Now showing items 287-306 of 361

  • SAFEs forbundsundersøkelse 2016 

   Nordrik, Bitten; Falkum, Eivind; Ingelsrud, Mari Holm (AFI Rapport 2017:01, Report, 2017)
   Denne rapporten presenterer funn fra SAFEs medlemsundersøkelse og en omfattende case-studie ved Norske Shells anlegg ved Nyhamna utenfor Molde. Utgangspunktet er observasjoner over tid som tyder på at ansattes medbestemmelse ...
  • SAK i Innlandet 

   Pettersen, Karen-Sofie; Norvoll, Reidun (AFI Notat 2011:8, Report, 2011)
   Høgskolen i Gjøvik (HiG), Høgskolen i Hedmark (HH) og Høgskolen i Lillehammer (HIL) har siden 1999 samarbeidet med fylkeskommunene i Hedmark og Oppland og Kompetanse-, Universitets- og Forskningsfondet i Innlandet AS om ...
  • Samarbeid om mangfold 

   Hilsen, Anne Inga; Eggesbø, Reidun (AFI FoU-resultat, Report, 2010)
   Håndbok for ledere er ment å være et verktøy på tema etnisk mangfold, både i hotell-bransjen og i arbeidslivet for øvrig. Håndboken tar opp kjente situasjoner og spør hva man kan gjøre i de situasjonene man står overfor som leder.
  • Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien 

   Terjesen, Hans Chr. Aargaard; Hilsen, Anne Inga (AFI FoU-resultat, Research report, 2013)
   Denne rapporten er en sluttrapport fra prosjektet ”Samarbeid om redusert sykefravær i industrien”. Prosjektet ble iverksatt høsten 2010 og avsluttet i desember 2012. Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har hatt prosjektledelsen, ...
  • Samarbeidsdrevet innovasjon i NAV 

   Breit, Eric; Fossestøl, Knut; Pedersen, Eirin; Thorbjørnsrud, Trude (AFI Rapport 2017:05, Research report, 2017)
   Denne rapporten er skrevet på bakgrunn av evalueringen av forsøket «Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontor» (PKU). PKU har forsøkt å stimulere til kunnskapsbasert praksis og til nye samarbeidsformer mellom forskning, ...
  • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn som dialogorganisasjon 

   Svare, Helge (AFI Rapport 2011:2, Research report, 2011)
   I februar 2010 ble det inngått en avtale mellom Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (heretter STL) og Arbeidsforskningsinstituttet om å gjennomføre et prosjekt med fokus på STL som dialogorganisasjon. Prosjektet ...
  • Samfunnsøkonomisk analyse av økt sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne 

   Steen, Arild Henrik; Legard, Sveinung; Jessen, Jes Erik; Anker, Niels; Madsen, Peter G. (AFI Rapport 2012:5, Research report, 2012)
  • Samfunnsøkonomiske gevinster ved økt sysselsetting av personer med funksjonsnedsettelse – en oppdatert analyse 

   Legard, Sveinung; El-Amrani, Saliha; Gleinsvik, Audun (AFI-rapport;2023:13, Report, 2023-05-02)
   En rapport bestilt av Likestillings- og mangfoldsutvalget har analysert samfunnsøkonomiske virkninger av økt sysselsetting blant personer med funksjonsnedsettelser. Sysselsettingsgraden i denne gruppen er betydelig lavere ...
  • Samliv i Forsvaret 

   Heen, Hanne; Halrynjo, Sigtona (AFI Rapport 2006:5, Report, 2006)
   Den foreliggende rapporten er et resultat av en undersøkelse om forholdet mellom familie og arbeid i befalsfamilier. Hensikten med undersøkelsen har vært å skaffe et bedre grunnlag for videreutvikling av familiepolitikken ...
  • Samliv i Forsvaret 2011 

   Heen, Hanne (AFI Rapport 2012:3, Research report, 2012)
   Den foreliggende rapport er et resultat av en undersøkelse om forholdet mellom arbeid og familie i norske befalsfamilier. En tilsvarende undersøkelse ble gjort i 2006, og formålet med begge undersøkelsene har vært å skaffe ...
  • Samspill eller svarteperspill? 

   Pettersen, Karen-Sofie; Skjælaaen, Gudrun Rudningen (AFI Rapport 2014:10, Research report, 2014)
   Prosjektets formål har vært å kartlegge gråsoner og klargjøre ansvarsforholdet mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten for mennesker med samtidige psykiske lidelser og ruslidelser (RoP-lidelser) med voldsproblematikk. ...
  • Sårbare svaner? 

   Gamperiene, Migle; Grimsmo, Asbjørn (AFI Notat 2011:6, Report, 2011)
   Studien som har kartlagt ballettdansernes erfaringer med støtteapparatet, dvs. ledelsen og bedriftshelestjenesten, avdekker at danserne ikke får nødvendig støtte og oppfølging. Konsekvensen for danserne blir en opplevelse ...
  • A scoping review of school leadership practices in Lesson Study 

   Borg, Elin; Finne, Joakim (Peer reviewed; Journal article, 2024)
   There is growing interest in the value of teacher–learning communities for practice improvement. Lesson Study is an approach to build capacity, strengthen professional communities among teachers, and improve teaching. ...
  • Selvkvalifisering i arbeidslivet 

   Deichman-Sørensen, Trine (AFI Notat 2005:7, Research report, 2005)
   Arbeidsforskningsinstituttet har på oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet gjennomført en kvalitativ undersøkelse av overgangen fra studier til arbeidsliv. Undersøkelsen er foretatt i tidsrommet april til juni ...
  • Seniorer i statlig sentralforvaltning: Kompetanse, motivasjon og planer for pensjonering 

   Ingelsrud, Mari Holm; Underthun, Anders (AFI Rapport;2021:01, Research report, 2021-02-18)
   Hvilke egenskaper ved jobben i offentlig sentralforvaltning påvirker hvor lenge senior ansatte ønsker å fortsette i arbeid? Datagrunnlaget er Arbeidslivsbarometeret og Medbestemmelses-barometeret og kvalitative intervjuer ...
  • Seniorpolitikk i store virksomheter - følgeevaluering ved St. Olavs Hospital 

   Hilsen, Anne Inga (AFI Rapport 2012:15, Report, 2012)
  • Seniorpolitikk – virker virkemidlene? 

   Hilsen, Anne Inga; Salomon, Robert; Heen, Hanne; Reichborn-Kjennerud, Kristin; Rusnes, Ingrid; Skarpaas, Ingebjørg; Ødemark, Guro (AFI Rapport 2010:4, Report, 2010)
   Undersøkelsen er utført på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk (SSP). Hovedproblemstilling i prosjektet er: Hvorfor og hvordan bidrar ulike seniorpolitiske tiltak til å forlenge yrkesdeltakelsen til seniorer i ulike ...
  • Seniortiltak i Ås kommune 

   Reichborn-Kjennerud, Kristin (AFI Notat 2009: 6, Report, 2009)
   Notatet tar for seg seniortiltak i Ås kommune. Undersøkelsen har ambisjon om å belyse årsaker til at seniorene velger å stå i jobb eller gå av med pensjon. Undersøkelsen viser at seniorene ofte befinner seg i en ...
  • Sikkerhet og trygghet i vekterarbeid - Vekteres vilkår for oppgaveløsning 

   Wathne, Christin Thea; Hagen, Inger Marie; Haugland, Ingrid; Gundhus, Helene O. I. (AFI-rapport;2023:11, Report, 2023-04-14)
   Dette prosjektet utforsker vekternes opplevelse av arbeidet sitt, med særlig fokus på arbeidsbetingelser, sikkerhet og trygghet. Prosjektet bygger på kvalitative og kvantitative data, og er finansiert av Norsk Arbeidsmandsforbund ...
  • Skandinavisk faglitteratur om arbeidsliv og psykisk helse 

   Schafft, Angelika (AFI Notat 2005:6, Report, 2005)
   Den foreliggende litteraturkartleggingen ble gjennomført som oppdrag for Aetats prosjekt ”Vilje Viser Vei”. Kartleggingen gir en summarisk oversikt over skandinavisk faglitteratur (rapporter, bøker, artikler, monografier) ...