Show simple item record

dc.contributor.authorRein, Ida
dc.contributor.authorIsaksson, Nora Røvde
dc.date.accessioned2022-01-14T10:25:44Z
dc.date.available2022-01-14T10:25:44Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2837433
dc.description.abstractFormålet med denne studien var å få innsikt i hva som kan bidra til utvikling av det nåværende hjemmefødselstilbudet, ved å få økt kunnskap om jordmødres syn på behovet for tilbud om jordmorhjelp ved hjemmefødsler. Problemstilling: Hvordan beskriver jordmødre behovet for tilbud om jordmorhjelp ved hjemmefødsler?  Metode: Et kvalitativt design innsamlet data via semistrukturerte fokusgruppe- og individuelle intervjuer av ti jordmødre. Kvalitativ innholdsanalyse beskrevet av Graneheim og Lundman (2004) ble benyttet som analysemetode.   Resultater: Analysen identifiserte fire hovedkategorier som beskrev behovet for tilbud om jordmorhjelp ved hjemmefødsler. 1) Styrke kvinners tillitt til egen fødekraft, 2) Anerkjenne kompetansen som erfaring med hjemmefødsler gir, 3) Styrke arbeidsvilkårene til hjemmejordmødre gjennom et offentlig organisert hjemmefødselstilbud, 4) Omsorgstilbudet bør gi kvinner et reelt valg av fødested, Ett overordnet tema ble abstrahert fra kategoriene: Å ta kvinners rettigheter på alvor.  Konklusjon: Med utgangspunkt i resultatene kan det konkluderes med at det bør tilrettelegges for et offentlig tilbud om jordmorhjelp ved hjemmefødsler. Dette kan bidra til å styrke kvinners rettigheter i fødselsomsorgen og bedre arbeidsvilkårene til hjemmejordmødre. Slik kan kvinner som ønsker å føde hjemme sikres et bærekraftig tilbud.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study was to gain insight into what can contribute to the development of the current home birth service, by gaining increased knowledge of midwives’ views on the need for services providing midwifery during home births. Research question: How do midwives describe the need for services providing midwifery during home births?   Method: A qualitative research design collected data through semi-structured focus groups- and individual interviews of ten midwives. Qualitative content analysis described by Graneheim & Lundman (2004) was used as an analysis method.  Results: The analysis identified four main categories that described the need for services providing midwifery during home births.1) Strengthening women's confidence in their own ability to give birth, 2) Recognizing the competence that experience with home births gives, 3) Strengthening the working conditions of home midwives through a publicly organized home birth offer, 4) The care offered should provide women real birthplace options. One overarching theme was abstracted from the categories: Taking women's rights seriously. Conclusion: Facilitating a public service providing midwifery during home births can help strengthen women's rights in maternity care. The working conditions of home midwives must be strengthened, in order to ensure women a sustainable offer of services providing midwifery during home births.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.relation.ispartofseriesMAJO;2921
dc.subjectHjemmefødselen_US
dc.subjectKvinnerettigheteren_US
dc.subjectFødselen_US
dc.subjectJordmorhjelpen_US
dc.titleHjemmefødselstilbudet i Norge sett fra et jordmorperspektiv: En kvalitativ intervjustudie.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Gynekologi og obstetrikk: 756en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record