Now showing items 21-39 of 39

  • Kommunal variasjon i statlige veiledere og retningslinjer 

   Holm, Arne; Haug, Marit; Risan, Lars (NIBR-rapport 2013:17, Report, 2013)
   I studien rettes oppmerksomheten mot de statlige pedagogiske styringsvirkemidlene overfor kommunene og spørsmålet om hvordan hensynet til lokal variasjon er ivaretatt i disse. Veiledere er valgt ut fra områdene helse, skole ...
  • Den kommunale boligpolitikken som møteplass for ulike interesser 

   Holm, Arne (Samarbeidsrapport NIBR/SINTEF Byggforsk/NOVA 2007, Report, 2007)
   Rapporten tar utgangspunkt i de boligpolitiske beslutningsprosessene i kommunene og drøfter hva som bestemmer innholdet i den kommunale boligpolitikken. Hvilke aktører er sentrale og på hvilke arenaer? Rapporten drøfter ...
  • Kommunenes tilrettelegging for boligbygging 

   Barlindhaug, Rolf; Holm, Arne; Nordahl, Berit (NIBR-rapport 2014:13, Working paper, 2014)
   Det er gjennomført en breddekartlegging av hvordan vekstkommuner legger til rette for boligbygging samt foretatt oppfølgende intervjuer i fire av kommunene. Kartleggingen omfatter flere temaer. Ett tema dreier seg om nivået ...
  • Kulturarv som ressurs i samfunnsutviklingen 

   Holm, Arne (NIBR-rapport 2016:7, Report, 2016)
   Med utgangspunkt i både nasjonale og internasjonale studier er spørsmålet hvordan kulturarv kan representere en ressurs inn i samfunnsutviklingen samt hva som er kritiske faktorer for å lykkes i å sikre de verdier som ...
  • KulturArvOpplevelser - En evaluering 

   Holm, Arne (NIBR-rapport;2023:9, Report, 2023-12)
   Evalueringen har hovedfokus på strategier for å måle og forstå effekter i prosjekter som har fått tilskudd fra ordningen KulturArvOpplevelser. Dette gjøres gjennom en tredelt strategi. For det første er resultater og ...
  • Kulturmiljø som innsatsfaktor i lokal og regional utvikling. En modell for bevaring og utvikling 

   Tvedt, Geir; Holm, Arne; Hanssen, Gro Sandkjær; Martinsen, Hege Kristin (NIBR-rapport;2024:2, Report, 2024-02)
   Rapporten presenterer en studie av helhetlig og sektorovergripende utviklingsarbeid som favner bevaringsmål på kulturmiljøfeltet, så vel som lokale og regionale mål knyttet til arbeid, næring, miljø, stedsutvikling, ...
  • Leieboerorganisering i Norge 

   Medby, Per; Holm, Arne (NIBR-rapport 2011:29, Report, 2011)
   Prosjektet analyserer organiseringen av leieboerne i Norge. Det står sentralt å undersøke hvorfor organiseringen er såpass lav. Vi vil undersøke leieboerorganisasjonenes situasjon pr i dag mht. økonomi, finansiering, ...
  • Modeller for institusjonalisering av kulturminneforvaltning i norske kommuner 

   Holm, Arne (NIBR-rapport 2013:14, Report, 2013)
   Modeller for institusjonalisering av kulturminneforvaltning i norske kommuner – Med hovedvekten på byantikvarenes medvirkning og innflytelse i de kommunale planprosessene   Rapporten har fokus på kommunale forvaltningsmodeller ...
  • Modeller for utleie med sosiale formål 

   Medby, Per; Holm, Arne; Astrup, Kim (NIBR-rapport 2012:18, Report, 2012)
   NIBR har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet utarbeidet rapporten Modeller for utleie med sosiale formål. Rapporten ser på vilkårene for utleie med sosiale formål utover kommunal tildelingsrett. Rapporten ...
  • Nye standarder i gamle bygg 

   Holm, Arne (NIBR-rapport 2016:14, Report, 2016)
   Vern gjennom bruk er en viktig side ved det å sikre kulturarv. Samtidig stilles det i mange tilfeller forventninger og krav om at verneverdige bygg også innehar en viss standard når det kommer til energiøkonomisering, ...
  • Nærmiljøsatsing og levekår 

   Holm, Arne (NIBR-rapport 2006:12, Report, 2007)
   Evalueringen av nærmiljøsatsingen tar for seg de mange tiltakene iverksatt med midler fra Handlingsprogram Oslo indre øst på området nærmiljø i perioden 1997 til 2005 i de tre bydelene Sagene, Grí¼nerløkka og Gamle Oslo. ...
  • Regionreformen: Har utvidet ansvar på kulturmiljøfeltet styrket den regionale samfunnsutviklingsrollen? 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Holm, Arne; Tvedt, Geir (Kart og Plan;, Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Et formål med regionreformen var at fylkeskommunene skulle få større politisk handlingsrom som samfunnsutvikler. På kulturmiljøfeltet ble det overført betydelige oppgaver i 2020 og 2021. Vi spør om dette nye handlingsrommet ...
  • Rus og bolig 

   Dyb, Evelyn; Holm, Arne (NIBR-rapport 2015:5, Report, 2015)
   Rapporten omhandler boligsituasjonene for personer med rusmiddelproblemer ved avsluttet behandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og brukere av lavterskeltilbud for rusmiddelavhengige. Rapporten er basert ...
  • Storbyenes praksis for å hjelpe vanskeligstilte på utleieboligmarkedet 

   Barlindhaug, Rolf; Holm, Arne; Lied, Camilla; Ruud, Marit Ekne; Sommervoll, Dag Einar; Søholt, Susanne (NIBR-rapport 2018:12, Report, 2018)
   Gjennom dokumentstudier og intervjuer med kommunalt ansatte i fire storbyer er byenes praksis for å hjelpe vanskeligstilte på utleieboligmarkedet kartlagt. De vanskeligstilte, inkludert flyktninger, kan få et boligtilbud ...
  • Søkere til stipender og stønader i NBKs søkerstatistikk - vurdering av datatilfang, datakvalitet og mulige analyser 

   Holm, Arne; Monkerud, Lars Chr. (NIBR-notat;2020:102, Research report, 2020-11)
   Notatet tar for seg data om søkere til stipender som Kulturrådet (KR) og NBK forvalter gjennom sine respektive søkeportaler – dvs. Statens kunstnerstipend (SKS) og stipend fra Billedkunstnernes vederlagsfond (BKV) og ...
  • Utkastelser og tvangssalg 

   Holm, Arne; Astrup, Kim (NIBR-rapport 2009:26, Report, 2009)
   Studien omhandler utviklingen i antallet utkastelser og tvangssalg det siste året. I dette inngår også en analyse av årsaker og konsekvenser for de som utsettes for de respektive tvangstiltakene. I studien drøftes også ...
  • Utvikling og formidling av kunnskap i kommunal helse og omsorg 

   Haug, Marit; Olsen, Dorothy Sutherland; Dyb, Evelyn; Monkerud, Lars; Røste, Rannveig; Holm, Arne (Samarbeidsrapport NIBR/NIFU 2015, Report, 2015)
   Rapporten gir en oversikt over organisering av og aktiviteter som er gjennomført ved Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester knyttet til utvikling av tjenestene i kommunal helse og omsorg. Det er gjennomført ...
  • En verdig bosituasjon innen psykisk helsearbeid 

   Holm, Arne (NIBR-rapport 2012:2, Report, 2012)
   Prosjektet har sin bakgrunn i Opptrappingsplanen for psykisk helse som løp frem til 2008 og gjør opp status for og drøfter situasjonen i kommunene i forhold til bolig, tjenester, kapasitet og kompetanse to år etter planens ...
  • Vil gjerne vite mer: Kompetansebehov om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold blant ansatte i opplærings- og integreringstjenestene 

   Holm, Arne; Danielsen, Åsne Øygård; Leirvik, Mariann Stærkebye; Aasland, Aadne (NIBR-rapport;2022:14, Report, 2022-11)
   Rapporten analyserer kompetanse om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold blant nyankomne flyktninger og innvandrere i opplærings- og integreringstjenestene. Prosjektet er todelt. Først er det foretatt en kartlegging ...