Show simple item record

dc.contributor.advisorHovdelien, Olav
dc.contributor.authorDokkedal, John Gunnar
dc.date.accessioned2022-08-19T11:05:46Z
dc.date.available2022-08-19T11:05:46Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3012679
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er skrevet som et avsluttende prosjekt i utdanningen Masterstudium i barnehagekunnskap, studieretning barnehageledelse, ved OsloMet. Jeg har tatt for meg hva et utvalg daglige ledere i barnehagekjeden FUS vektlegger når de skal rekruttere pedagogiske ledere til barnehagen, samt hvordan rekrutteringsprosessen kan videreutvikles for å oppnå høyere grad av kvalitet. Forskningsprosjektet har dermed en kombinasjon av en deskriptiv og en normativ tilnærming. Utgangspunktet for tematikken har vært å skape fokus på et område hvor det kanskje har vært lite kunnskap i barnehagesektoren, samtidig som at det finnes lite tilgjengelig teori på rekruttering av pedagogisk personale til barnehager. Jeg har tatt utgangspunkt i en forståelse av rekrutteringsarbeidet som en helhetlig prosess hvor jeg har fordelt prosessene i tre faser: Forprosessen, midtprosessen og etterprosessen. Denne fordelingen er gjort på bakgrunn av Ole Iversens modell for rekruttering (Iversen, 2020 s. 14). I prosjektet har jeg gjennomført semistrukturerte intervjuer med daglige ledere i fire ulike FUS-barnehager. Datainnsamlingen og analysen av dataene er tolket med utgangspunkt i en hermeneutisk metode. Funnene i undersøkelsen viser at det foreligger til dels betydelige variasjoner i hva informantene vektlegger. Det finnes også likheter ved at samtlige informanter gjennomfører intervju av kandidater som eneste utvalgsmetode. Tre av informantene benytter delvis en mal for rekruttering, særlig under intervju av kandidater. Elementer som markedsføring, jobbanalyse, utvalgsmetoder, preboarding og onboarding er alle vektlagt i ulik og mindre grad hos informantene. Dette kan antyde at rekrutteringsprosessen blir gjennomført delvis ustrukturert, og videre at det kan være behov for å videreutvikle rekrutteringsprosessene for å gjøre disse best mulig.en_US
dc.description.abstractThis master thesis is written as a final project in Master of Early Childhood Eduaction, at OsloMet University. I have considered what a selection of daily managers in the kindergarten chain FUS emphasizes when they are to recruit pedagogical leaders to the kindergarten, as well as how the recruitment process can be further developed to achieve a higher degree of quality. The research project thus has both a descriptive and a normative approach. The starting point for the topic has been to create focus on an area where I have perceived a lack of competence in the kindergarten sector. In that there is little available theory and professional knowledge in the field. I have considered the recruitment work as a holistic process, where I have divided the processes into three phases: Before, mid and after-process. This distribution is made based on Ole Iversen's model for recruitment (Iversen, 2020 p. 14). In the project, I have conducted semi-structured interviews with general managers in four different FUS kindergartens. The data collection and analysis of the data is interpreted according to a hermeneutic method. The findings of the survey show that there are variations in what the informants emphasize. There are similarities in that all informants conduct interviews of candidates as the only selection method. Three of the informants partly use a template for recruitment, especially during interviews with candidates. Elements such as marketing, job analysis, sample methods, preboarding and onboarding are all emphasized to varying degrees and to a lesser extent by the informants. This may indicate that the recruitment process is carried out partly unstructured and that there may be a need to further develop the recruitment processes to make these the best possible.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectBarnehageren_US
dc.subjectBarnehageledelseen_US
dc.subjectBarnehagekunnskapen_US
dc.subjectRekrutteringen_US
dc.subjectRekrutteringsprosesseren_US
dc.subjectPedagogiske ledereen_US
dc.subjectDaglige ledereen_US
dc.subjectAnsettelseren_US
dc.titleRekruttering av pedagogiske ledere i FUS-barnehager - En kvalitativ undersøkelse av hva daglige ledere vektlegger i en rekrutteringsprosess og hvilke tiltak som kan videreutvikle denne prosessenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber90en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record