Now showing items 212-231 of 361

  • Mangfoldsledelse 

   Drange, Ida (AFI Rapport 2014:3, Report, 2014)
   AFI har fått i oppdrag fra Virke å lage en oppsummering av eksisterende forskning på temaet mangfoldsledelse og hvilke effekter mangfoldsledelse kan ventes å gi. Rapporten presenterer en hovedsakelig internasjonal litteratur ...
  • Maskinføreres arbeidsmiljø - på godt og vondt 

   Grimsmo, Asbjørn; Frøyland, Kjetil; Lunde, Per Halvor; Gould, Kristian (AFI Rapport 2001:2, Research report, 2002)
   På oppdrag fra Fondsstyret for de regionale verneombudene i bygge- og anleggsbransjen har Arbeidsforskningsinstituttet AS i løpet av 2002 gjennomført en intervju- og spørreskjema-undersøkelse blant maskinførere i anleggsbransjen ...
  • Måling og styring av arbeidstid – Medbestemmelsesbarometeret 2021 

   Falkum, Eivind; Nordrik, Bitten; Wathne, Christin Thea; Drange, Ida; Hansen, Per Bonde; Dahl, Elin Moen; Kuldova, Tereza Østbø; Underthun, Anders (AFI Rapport;2022:01, Report, 2022-02-15)
   Medbestemmelsesbarometeret gjennomføres som representativ spørreundersøkelse i partallsår, og som kvalitative case-studier i oddetallsår. I 2021 har vi gjort case-studier med medlemmer i de fem fagforbundene som er med i ...
  • Med blikk for sammenhengen mellom barnehage og skole 

   Pettersen, Karen-Sofie (AFI Rapport 2012:21, Report, 2012)
   Prosjektet har ført til økt bevissthet om førskolelærerens rolle i samarbeidet mellom barnehage og skole og barnehagens betydning for barns læring. Evalueringen av Karen-Sofie Pettersen (AFI), viser at prosjektet har gitt ...
  • Medbestemmelse, konflikt og integritet 

   Enehaug, Heidi; Nordrik, Bitten (AFI FoU-resultat 2018:07, Report, 2018)
   I dette notatet ser vi, med utgangspunkt i Medbestemmelsesbarometeret og annen forsknings­basert kunnskap, nærmere på tre arbeidslivsforhold av betydning for virksom­heters arbeidsmiljø og produktivitet; konflikter, ...
  • Medbestemmelsesbarometeret 2016 

   Falkum, Eivind; Ingelsrud, Mari Holm; Nordrik, Bitten (AFI FoU-resultat 2016:08, Research report, 2016)
   Rapporten formidler resultater og analyser fra Medbestemmelsesbarometeret 2016, som undersøker utviklingen av ansattes opplevelse av innflytelse i arbeidet og oppfatninger av styring, organisering og ledelse av ...
  • Medbestemmelsesbarometeret 2017: Arbeidslivsrelasjoner i endring 

   Falkum, Eivind; Nordrik, Bitten; Drange, Ida; Wathne, Christin Thea (AFI FoU-resultat 2017:05, Research report, 2017)
   Dette er den første oppsummerende rapporten som formidler analyser fra Medbestemmelsesbarometeret 2017. I 2018 utgir vi en notatserie som tar for seg spesielle tema i årets undersøkelse. Der går vi dypere inn i tema som ...
  • Medbestemmelsesbarometeret 2022: Hva nå? Mikromodellens møte med nye utfordringer 

   Moen Dahl, Elin; Hagen, Inger Marie (AFI-rapport;2023:05, Report, 2023-01-24)
   Norsk arbeidsliv står overfor store utfordringer. Arbeidslivsmodellen er et av de viktigste redskapene for å håndtere disse utfordringene. Modellen skal virke på flere nivåer – fra sentralt trepartssamarbeid og helt ned ...
  • Medbestemmelsesbarometeret 2023: Organisering av arbeidsgiveriet 

   Hagen, Inger Marie; Moen Dahl, Elin (AFI-rapport;2024: 08, Report, 2024-04-08)
   Forholdet mellom ledelse og tillitsvalgte er kjernen i den norske samarbeidsmodellen. Men hvilken rolle spiller HR i denne relasjonen? Hvilke oppgaver og hvilket ansvar har HR i partssamarbeidet? Rapporten bygger på ...
  • Medvirkning med mening Ung medvirkning og innovasjon som kommunal kompetanse – og kilde til konflikt i by- og stedsutvikling 

   Landsverk Hagen, Aina; Andersen, Bengt; Alves, Daniele E.; Berge Lorenzen, Sara; Dalseide, Astri M. (AFI-rapport;2023:09, Report, 2023-03-16)
   For å sikre at barn og unge i Oslo kommune får medvirket og sagt sin mening, har AFI bistått i Utdanningsetatens arbeid med å få medvirkning inn i Osloskolen. Oppdraget har hatt spesielt fokus på medvirkning i forbindelse ...
  • Medvirkningsbasert organisasjonsutvikling 

   Wathne, Christin Thea; Fossen, Øystein; Steinum, Trude; Qvale, Thoralf Ulrik (AFI Notat 2008:18, Report, 2008)
   Dette notatet omhandler praktiske metoder for bedriftsutvikling og retter seg mot ledere og ansatte i bedrifter som er interessert i slik utvikling. Notatet retter seg også mot aksjons-forskere eller konsulenter som ...
  • Mellom familiens og Forsvarets krav 

   Heen, Hanne; Ellingsen, Dag; Lilleaas, Ulla-Britt (AFI-rapport;2023:01, Report, 2023-01-17)
   Dette er tredje gang AFI kartlegger og analyserer situasjonen blant forsvarsansatte og deres partnere med hensyn til hvordan de kombinerer arbeid og samliv. Helt siden slutten av 1990-tallet har Forsvaret erkjent at dette ...
  • Menneskerettigheter, fagforeningsrettigheter og demokrati 

   Steen, Arild Henrik (AFI FoU-resultat 2008, Report, 2008)
   Notatet behandler prosjektet ”Menneskerettigheter, fagforeningsrettigheter og demokrati”. Notatet er skrevet på grunnlag av et feltbesøk i Pretoria i juli 2008 som sammenfalt med danningen av den regionale sammenslutningen ...
  • Mestring i arbeidet 

   Svare, Helge; Klemsdal, Lars (AFI FoU-resultat 2011, Report, 2011)
   Hva er mestring. Hvordan skape økt mestring på arbeidsplassen. Hva er en mestringsgruppe. Hvordan Steen, Arild Henrikte en mestringsgruppe. Hvordan forløper et mestringsmøte. Sammenhengen mellom mestring og helse. Individuell ...
  • Midtveisevaluering av prosjekt for universitetspedagogikk ved Universitetet i Stavanger 

   Neumann, Cecilie Basberg (AFI FoU-resultat 2012, Report, 2012)
  • Modellutprøving av psykologer i kommunehelsetjenesten 

   Fossestøl, Knut; Skarpaas, Ingebjørg (AFI Rapport 2013:8, Report, 2013)
   Rapporten evaluerer en tilskuddsordning for modellutprøvning av psykologer i kommunehelse-tjenesten med mål om å øke rekrutteringen av psykologer. Modellene som utprøvd var samlokalisering av psykologer og fastleger i ...
  • Mot en ny infrastruktur for læring og kontroll 

   Deichman-Sørensen, Trine (AFI Rapport 2007:3, Report, 2007)
   Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem for grunnopplæringen Steen, Arild Henriktet opp i 2003. De mest kjente elementer fra dette er nasjonale prøver, Elev- og Lærlingundersøkelsene samt kvalitetsportalen, Skoleporten. ...
  • Munnkurv og varsling 

   Hetle, Aslaug; Deichman-Sørensen, Trine; Enehaug, Heidi; Jakhelln, Henning; Klemsdal, Lars; Røed-Larsen, Sverre; Sørensen, Bjørg Aase; Aas, I.H. Monrad (AFI Rapport 2005:2, Research report, 2005)
   Arbeidsforskningsinstituttet har i denne studien sett nærmere på sykepleiernes muligheter og begrensninger for å ytre seg både internt og eksternt om kritikkverdige forhold ved arbeidssituasjonen, og hvorvidt den ansatte ...
  • Nav i en ny tid? En evaluering av hvordan retningsvalgene i Stortingsmelding 33 implementeres på Nav-kontorene 

   Fossestøl, Knut; Borg, Elin; Breit, Eric (AFI Rapport;2020:09, Research report, 2020-12)
   Med bakgrunn blant annet i intervju- og surveydata har AFI foretatt en evaluering av implementeringen av Stortingsmelding 33 nav i en ny tid – for arbeid og aktivitet. Oppdragsgiver er Arbeids- og sosialdepartementet. ...
  • NAV-reformen 2014 

   Fossestøl, Knut; Breit, Eric; Borg, Elin (AFI Rapport 2014:13, Research report, 2014)
   AFI har som del av NAV-evalueringen hatt ansvar for å se på den lokale iverksettingen av NAV-reformen. Tidligere analyser viste at reformen de første årene, og at arbeidet i stor grad var preget av omstillingsproblemer. ...