Show simple item record

dc.contributor.advisorStubberud, Dag-Gunnar
dc.contributor.authorBrun, Sissel Marie
dc.contributor.authorMyksvoll, Daniel
dc.date.accessioned2022-09-09T13:09:39Z
dc.date.available2022-09-09T13:09:39Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3016931
dc.description.abstractBakgrunn: MIG har eksistert ved Ahus siden 2016. Intensivsykepleiers tilnærming til rollen i MIG har vært varierende. Hensikt: Målet med fagprosedyren er å skape mindre variasjon i helsehjelpen pasientene får ved MIG-utkall og dermed øke pasientsikkerheten. Problemstilling: Forslag til fagprosedyre for intensivsykepleierens funksjon og ansvar i Mobil Intensiv Gruppe (MIG) ved Akershus universitetssykehus (Ahus). Metode: Kvalitetsarbeid. Arbeidsprosessen er strukturert etter Konsmos og medarbeideres (2015) modell for kvalitetsforbedring. Som retningslinjemetodikk er Helsedirektoratets veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer benyttet (Helsedirektoratet, 2012). Kunnskapspyramiden er benyttet til strukturert kunnskapssøk og det er benyttet PICO-skjemaer for å finne aktuell forskningslitteratur. Verktøyet AGREE II er benyttet både i utviklingen og evalueringen av fagprosedyren. Resultat: Et forslag til en kunnskapsbasert fagprosedyre til bruk for MIG-sykepleier ved Ahus. Konklusjon: Fagprosedyren har til hensikt å hindre uønsket variasjon i pasientbehandling og dermed øke pasientsikkerheten.en_US
dc.description.abstractBackground: MIG has existed at Ahus since 2016. The intensive care nurse's approach to the role in MIG has varied. Objective: The aim of the professional procedure is to create less variation in the health care patients receive through MIG calls and thereby increase patient safety. Problem: Proposed professional procedure for the intensive care nurse’s function and responsibility in Mobile Intensive Group (MIG) at Akershus University Hospital (Ahus). Method: Quality work. The work process is structured according to Konsmos and employees´ (2015) model for quality improvement. The Norwegian Directorate of Health´s guide for the development of knowledge-based guidelines has been used as a guideline methodology (Norwegian Directorate of Health, 2012). The knowledge pyramid has been used for structured knowledge search and PICO forms have been used to find current research literature. The tool AGREE II is used both in the development and the evaluation of the professional procedure. Results: A proposal for a knowledge-based professional procedure for use by MIG nurses at Ahus. Conclusion: The professional procedure is intended to prevent unwanted variation in patient treatment and thereby increase patient safety.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectMobil intensiv gruppeen_US
dc.subjectMIGen_US
dc.subjectPasientsikkerheten_US
dc.subjectNational Early Warning Scoreen_US
dc.subjectNEWSen_US
dc.subjectISBARen_US
dc.subjectRapid response teamsen_US
dc.subjectRRTen_US
dc.subjectPatient safetyen_US
dc.titleForslag til fagprosedyre for intensivsykepleierens funksjon og ansvar i Mobil Intensiv Gruppe ved Akershus universitetssykehusen_US
dc.title.alternativeProposed professional procedure for the intensive care nurse’s function and responsibility in Mobile Intensive Group (MIG) at Akershus University Hospital (Ahus). A quality work.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber123en_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Andre helsefag: 829en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record