Now showing items 21-34 of 34

  • Kommunenes kompetanse om psykisk helsearbeid 

   Helgesen, Marit (NIBR-notat 2006: 135, Notat, 2006)
   Last ned gratis Det er gjennomført intervjuer i sju kommuner på to tidspunkter (2003/2004 og 2006). På begge tidspunkter ble det observert at kommunene har ansatt profesjonelle med høy kompetanse på psykisk helsearbeid. ...
  • Kompetanse og rekruttering i kommunale helse- og omsorgstjenester: Kompetanseløftets effekter i kommunene 

   Dorothy Sutherland Olsen; Helgesen, Marit; Katja Johannessen; Kvinge, Torunn; Asgeir Skålholt; Asbjørn Kårstein; Clara Åse Arnesen (NIBR-notat 2014:110, Notat, 2014)
   Last ned gratis Kompetanseløftet 2015 (K2015) er regjeringens kompetanse og rekrutteringsplan for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Evalueringen er et samarbeid mellom NIBR og NIFU. Den studerer kommunenes bruk, ...
  • Kompetanseheving i psykisk helsearbeid 

   Kari Ludvigsen; Helgesen, Marit (NIBR-notat 2004:135, Notat, 2004)
   Last ned gratis Notatet behandler den tverrfaglige videreutdanningen i psykisk helsearbeid og SEPREP tverrfaglig videreutdanning. Problemstillingen er hvordan videreutdanningene forholder seg til sentrale målsettinger i ...
  • Kompetanseløftet 2015 - kommunenes deltakelse 

   Helgesen, Marit; Inger Marie Stigen; Trond Tjerbo (NIBR-notat 2009:103, Notat, 2009)
   Last ned gratis Basert på resultatene fra surveyen til kommunene er kommunene svært positive til Kompetanseløftet 2015.Formålet med satsingen synes å være godt tilpasset behovet ute i kommunene og kommunene oppgir jevnt ...
  • Kompetanseutvikling i kommunene 

   Hansen, Gunnar Vold; Ramsdal, Helge; Helgesen, Marit; Feiring, Marte (NIBR-rapport 2005:10, Report, 2005)
   Hovedobservasjonen er at kompetansen kommunene har innenfor feltet psykisk helsearbeid er høy og at kommunene både etterspør og dels tar initiativ til at allerede ansatt personale, skaffer seg relevant kompetanse. Kompetansen ...
  • Mange vil ha alt de får, andre vil ikke ha noe 

   Helgesen, Marit (NIBR-rapport 2006:21, Report, 2006)
   Rapporten beskriver og analyserer individuell og kollektiv brukermedvirkning i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. Brukere medvirker på individnivå direkte i relasjonen med profesjonelle. Denne relasjonen blir utformet ...
  • Mellom konflikt og integrasjon 

   Helgesen, Marit; Allern, Elin Haugsgjerd; Predelli, Line Nyhagen (NIBR prosjektrapport 2001:11, Report, 2001)
   Rapporten gir en evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM). KIM er et statlig, regjeringsoppnevnt utvalg, som består av representanter for innvandrerorganisasjoner, politiske partier og offentlig ...
  • Organisering for samarbeid og samordning 

   Helgesen, Marit (NIBR-notat 2006:129, Notat, 2006)
   Last ned gratis Notatet beskriver og analyserer noen problemer vedrørende horisontal og vertikal samordning i psykisk helsearbeid. Med utgangspunkt i både kommuner og sykehus analyseres samordningens utforming med hensyn ...
  • Partnerskap for karriereveiledning 

   Helgesen, Marit; Feiring, Marte (NIBR-rapport 2007:18, Report, 2007)
   Rapporten kartlegger partnerskap for karriereveiledning i tre fylker, Akershus, Nordland og Telemark. Det avdekkes forskjeller med hensyn på hvilke aktører som er medlemmer i partnerskapene, hvordan de finansieres og styres. ...
  • Psykisk helsearbeid 

   Myrvold, Trine; Helgesen, Marit (NIBR-notat 2005:108, Notat, 2005)
   Last ned gratis Notatet analyserer organiseringen av det psykiske helsearbeidet i syv casekommuner. Analysene viser store variasjoner i organisering av arbeidet. Omorganisering til flat struktur i mange kommuner gjør ...
  • Psykisk sykes levekår 

   Berglund, Frode; Myrvold, Trine; Helgesen, Marit (NIBR-rapport 2008:32, Report, 2008)
   Rapporten analyserer utviklingen i levekår for psykisk syke med utgangspunkt i tre datakilder. Psykisk syke har gjennomgående dårligere levekår enn psykisk friske. Det har skjedd små bedringer i levekårene i løpet av ...
  • Et valg av betydning? 

   Klausen, Jan Erling; Helgesen, Marit (NIBR-rapport 2002:01, Report, 2002)
   Sluttrapport for evaluering av forsøk med direkte valg til fire bydelsutvalg i Oslo kommune i 1999. I flere av analysene brukes også datasett fra NIBRs evaluering av tilsvarende forsøk i perioden 1995-1999. Rapporten ...
  • Den vanskelige samhandlingen 

   Myrvold, Trine; Møller, Geir; Zeiner, Hilde Hatleskog; Vardheim, Ingvild; Helgesen, Marit; Kvinge, Torunn (NIBR-rapport 2011:25, Report, 2011)
   Forvaltningsreformen i barnevernet innebar en statliggjøring av det tidligere fylkeskommunale barnevernet og opprettelsen av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familieetaten. Evalueringen ser ...
  • Å iverksette en reform 

   Hofstad, Hege; Helgesen, Marit (NIBR-rapport 2016:16, Report, 2016)
   Rapporten viser en komparasjon av to modeller for kompetansebygging som del av oppfølgingen av samhandlingsreformen – «Helse og omsorg i plan» og «Kompetanseløftet 2015». Komparasjonens mål er å undersøke om Helse og omsorg ...