Show simple item record

dc.contributor.advisorStandal, Øyvind Førland
dc.contributor.authorHaukeland, Jahn-Henning
dc.coverage.spatialNorgeen_US
dc.date.accessioned2021-06-14T09:16:37Z
dc.date.available2021-06-14T09:16:37Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2759208
dc.description.abstractForskning tyder på at kroppsøvingsundervisningen i Norge er basert på tradisjonelle undervisningsmetoder og aktiviteter. Målet med studien var derfor å undersøke hvorfor ungdomsskolelærere underviser som de gjør i faget. Dette ble gjort gjennom følgende problemstilling: Hvordan begrunner lærere sine valg av undervisningsmetoder og aktiviteter i kroppsøvingsfaget? Studiens teoretiske forankring tar for seg den didaktiske trekanten, Spectrum of teaching styles og læreres kunnskapskategorier. Det har blitt samlet inn data om fem mannlige kroppsøvingslærere som underviser på ungdomstrinnet gjennom ikke-deltakende observasjon og semistrukturerte forskningsintervju. Studiens resultater tyder på at det er flere årsaker til lærernes valg av undervisningsmetoder. Lærernes erfaring i yrket påvirker hvilke undervisningsmetoder de bruker i faget. Videre er valget av undervisningsmetoder avhengig av lærernes kunnskaper i de ulike aktivitetene. Et annet funn tyder på at elevenes ferdighets- og modningsnivå kan være avgjørende for hvilke undervisningsmetoder lærerne velger. I tillegg kan rammefaktorer, som disponibel tid og plass, både muliggjøre og begrense bruk av varierte undervisningsmetoder. Resultatene tyder videre på at kroppsøvingslærerne bruker et bredt spekter av tradisjonelle og alternative bevegelsesaktiviteter i sin undervisning. Flere elever misliker idrett, noe som kan resultere i manglende mestringsopplevelser i et kroppsøvingsfag som domineres av idrett. Et bredt spekter av aktiviteter kan dermed være med på å bidra til at flere elever opplever mestring og livslang bevegelsesglede i faget. Samtidig kan et bredt spekter av aktiviteter føre til at elevene får mindre tid til å øve på de ulike aktivitetene, noe som kan resultere i manglende mestringsopplevelser.en_US
dc.description.abstractStudies show that the Norwegian PE subject is dominated by traditional methods and activities. The aim of this thesis was therefore to examine why secondary school teachers teach the way they do in physical education. This has led to the following research question: How do secondary school teachers justify their selection of teaching methods and activities in physical education? The study’s theoretical framework will be centered around the didactic triangle, Spectrum of teaching styles and teachers’ knowledge bases. Data have been collected through non-participant observation of five male secondary school teachers in their PE classes, and semi-structured interviews about the reasons for their selection of teaching methods and activities. The results show that there are multiple factors that affect teachers’ selection of teaching methods. Experience in the profession seem to affect which teaching methods they use. The selection of teaching methods also depend on teachers’ subject matter knowledge level about the different activities. The pupils’ maturity and skill level may also affect teachers’ selection. In addition, available time and place both limit and enable the usage of different teaching methods. Other results show that PE teachers use both traditional and alternative activities in their teaching. Several pupils dislike sports, which can result in a lack of mastery experiences in a physical education subject dominated by sports. A wide range of activities can therefore lead to lifelong joy of movement and a feeling of mastery in physical education. A wide range of activities can on the other hand lead to less time to practice each activity. This in turn might result in pupils not mastering certain activities.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectKroppsøvingen_US
dc.subjectLærerstyrte undervisningsmetoderen_US
dc.subjectElevsentrerte undervisningsmetoderen_US
dc.subjectAktiviteteren_US
dc.subjectIdretten_US
dc.subjectDen didaktiske trekantenen_US
dc.subjectKunnskapskategorieren_US
dc.subjectPhysical educationen_US
dc.subjectTeacher-centered teaching methodsen_US
dc.subjectStudent-centered teaching methodsen_US
dc.subjectActivitiesen_US
dc.subjectSportsen_US
dc.subjectDidactic trianglesen_US
dc.subjectKnowledge basesen_US
dc.title«Kroppsøvingsfaget er ikke bare lærerstyrt ballidrett, men mye annet» - en kvalitativ studie om begrunnelsene for kroppsøvingslæreres valg av undervisningsmetoder og aktiviteteren_US
dc.title.alternative«PE is so much more than just teacher-centered ball sports» - A qualitative study of the reasoning for PE teachers’ selection of teaching methods and activitiesen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber95en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record