Now showing items 329-348 of 361

  • Undersøkelse blant pårørende til mennesker med psykiske lidelser i Oslo 

   Schafft, Angelika (AFI Notat 2008:7, Report, 2008)
   Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) fikk i oppdrag av Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten å gjennomføre en evaluering av Oslo kommunes tjenestetilbud til personer med psykiske lidelser og deres pårørende. Oppdragsgiver ...
  • Underveisrapport fra prosjektet Gravide i handelsnæringen 

   Hilsen, Anne Inga; Grimsmo, Asbjørn (AFI FoU-resultat 2011, Report, 2011)
  • Ung medvirkning i norske kommuner: En kunnskapsoppsummering 

   Lindseth Bygdås, Arne; Landsverk Hagen, Aina (AFI-rapport;2022:07, Report, 2022-11-15)
   Denne kunnskapsoppsummeringen bygger på en kartlegging av det generelle kunnskapsgrunnlaget på ung medvirkning i norsk, svensk og dansk forskningslitteratur. Vi har sett spesifikt på hvilke praksiser for medvirkning med ...
  • Ung og ute 

   Hagen, Aina Landsverk; Andersen, Bengt; Brattbakk, Ingar; Dahlgren, Kenneth; Ascher, Barbara Elisabeth; Kolle, Elin (AFI Rapport 2016:06, Research report, 2016)
   Arbeidsforskningsinstituttet har i samarbeid med Rodeo arkitekter AS og Elin Kolle (Norges idrettshøgskole), gjennomført en studie av ungdom og unge voksnes bruk av uterom, parker og plasser på Tøyen og generelt, på oppdrag ...
  • Ungdom i Ny sjanse 

   Frøyland, Kjetil; Neumann, Cecilie Basberg (AFI Rapport 2012:6, Report, 2012)
   Ny sjanse er en forsøksordning i et utvalg kommuner og bydeler hvor formålet er å prøve ut ulike metoder for å få innvandrere over i arbeid eller utdanning. Rapporten er skrevet av Kjetil Frøyland og Neumann, Cecilie Basberg ...
  • Ungdom, motivasjon og muligheter i industribedrifter 

   Hilsen, Anne Inga; Suseg, Helle (Research report, 2004)
  • Unge funksjonshemmede på praksisplass og i jobb 

   Spjelkavik, Øystein (AFI Notat 2007:4, Report, 2007)
   Prosjektet Unge, fysisk funksjonshemmede i arbeid – hvordan hindre barrierer skole – arbeidsliv? i Hedmark har vart fra 1. juli 2005 og ut året 2006. Målgruppa for prosjektet var unge, fysisk funksjonshemmede i alderen ...
  • Unge med oppfølgingsbehov: Opplevelser av samhandling med NAV 

   Sadeghi, Talieh; Egeland, Cathrine; Landsverk Hagen, Aina (AFI-rapport;2023:06, Report, 2023-03-08)
   Denne rapporten handler om unge som får oppfølging fra NAV. Ved hjelp av en landsdekkende spørreundersøkelse har vi kartlagt og analysert de unges opplevelser av samhandling med NAV, med et fokus på digitale tjenester. ...
  • Unge mottakere av tiltakspenger 

   Drange, Ida; Frøyland, Kjetil; Mamelund, Svenn-Erik (AFI Rapport 2015:3, Research report, 2015)
   I den senere tid har unge mottakere av stønad ved tiltaksdeltakelse og deres tilpasning til arbeid og utdanning vært et politisk aktuelt tema. På den ene siden har det blitt hevdet at stønaden bidrar til at unge trekkes ...
  • Unges mulighet til å medvirke: En samskapt studie av ungdoms deltagelse og engasjement i norske kommuner 

   Landsverk Hagen, Aina; Lindseth Bygdås, Arne; Berge Lorenzen, Sara; Solbu Trætteberg, Håkon; Thau, Mads; Løvgren, Mette; Ottarsen Nøstvik, Hedda; Arvola Kvammen, Isak; Lundestad Haugen, Mia; Heijnis, Tjibbe; Slåttrem, Adrian; Kallevåg, Karina; Lodden, Tuva; Cambell Sandvand, Sara; Screeche-Powell, Keira; Røgeberg, Emil Mathieu; Simpson, Safia; Østberg, Karsten (AFI-rapport;2023:03, Report, 2023-03-15)
   Denne rapporten presenterer resultater fra studien U+MxV (Ung medvirkning) i totalt åtte norske kommuner. Forskningsprosjektet har hatt tett involvering av unge medforskere fra seks av kommunene i både datainnsamling og ...
  • Unntak fra arbeidstidsbestemmelsene med fokus på arbeidstakere i særlig uavhengig stilling 

   Bergene, Ann Cecilie; Hansen, Per Bonde; Egeland, Cathrine; Steen, Arild Henrik (AFI Rapport 2014:2, Research report, 2014)
   Skillet mellom arbeid og fritid er i ferd med å bli mer diffust for enkelte grupper. Dette gjelder ikke minst for grupper som er unntatt formelle arbeidstidsavtaler og Arbeidsmiljøloven. For disse åpnes et rom for uklarheter, ...
  • Utredning om omstilling 

   Hilsen, Anne Inga; Steinum, Trude; Gjerberg, Elisabeth (AFI Notat 2004:3, Report, 2004)
   Rapporten bygger på litteraturgjennomgang. Forskningslitteraturen om omstilling er ikke lett å sammenligne. Det omtales en rekke for­skjellige typer omstilling, og man har fokus på en rekke forskjellige effekter av ...
  • Utvikling og utfordringer i lokale NAV-kontor 

   Andreassen, Tone Alm; Reichborn-Kjennerud, Kristin (AFI Notat 2009: 2, Research report, 2009)
   De første lokale, samlede arbeids- og velferdskontorene var de 20 pilotkontorene som formelt åpnet 2. oktober 2006. AFI analyserte pilotprosessen i 2007, og denne rapporten viser resul-tatene fra en oppfølgingsundersøkelse ...
  • De vanskelige overgangene 

   Legard, Sveinung (AFI Rapport 2013:7, Research report, 2013)
   Denne rapporten gir en oversikt over utfordringer som unge med nedsatt funksjonsevne møter i overgangen mellom utdanning og arbeid, hvordan norske myndigheter forholder seg til disse ut-fordringene, og avsluttes med noen ...
  • Veien til yrkeslivet for personer under legemiddelassistert rehabilitering 

   Schafft, Angelika; Frøyland, Kjetil (AFI FoU-resultat, Report, 2006)
   Overgang til ordinært arbeid framstår klart som et av de viktigste målene for deltakerne i MARY-prosjektet. For mange er veien til jobb lang. Det er også få personer som har fått arbeid gjennom MARY-prosjektet. Arbeidsgiverne ...
  • Vekterbransjens samfunnsbidrag i Norge 

   Andersen, Bengt; Storm-Mathisen, Frøja (AFI-rapport;2023:16, Report, 2023-09-19)
   Vekter- eller sikkerhetsbransjen blir en stadig mer og mer synlig sektor og aktør i det norske samfunnet. I denne rapporten ser vi nærmere på om sikkerhetsbransjens samfunnsbidrag er kjent, anerkjent og ikke minst ...
  • Vertskommunesamarbeid om NAV-kontor 

   Legard, Sveinung; Vestøl, Gro Malene; Dybvik Staalesen, Pia; Berg, Helene; Fossestøl, Knut (AFI-rapport;2022:10, Report, 2022-12-15)
   Denne rapporten undersøke hvilke muligheter og utfordringer som ligger i et såkalt vertskommunesamarbeid om NAV-kontor. Et vertskommunesamarbeid fungerer på den måten at en eller flere samarbeidskommuner delegerer ansvaret ...
  • ”Vi må ikke glemme at vi er høye, mørke og sterke…” 

   Hilsen, Anne Inga; Botnen, Anlaug (AFI Notat 2010: 3, Report, 2010)
   Sykehuset Telemark helseforetak (STHF) har gjennomført et seniorprosjekt i perioden 2007 – 2009. Prosjektets hovedmål var at STHF skulle bli en mer inkluderende og attraktiv arbeidsplass for eldre ansatte. Prosjektet har ...
  • Vilkår for oppgaveløsning i politiet 

   Wathne, Christin Thea; Finstad, Liv; Drange, Ida (AFI Notat 2008:11, Research report, 2008)
   Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved forsker Wathne, Christin Thea og professor Finstad, Liv fra Universitetet i Oslo (UiO) gjennomførte på oppdrag av Politiets Fellesforbund (PF) en undersøkelse om ordenspolitiets ...
  • Workers’ Education Programme on Social Dialogue - Social Dialoge and Youth Employment 

   Salomon, Robert; Løvdal, Helge; Osmundsen, Else Marie (AFI FoU-resultat, Research report, 2007)
   The ILO Bureau for Workers’ Activities (ACTRAV) has carried out an evaluation of Social Dialogue component of the ILO-Norway Framework Agreement. This evaluation deals with two phases of the Agreement. Phase one “Workers ...