Now showing items 230-249 of 361

  • Nav i en ny tid? En evaluering av hvordan retningsvalgene i Stortingsmelding 33 implementeres på Nav-kontorene 

   Fossestøl, Knut; Borg, Elin; Breit, Eric (AFI Rapport;2020:09, Research report, 2020-12)
   Med bakgrunn blant annet i intervju- og surveydata har AFI foretatt en evaluering av implementeringen av Stortingsmelding 33 nav i en ny tid – for arbeid og aktivitet. Oppdragsgiver er Arbeids- og sosialdepartementet. ...
  • NAV-reformen 2014 

   Fossestøl, Knut; Breit, Eric; Borg, Elin (AFI Rapport 2014:13, Research report, 2014)
   AFI har som del av NAV-evalueringen hatt ansvar for å se på den lokale iverksettingen av NAV-reformen. Tidligere analyser viste at reformen de første årene, og at arbeidet i stor grad var preget av omstillingsproblemer. ...
  • NAVs formidlings- og rekrutteringstjenester 

   Mamelund, Svenn-Erik; Widding, Steinar (AFI Rapport 2014:14, Research report, 2014)
   Man vet i dag lite om hvordan arbeidssøkere kommer i jobb og hvorvidt de vurderer NAVs formidlings­bistand som nyttig. Det er kunnskap om dette og om den bistanden som gis til arbeidsgivere som ønsker å rekruttere ny ...
  • NAVs samarbeid med fylkeskommunen i Ny GIV-Oppfølgingsprosjektet 

   Schafft, Angelika; Maximova-Mentzoni, Tatiana (AFI Rapport 2015:14, Report, 2015)
   Arbeidsforskningsinstituttet har evaluert NAVs oppfølgingsinnsats mot ungdom med rett til videregående opplæring, nærmere bestemt NAVs rolle i Ny GIV-Oppfølgingsprosjektet (2011 til 2013). Oppfølgingsprosjektet har vært ...
  • Når egeninnsats er viktig 

   Sørensen, Bjørg Aase; Webjørnsen, Steinar (AFI Notat 2009: 4, Report, 2009)
   Medarbeidere og ledere i norske virksomheter er opptatt av arbeidsmiljø og arbeidslivets utfordringer, ikke minst i krisetider. I denne erfaringsrapporteringen presenterer vi noen relativt enkle, men likevel ganske krevende ...
  • Når menn velger menn og kvinner velger menn... 

   Enehaug, Heidi; Hetle, Aslaug; Seierstad, Gjøril (AFI Notat 2004:5, Research report, 2004)
   Dette forprosjektet har sett nærmere på faktorer som kan påvirke bruk av kvinnelige ressurser innen norsk filmproduksjon. Prosjektet viser at det eksisterer dels konkurrerende virkelighetsoppfatninger med henblikk på hvilke ...
  • Når unntaket blir en del av regelen 

   Bergene, Ann Cecilie; Egeland, Cathrine; Hansen, Per Bonde; Wathne, Christin Thea (AFI Rapport 2015:1, Research report, 2015)
   I Norge i dag jobber omlag 9 prosent av de sysselsatte i midlertidige stillinger. I andre land i Europa er dette tallet mye høyere. Norge regnes som et land med relativt sterkt stillingsvern for både fast og midlertidig ...
  • NORAD - en lærende organisasjon? 

   Heen, Hanne; Johansen, Grethe Moen; Sørhaug, Hans Christian (AFI Rapport, Research report, 1998)
  • Norskopplæring med flerspråklig støtte. En pilotstudie 

   Tøge, Anne Grete; Vilhjalmsdottir, Sigridur; Malmberg-Heimonen, Ira; Søholt, Susanne (AFI-rapport;2022:08, Report, 2023-03-01)
   Dette er en sluttrapport fra forskningsprosjektet «Opsjon 1 - Pilotering av utvalgte tiltak fra evaluering av tilskudd til utvikling av kommunale integreringstiltak». Rapporten beskriver implementeringen av et tiltak, ...
  • The Norwegian version of the Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ III): Initial validation study using a national sample of registered nurses 

   Ose, Solveig Osborg; Lohmann-Lafrenz, Signe; Bernstrøm, Vilde Hoff; Berthelsen, Hanne; Marchand, Gunn Hege (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Background Employers are legally obligated to ensure the safety and health of employees, including the organizational and psychosocial working environment. The Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ III) covers ...
  • Ny evaluering av Tiltakssatsingen for sosialhjelpsmottakere 

   Schafft, Angelika; Skardhamar, Torbjørn; Zhang, Tao (AFI Rapport 2010:1, Report, 2010)
   Satsingen på målrettede arbeidsmarkedstiltak for langtids sosialhjelpsmottakere (”til-takssatsingen”) ble igangsatt i 2003, og den hadde som hovedmål å gi økt og varig sysselsetting av målgruppen. Satsingen har vært ett ...
  • En ny mulighet – brukernes opplevelse av Kvalifiseringsprogrammet i NAV 

   Reichborn-Kjennerud, Kristin (AFI Notat 2009:11, Report, 2009)
   Deltakerne i denne undersøkelsen er svært forskjellige. Både når det gjelder alder, kjønn, etnisitet, arbeidserfaring og utdanning har de svært ulike kjennetegn. Til tross for stor variasjon er det en overvekt av ...
  • En ny rolle for NAV i fengsel 

   Schafft, Angelika (AFI FoU-resultat 2015, Report, 2015)
   Det treårige prosjektet ”Samordning av tiltak for tilbakeføring - Fra fengsel til kvalifiserings­pro­gram” ble i 2009 igangsatt i syv fengselskommuner (senere seks). Prosjekteier er Arbeids- og vel­ferds­direktoratet. ...
  • En ny rolle for NAV i fengsel 

   Schafft, Angelika; Frøyland, Kjetil; Spjelkavik, Øystein (AFI Rapport 2013:12, Research report, 2013)
   Det treårige prosjektet ”Samordning av tiltak for tilbakeføring - Fra fengsel til kvalifiseringsprogram” ble i 2009 igangsatt i syv fengselskommuner (senere seks). Prosjekteier er Arbeids- og velferds-direktoratet. Formålet ...
  • Nye muligheter for jobb med tidsubestemt lønnstilskudd? 

   Spjelkavik, Øystein (AFI Rapport 2008:3, Report, 2008)
   Formålet med Tidsubestemt lønnstilskudd (TULT) er å forebygge uførepensjonering og øke mulighetene for ordinært arbeid blant personer med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne. Forsøket med tidsubestemt lønnstilskudd ...
  • Nye muligheter for sosialt entreprenørskap? Samarbeid om arbeidsinkludering mellom Nav og sosiale entreprenører 

   Aksnes, Siri Yde; Breit, Eric; Eimhjellen, Ivar; Reichborn-Kjennerud, Kristin (AFI Rapport;2020:10, Research report, 2020-01)
   Rapporten beskriver omfanget av og erfaringene med samarbeid mellom arbeids- og velferdsforvaltningen og sosiale entreprenører om tiltak for arbeidsinkludering. Rapporten identifiserer samarbeidsrelasjoner mellom Nav og ...
  • Nyskaping i demensomsorgen 

   Fossestøl, Knut; Pettersen, Karen-Sofie (AFI FoU-resultat 2014, Report, 2014)
   1 og 2 oktober 2014 ble det avholdt en dialogkonferanse om innovasjon i demensomsorgen i den kommunale demensomsorgen i Finnmark i ALTA etter initiativ fra KS og rådmannsutvalget i Finnmark. Demensomsorg ble valgt som tema ...
  • Et nytt Helse-Norge? 

   Sørensen, Bjørg Aase (AFI Rapport 2001:5, Research report, 2001)
   I to påfølgende år (2000 og 2001) er et tilnærmet representativt utvalg av somatiske enheter i norske sykehus blitt undersøkt med hensyn til deres hverdagssituasjon. Arbeidsorganisering, arbeidsmiljø, rekrut-tering og ...
  • Nærtransportsjåførens arbeidsdag 

   Enehaug, Heidi; Gamperiene, Migle (AFI Rapport 2010:2, Research report, 2010)
   Vi har i denne rapporten beskrevet nærtransportsjåførenes arbeidsdag ved å se på ulike sider ved arbeidsmiljøet, helse, de trafikale forholdene, leveringsforhold og HMS. Vi har vist at nærtransportsjåføren gjennom sitt ...
  • Nødvendig differensiering eller overlappende tiltak? 

   Fossestøl, Knut; Børing, Pål; Skarpaas, Ingebjørg (AFI Rapport 2012:13, Report, 2012)
   AFI har med NIFU som underleverandør gjennomført en analyse av hvordan NAV bruker avklarings- og oppfølgingstiltak som blir anskaffet fra eksterne tiltaksbedrifter. Arbeidsdepartementet har vært oppdragsgiver.