Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAarvik, Regina Skavhellen
dc.contributor.advisorSvendsen, Edel Jannecke
dc.contributor.authorSva, Anette
dc.contributor.authorNordmeland, Kristine-Helene Z.
dc.date.accessioned2021-05-07T07:51:02Z
dc.date.available2021-05-07T07:51:02Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2754075
dc.description.abstractBakgrunn: Bruk av tvang mot barn som er innlagt på sykehus er en del av sykehushverdagen og forekommer regelmessig ved stikkerelaterte prosedyrer. Spesielt barn under skolealder blir utsatt for tvang. Tvang defineres og praktiseres ulikt blant helsepersonell. Bruk av tvang under stikkerelaterte prosedyrer kan gi alvorlige konsekvenser for barnet. Slik bruk av tvang er uformell og ikke lovregulert. Hensikt: Hensikten med fagprosedyren er å unngå eller redusere bruk av tvang mot barn under stikkerelaterte prosedyrer. Ved å standardisere gjennomførselen av stikkerelaterte prosedyrer og sikre kunnskapsbaserte tiltak kan sykepleiekvaliteten til barnet øke, samt redusere uønsket variasjon i helsehjelpen, i den hensikt at barnet kan oppleve den stikkerelaterte prosedyren som mindre traumatisk. Metode: Masteroppgaven er et kvalitetsarbeid, nærmere bestemt et kvalitetsforbedringsarbeid hvor det er laget et forslag til en fagprosedyre. Kvalitetsarbeidet bygger på Konsmo sin “Modell for kvalitetsforbedring” og Helsedirektoratets “Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer” er brukt som retningslinjemetodikk. Fagprosedyren er evaluert med AGREE II. Resultat: Masteroppgaven er et forslag til en kunnskapsbasert fagprosedyre, for å unngå eller redusere bruken av tvang ved stikkerelaterte prosedyrer. Konklusjon: Forslaget til fagprosedyren kan gi sykepleiere ulike proaktive tiltak som kan bidra til å unngå eller redusere bruken av tvang under stikkerelaterte prosedyrer.en_US
dc.description.abstractThe use of restraint against children who are admitted to hospital is a part of everyday hospital life and occurs regularly in needle-related procedures. Especially children under school age are subjected to restraint. Restraint is defined and practiced differently among nurses. The use of restraint during needle-related procedures can have serious consequences for the child. Purpose: The purpose of this clinical guideline is to avoid or reduce the use of restraint against children during needle-related procedures. By standardizing the implementation of needle-related procedures and ensuring evidence-based alternatives, the quality of nursing can be improved, and unwanted variation in the health care delivery can be reduced, with the goal of ensuring the child a less traumatic experience with needle-related procedures. Method: The master`s thesis is a quality work, more specifically a quality improvement work where a proposal for a clinical guideline has been made. The quality work is based on Konsmo's "Model of quality improvement" and the Norwegian Directorate of Health's "Guidelines for Development of Evidence-based Guidelines" is used as a methodological guideline. The clinical guideline has been evaluated with AGREE II. Results: The master's thesis is a proposal for an evidence-based clinical guideline, to avoid or reduce the use of physical restraint in needle-related procedures. Conclusion: The proposed clinical procedure may provide nurses with various proactive alternatives that can help to avoid or reduce the use of physical restraint during needle-related procedures.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectBarnesykepleieen_US
dc.subjectFagprosedyreren_US
dc.subjectFysisk tvangen_US
dc.subjectStikkerelaterte prosedyreren_US
dc.subjectLystgassen_US
dc.subjectBarnen_US
dc.subjectProaktive tiltaken_US
dc.subjectPediatric nursesen_US
dc.subjectClinical proceduresen_US
dc.subjectPhysical restrainten_US
dc.subjectNeedle-related proceduresen_US
dc.subjectNitrous oxideen_US
dc.subjectChildrenen_US
dc.subjectProactive alternativesen_US
dc.titleForslag til fagprosedyre for å unngå eller redusere bruk av fysisk tvang mot barn under stikkerelaterte prosedyrer på somatisk barneavdeling. Et kvalitetsarbeiden_US
dc.title.alternativeA proposed clinical guideline to avoid or reduce the use of physical restraint on children during needle-related procedures in the somatic pediatric ward. A quality worken_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber83en_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Andre klinisk medisinske fag: 799en_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel