Now showing items 163-182 of 361

  • IA Bransjeprogram i næringsmiddelindustrien – hva har vi lært? Erfaringer og underveisrefleksjoner tre år inn i programperioden 

   Yde Aksnes, Siri; Enehaug, Heidi; Frøyland, Kjetil (AFI-rapport;02, Report, 2023-02-01)
   Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har på oppdrag fra NHO Mat og Drikke systematisert erfaringene fra arbeidsmiljøarbeid i 12 bedrifter knyttet til IA-bransjeprogram i næringsmiddelindustrien (2020-2022). I denne rapporten ...
  • ICT and employment 

   Hansen, Inger Lise Skog (AFI Rapport 2009:2, Report, 2009)
   The report is witten in a joint project between the Work Research Institute (WRI) and Fafo. Editor is Inger Lise Skog Hansen, Fafo. Wri-report 2009:2 / Fafo-paper 2009:02.
  • Idealer og realiteter i forvaltningen av arbeidsrettede tiltak i Nav 

   Fossestøl, Knut; Berg, Helene; Borg, Elin; Gleinsvik, Audun; Maximova-Mentzoni, Tatiana; Pedersen, Eirin (AFI Rapport 2016:07, Report, 2016)
   Prosjektet «Idealer og realiteter i forvaltningen av arbeidsrettede tiltak i Nav» er utført på oppdrag av Arbeids- og sosialdepartementet. Prosjektet har sett på tiltaksstyringen i Nav og kartlagt hva som ligger til grunn ...
  • Impression of Supported Employment 

   Spjelkavik, Øystein; Evans, Michael J. (Foredrag 2007, Research report, 2007)
   The report explores the practical workings of supported employment in different countries in Europe. The aim of this qualitative study is to get an impression of how supported employment is practised, organised and understood ...
  • Inclusion of young people in school, work and society – a review of Nordic research literature 

   Frøyland, Kjetil; Alecu, Andreea L.; Ballo, Jannike G.; Leseth, Anne; Sadeghi, Talieh; Abdelzadeh, Ali; Anvik, Cecilie H.; Einarsdóttir, Margrét; Gaini, Firouz; Görlich, Anne; Julkunen, Ilse; Larsen, Christina V. L. (AFI-rapport;2022:03, Report, 2022-03-11)
   In autumn 2019, the Norwegian Ministry of Labour and Social Inclusion and the Nordic Council of Ministers commissioned a literature review from the Centre for Work Inclusion (KAI) at OsloMet based on relevant Nordic research ...
  • Individuell Oppfølging - Sluttevaluering av et forsøksprosjekt i Østfold 

   Frøyland, Kjetil; Spjelkavik, Øystein (AFI Notat 2006:1, Research report, 2006)
   Individuell Oppfølging (IO) var et 2-årig prosjekt (2003-2005) for å prøve ut en modell som skulle øke overgangen til jobb blant yrkeshemmede arbeidssøkere. Prosjektet ble ledet av Aetat Sarpsborg, hovedkontor for Østfold. ...
  • Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid 

   Bragdø, Annlaug; Spjelkavik, Øystein (AFI Rapport 2013:9, Report, 2013)
   Prosjektet ”Overganger, samarbeid og koordinering” (OSK) ble gjennomført 2009 – 2012 og var knyttet til skolefrafallsproblematikk i Lindesnesregionen. Prosjektet var finansiert av NAV Farve, med delfinansiering fra ...
  • Inkludering av ungdom i skole eller arbeid 

   Frøyland, Kjetil (AFI Rapport 2012:20, Report, 2012)
   Tettere samarbeid mellom tjenestene og god oppfølging gir bedre grunnlag for inkludering av utsatt ungdom i skole eller arbeid. Første delrapport viser at det kan være fornuftig å etablere regelmessig samarbeid både på ...
  • Inkludering av ungdom i skole eller arbeid - 2 

   Frøyland, Kjetil; Fossestøl, Knut (AFI Rapport 2014:1, Research report, 2014)
   Arbeidsforskningsinstituttet fikk høsten 2011 i oppdrag av Arbeids- og velferdsdirektoratet å evaluere et pågående utviklingsarbeid rettet mot utsatt ungdom i 13 ulike prosjektområder. Fra 2012 kom to nye prosjektområder ...
  • Inkludering av unge i skole, arbeid og samfunn – en sammenstilling av kunnskap fra nordisk forskning 

   Frøyland, Kjetil; Ballo, Jannike. G; Anne, Leseth; Talieh, Sadeghi; Abdelzadeh, Ali; Anvik, Cecilie. H; Alecu, Andreea. I; Einarsdóttir, Margrét; Gaini, Firouz; Görlich, Anne; Julkunen, Ilse; Larsen, Christina V. L. (Rapport;2022:02, Report, 2022-03-10)
   Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) ved OsloMet fikk høsten 2019 i oppdrag fra AID og Nordisk Ministerråd å utarbeide en kunnskapssammenstilling av relevant nordisk forskningslitteratur om utsatte unge, utenforskap ...
  • Inkluderingskompetanse i NAV - Evaluering av forsøket Kjerneoppgaver i NAV 

   Spjelkavik, Øystein; Mamelund, Svenn-Erik; Schafft, Angelika (AFI-Rapport 2016:05, Research report, 2016)
   «Kjerneoppgaver i NAV–kontor» (2012 – 2016) var et forsøk ved fem NAV-kontor der NAV gjennomfører avklarings- og oppfølgingstjenester i egen regi som alternativ til kjøp av slike tjenester i form av tiltak fra eksterne ...
  • Integreringsprosessen på det lokale NAV-kontoret - Tidlig fase av iverksettelse av NAV-reformen 

   Klemsdal, Lars (AFI Notat 2008:15, Report, 2008)
   Notatet handler om iverksettelsesprosessene av NAV-reformen ute på de lokale kontorene. Det undersøker betydningen av valg av inteGrimsmo, Asbjørnjonsmodell for selve integreringsprosessen. I tillegg undersøkes betydningen ...
  • Jakten på de gode modeller 

   Gamperiene, Migle; Bull, Helga (AFI Notat 2006:4, report, 2006)
   Inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet er en sentral politisk målsetting i de fleste europeiske land. I Norge adresseres dette problemområdet til blant annet IA-avtalens delmål 2. ”Flexicurity” ...
  • Jakten på den bærekraftige fleksibiliteten 

   Ellingsen, Dag; Underthun, Anders; Wathne, Christin Thea; Grimsmo, Asbjørn; Ingelsrud, Mari Holm (AFI FoU-resultat 2016:08, Research report, 2016)
   Denne rapporten oppsummerer to års arbeid med å forstå bemanningsbransjen i lys av det utfordrende begrepet “bærekraftig fleksibilitet”. Vi har brukt en blanding av kvalitative intervjuer med ansatte i bransjen, og en ...
  • Jammen hjalp det ikke! 

   Pålshaugen, Øyvind; Borg, Elin (AFI FoU-resultat 2018:08, Research report, 2018)
   Prosjektet «Skolen som arena for barn og unges psykiske helse» er gjennomført på oppdrag av Helsedirektoratet (Hdir) og Utdanningsdirektoratet (Udir) i perioden mai 2013–juni 2018. Direktoratene ønsket å iverksette et ...
  • Jeg forener? Organisasjonsevaluering av UNiO 

   Bergene, Ann Cecilie; Hansen, Per Bonde (AFI Rapport 2015:7, Report, 2015)
   AFI har på oppdrag fra organisasjonsutvalget i Unio gjennomført en organisasjonsevaluering som innebefatter både en evaluering av Unios nåværende organisering og hvordan denne kan videreutvikles. Rapporten kombinerer ...
  • «Jeg vil ikke ha oppmerksomhet, men jeg vil ikke være usynlig» 

   Lundberg, Camilla S.; Sørlie, Anniken; Egeland, Cathrine; Solberg, Anne Grethe (AFI-rapport;2024:09, Report, 2024-04-15)
   På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har Arbeidsforskningsinstituttet og Institutt for sosialfag ved OsloMet – storbyuniversitetet gjennomført studien. Ett formål var å utvide kunnskapsgrunnlaget om ...
  • Jeg vil ikke stå utenfor - Arbeid og utdanning med brukernes øyne 

   Norvoll, Reidun (AFI Notat 2011:10, Research report, 2011)
   I de senere årene har det vært økt fokus på psykisk helse, utdanning og arbeid. På denne bakgrunn har Erfaringskompetanse.no bedt AFI undersøke hvilke faktorer personer med psykiske vansker selv opplever og erfarer som ...
  • Jobpics 

   Schafft, Angelika (AFI FoU-resultat 2012, Report, 2012)
  • Journalistisk kvalitet – hvilken rolle spiller arbeidsmiljøet i redaksjonen? 

   Grimsmo, Asbjørn; Heen, Hanne (AFI Rapport 2014:12, Research report, 2014)
   I denne rapporten, finansiert av Rådet for anvendt medieforskning, drøfter vi begrepene virksom­hetens sosiale kapital og journalistisk kvalitet. Vi bruker Journalistundersøkelsen 2012 til å lage et mål for redaksjonenes ...