Show simple item record

dc.contributor.authorAustgulen, Marthe Hårvik
dc.contributor.authorAlecu, Andreea Ioana
dc.contributor.authorNaterstad, Anders
dc.date.accessioned2021-05-11T19:39:47Z
dc.date.available2021-05-11T19:39:47Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-7063-523-8
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2755011
dc.description.abstractDenne rapporten presenterer referansebudsjettet for 2021, en oppsummering av de viktigste endringene som er gjort sammenlignet med referansebudsjettet for 2020 og en oppsummering av grunnlaget disse endringene er basert på. I forbindelse med at tidligere versjoner av referansebudsjettet blir tilgjengeliggjort i kalkulatoren for forbruksutgifter, presenterer vi i denne rapporten også en kortfattet oversikt av hvordan referansebudsjettet som helhet, og de ulike forbruksområdene hver for seg, har utviklet seg over tid. I forbindelse med publiseringen av 2021-versjonen av referansebudsjettet har grunnlaget for to forbruksområder blitt revidert og oppdatert, og nye priser er samlet inn i 2021. Disse forbruksområdene er «Spedbarnsutstyr» og «Personlig pleie». I forbindelse med oppdateringen av budsjettposten «Spedbarnsutstyr» ble også kostnader spesifikt knyttet til spedbarn (< 1 år) revidert for forbruksområdene «Lek og mediebruk» og «Personlig pleie». Nye priser er også hentet inn i 2021 for budsjettpostene «Reisekostnader», «Bilkostnader», «Barnehage» og «SFO/AKS». For de øvrige forbruksområder i referansebudsjettet er prisene justert i henhold til endringer i konsumprisindeksen (KPI). Videre er beregningen av stordriftseffekt for de individspesifikke forbruksområdene justert og denne beregnes i 2021-versjonen av budsjettet kun for forbruksområdet «Mat og drikke» og kun for parfamilier med mer enn to barn. Størrelsen på denne effekten er en reduksjon på 12%.en_US
dc.description.abstractThis report presents the Norwegian reference budget for 2021, a summary of the most important changes that have been made compared to the reference budget for 2020 and a summary of the basis on which these changes are made. As previous version of the reference budget is made available in the online calculator for consumer expenditures, this report also presents a brief overview of how the reference budget have developed over time. In connection with the publication of the 2021 version of the reference budget the basis for two consumption areas has been revised and updated, and new prices have been collected in 2021. These consumption areas are “Baby equipment” and “Personal care”. In connection with the update of the budget item “Baby equipment”, costs specifically related to infants (< 1 year) were also revised for the consumption areas “Recreation and leisure activities” and “Personal care”. New prices have also been collected in 2021 for the budget items “Travel costs (commute)”, “Car costs”, “Kindergarten” and “Day care facilities for schoolchildren”. For the other consumption areas in the reference budget, prices are adjusted in accordance with changes in the consumer price index (CPI). Furthermore, the calculation of economies of scale for the individual-specific consumption areas has been adjusted and this is calculated in the 2021 version of the budget only for the consumption area “Food and beverages” and only for families with more than two children. The magnitude of this effect is a reduction of 12%.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherForbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMeten_US
dc.relation.ispartofseriesRapport;3-2021
dc.subjectreferansebudsjetteten_US
dc.subjectforbruksutgifteren_US
dc.titleSIFOs Referansebudsjett for forbruksutgifter 2021en_US
dc.typeReporten_US
dc.source.pagenumber28en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record