Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBento, Fabio
dc.contributor.authorEvensen, Catrine Haugen
dc.date.accessioned2024-06-11T12:24:36Z
dc.date.available2024-06-11T12:24:36Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3133571
dc.description.abstractMellomledere i større organisasjoner eksponeres typisk for andre læringsbetingelser enn toppledelse og kjernevirksomhet. Dette kan påvirke organisasjonens helhetlige atferd hva angår interaksjon og endring. Studier viser at mellomledere ofte fungerer som et kritisk kommunikasjonsledd mellom toppledelse og kjernevirksomhet. Andre studier peker på at mellomledere bidrar til økt administrativ ledelse og kontroll ut over hva som anses hensiktsmessig for videre læring i organisasjonen. Denne studien undersøkte sentralitet hos mellomledere ved fire nettverksdimensjoner med mål om å undersøke interaksjon og kommunikasjon på tvers av strukturelle nivå. Sosial nettverksanalyse er benyttet som metode. 14 NAV-ansatte deltok i spørreundersøkelse om kommunikasjon og samhandling i arbeidshverdagen. Man benyttet programvaren Ucinet 6 for å analysere og visualisere nettverksstrukturene. Mellomlederne skåret høyt på indegree-sentralitet ved samtlige fire nettverksdimensjoner. Resultatene kan indikere at mellomledere spiller en mer sentral rolle for kjernevirksomheten i NAV enn det som beskrives i andre organisasjonskontekster. Grunnet begrensninger ved studien som blant annet lav responsrate, er det imidlertid ikke analysert hvorvidt det er mellomlederrollen i seg selv eller andre variabler som predikerer økt sentralitet. Mer forskning er nødvendig for å oppnå større empirisk forståelse for hvordan kontekstuelle og relasjonelle variabler påvirker og opprettholder samhandlingsatferd og sentrale aktørers rolle i større organisasjoner. Middle managers in large organizations tend to be exposed to other learning contingencies than top management and operative level, which may influence the organization´s overall behavior. Some studies have shown that middle managers play a critical role in the communication-flow between top management and the operative level, whereas other studies view middle managers as a somewhat redundant role. The scope of literature is wide and growing, however few studies seem to have focused on middle managers role concerning informal structure and interaction in the Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV). The present study investigated middle managers centrality amongst four network dimensions using social network analysis (SNA). The thesis aims to gain a better understanding on how communication and interaction occurs across structural levels, and to what extent does middle managers in fact function as a communication link in such interactions. 14 co-workers completed an online questionnaire about communication and interaction in their workplace. Ucinet 6 was used to analyze and visualize network structures. The middle managers scored high in indegree-centrality in all four dimensions. This may indicate that middle managers play a more central role for the operative level in the NAV organization than what has been shown in other various contexts. However, the study has not analyzed variables that maintain organizational behavior such as important social reinforcers that may influence central actors. Further research is necessary in order to gain an empirical and larger understanding of how structure and roles influence and maintain communicative and interactive behavior in the NAV organization at large.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOslomet - storbyuniversiteteten_US
dc.titleLæringsbetingelser i offentlig sektor: en nettverksanalyse av mellomlederes strukturelle posisjoner ved et NAV-kontoren_US
dc.title.alternativeContingencies of learning in the public sector: a social network analysis of middle managers structural positions at a local NAV officeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel