelkavik, Øystein (AFI Rapport 2011:4, Report, 2011)
   Kvalifiseringsprogrammet skal bidra til bedre arbeidsmarkedstilknytning og levekår for personer som står langt fra arbeidsmarkedet, har store og sammensatte problemer, vesentlig nedsatt inntektsevne og ingen eller begrensede ...
  • Evaluering av Kvalifiseringsprogrammet - underveisrapport 

   Schafft, Angelika; Spjelkavik, Øystein; Legard, Sveinung (AFI Notat 2009: 7, Report, 2009)
   Kvalifiseringsprogrammet (KVP) skal bidra til bedre arbeidsmarkedstilknytning og levekår for personer som står langt fra arbeidsmarkedet og er en del av regjeringens tiltak mot fattigdom. Denne første rapporten fra ...
  • Evaluering av prosjektet ”Samordning av tiltak for tilbakeføring - fra fengsel til kvalifiseringsprogram” 

   Schafft, Angelika; Spjelkavik, Øystein (AFI FoU-resultat, Research report, 2012)
  • Evaluering av prosjektet ”Samordning av tiltak for tilbakeføring - fra fengsel til kvalifiseringsprogram” 

   Schafft, Angelika; Spjelkavik, Øystein (AFI FoU-resultat, Report, 2012)
  • Evaluering av tiltakssatsing i forhold til sosialhjelpsmottakere 

   Frøyland, Kjetil; Schafft, Angelika; Spjelkavik, Øystein (AFI Rapport, Report, 2004)
  • Evaluering av tiltakssatsing i forhold til sosialhjelpsmottakere 

   Frøyland, Kjetil; Schafft, Angelika; Spjelkavik, Øystein (AFI Rapport, Research report, 2004)
  • Feasibility of a cognitive rehabilitation program for individuals with mild-to-moderate traumatic brain injury: Participants’ engagement and satisfaction 

   Howe, Emilie; Løvstad, Marianne; Langlo, Knut-Petter; Hellstrøm, Torgeir; Spjelkavik, Øystein; Ugelstad, Helene; Twamley, Elizabeth; Hadzic-Andelic, Nada (Cogent Medicine;Volume 6, Journal article; Peer reviewed, 2019-01-03)
   Purpose: To assess the feasibility of recruitment procedures and delivery of a Norwegian adaptation of a manualized cognitive intervention to a civilian sample with traumatic brain injury (TBI). Materials and methods: Six ...
  • Feasibility of a cognitive rehabilitation program for individuals with mild-to-moderate traumatic brain injury: Participants’ engagement and satisfaction 

   Howe, Emilie; Løvstad, Marianne; Langlo, Knut-Petter; Hellstrøm, Torgeir; Spjelkavik, Øystein; Ugelstad, Helene; Twamley, Elizabeth; Hadzic-Andelic, Nada (Cogent Medicine;(2019), 6: 1565614, Journal article; Peer reviewed, 2019-01-08)
   Purpose: To assess the feasibility of recruitment procedures and delivery of a Norwegian adaptation of a manualized cognitive intervention to a civilian sample with traumatic brain injury (TBI). Materials and methods: Six ...
  • Fokus på nye muligheter 

   Spjelkavik, Øystein (AFI Notat 2008:16, Report, 2008)
   Deltakerne ved kurset ”Fokus på nye muligheter” er langtids sosialhjelpsmottakere som står i fare for, eller har mistet, en varig tilknytning til arbeidsmarkedet. Kursets mål er å bedre deltakernes forutsetninger for å ...
  • Fra rutinebasert til reflektert praksis 

   Spjelkavik, Øystein; Enehaug, Heidi; Lunde Helgesen, Håvard; Schafft, Angelika (AFI-rapport;2024:07, Report, 2024-04-04)
   Prosjektet «Inkluderingskompetanse som samskaping» (2020–2023) ble finansiert av FoU-midler fra NAV. Åtte NAV-kontor var involvert i å utvikle «hybridveilederpraksis» i skjæringspunktet mellom en tradisjonell tiltaksorientert ...
  • Funksjonshemmet i arbeidslivet - fortsatt usynlig? 

   Spjelkavik, Øystein; Widding, Steinar (AFI Notat 2005:4, Report, 2005)
   Undersøkelsen tar utgangspunkt i et prosjekt som ble avsluttet i 2001 der hensikten var å synliggjøre funksjonshemmede arbeidssøkere overfor bedrifter. Situasjonen den gang var at noen virksomheter ansatte funksjonshemmede, ...
  • Hva er god Arbeid med bistand? 

   Qvortrup, Jon; Spjelkavik, Øystein (AFI Rapport 2013:2, Report, 2013)
   Tall fra bransjeforeningen Attføringsbedriftene i NHO viser at det er store variasjoner mellom tiltaksarrangørene når det gjelder i hvilken grad deltakere i Arbeid med bistand (AB) oppnår en ordinær jobb etter tiltakets ...
  • Hva er god Arbeid med bistand? 

   Jon Qvortrup; Spjelkavik, Øystein (AFI Rapport 2013:2, Report, 2013)
   Tall fra bransjeforeningen Attføringsbedriftene i NHO viser at det er store variasjoner mellom tiltaksarrangørene når det gjelder i hvilken grad deltakere i Arbeid med bistand (AB) oppnår en ordinær jobb etter tiltakets ...
  • Impression of Supported Employment 

   Spjelkavik, Øystein; Evans, Michael J. (Foredrag 2007, Research report, 2007)
   The report explores the practical workings of supported employment in different countries in Europe. The aim of this qualitative study is to get an impression of how supported employment is practised, organised and understood ...