Now showing items 355-374 of 437

  • Samfunnsøkonomiske gevinster ved økt sysselsetting av personer med funksjonsnedsettelse – en oppdatert analyse 

   Legard, Sveinung; El-Amrani, Saliha; Gleinsvik, Audun (AFI-rapport;2023:13, Report, 2023-05-02)
   En rapport bestilt av Likestillings- og mangfoldsutvalget har analysert samfunnsøkonomiske virkninger av økt sysselsetting blant personer med funksjonsnedsettelser. Sysselsettingsgraden i denne gruppen er betydelig lavere ...
  • Samliv i Forsvaret 

   Heen, Hanne; Halrynjo, Sigtona (AFI Rapport 2006:5, Report, 2006)
   Den foreliggende rapporten er et resultat av en undersøkelse om forholdet mellom familie og arbeid i befalsfamilier. Hensikten med undersøkelsen har vært å skaffe et bedre grunnlag for videreutvikling av familiepolitikken ...
  • Samliv i Forsvaret 2011 

   Heen, Hanne (AFI Rapport 2012:3, Research report, 2012)
   Den foreliggende rapport er et resultat av en undersøkelse om forholdet mellom arbeid og familie i norske befalsfamilier. En tilsvarende undersøkelse ble gjort i 2006, og formålet med begge undersøkelsene har vært å skaffe ...
  • Samspill eller svarteperspill? 

   Pettersen, Karen-Sofie; Skjælaaen, Gudrun Rudningen (AFI Rapport 2014:10, Research report, 2014)
   Prosjektets formål har vært å kartlegge gråsoner og klargjøre ansvarsforholdet mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten for mennesker med samtidige psykiske lidelser og ruslidelser (RoP-lidelser) med voldsproblematikk. ...
  • Sårbare svaner? 

   Gamperiene, Migle; Grimsmo, Asbjørn (AFI Notat 2011:6, Report, 2011)
   Studien som har kartlagt ballettdansernes erfaringer med støtteapparatet, dvs. ledelsen og bedriftshelestjenesten, avdekker at danserne ikke får nødvendig støtte og oppfølging. Konsekvensen for danserne blir en opplevelse ...
  • A scoping review of school leadership practices in Lesson Study 

   Borg, Elin; Finne, Joakim (Peer reviewed; Journal article, 2024)
   There is growing interest in the value of teacher–learning communities for practice improvement. Lesson Study is an approach to build capacity, strengthen professional communities among teachers, and improve teaching. ...
  • Selvkvalifisering i arbeidslivet 

   Deichman-Sørensen, Trine (AFI Notat 2005:7, Research report, 2005)
   Arbeidsforskningsinstituttet har på oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet gjennomført en kvalitativ undersøkelse av overgangen fra studier til arbeidsliv. Undersøkelsen er foretatt i tidsrommet april til juni ...
  • Seniorer i statlig sentralforvaltning: Kompetanse, motivasjon og planer for pensjonering 

   Ingelsrud, Mari Holm; Underthun, Anders (AFI Rapport;2021:01, Research report, 2021-02-18)
   Hvilke egenskaper ved jobben i offentlig sentralforvaltning påvirker hvor lenge senior ansatte ønsker å fortsette i arbeid? Datagrunnlaget er Arbeidslivsbarometeret og Medbestemmelses-barometeret og kvalitative intervjuer ...
  • Seniorpolitikk i store virksomheter - følgeevaluering ved St. Olavs Hospital 

   Hilsen, Anne Inga (AFI Rapport 2012:15, Report, 2012)
  • Seniorpolitikk – virker virkemidlene? 

   Hilsen, Anne Inga; Salomon, Robert; Heen, Hanne; Reichborn-Kjennerud, Kristin; Rusnes, Ingrid; Skarpaas, Ingebjørg; Ødemark, Guro (AFI Rapport 2010:4, Report, 2010)
   Undersøkelsen er utført på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk (SSP). Hovedproblemstilling i prosjektet er: Hvorfor og hvordan bidrar ulike seniorpolitiske tiltak til å forlenge yrkesdeltakelsen til seniorer i ulike ...
  • Seniortiltak i Ås kommune 

   Reichborn-Kjennerud, Kristin (AFI Notat 2009: 6, Report, 2009)
   Notatet tar for seg seniortiltak i Ås kommune. Undersøkelsen har ambisjon om å belyse årsaker til at seniorene velger å stå i jobb eller gå av med pensjon. Undersøkelsen viser at seniorene ofte befinner seg i en ...
  • Sikkerhet og trygghet i vekterarbeid - Vekteres vilkår for oppgaveløsning 

   Wathne, Christin Thea; Hagen, Inger Marie; Haugland, Ingrid; Gundhus, Helene O. I. (AFI-rapport;2023:11, Report, 2023-04-14)
   Dette prosjektet utforsker vekternes opplevelse av arbeidet sitt, med særlig fokus på arbeidsbetingelser, sikkerhet og trygghet. Prosjektet bygger på kvalitative og kvantitative data, og er finansiert av Norsk Arbeidsmandsforbund ...
  • Singing wives and oligarch patrons: Sounding out the wealth of Russian elites through popular music 

   Tolstad, Ingrid M. (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Based on extensive ethnographic fieldwork on Swedo-Russian musical collaborations, this article explores the link between popular music and the conspicuous consumption of Russia’s wealthy elite. Presenting two specific ...
  • Skandinavisk faglitteratur om arbeidsliv og psykisk helse 

   Schafft, Angelika (AFI Notat 2005:6, Report, 2005)
   Den foreliggende litteraturkartleggingen ble gjennomført som oppdrag for Aetats prosjekt ”Vilje Viser Vei”. Kartleggingen gir en summarisk oversikt over skandinavisk faglitteratur (rapporter, bøker, artikler, monografier) ...
  • Sluttrapport lederutviklingsprogrammet Kunstens kvinner 

   Amble, Nina; Pålshaugen, Øyvind (AFI FoU-Resultat 2009, Research report, 2009)
   Lederutviklingsprogrammet skulle være et tilbud til kunstens og kulturens kvinner. Først og fremst de som ønsket eller hadde som siktemål å ha en ledende stilling innenfor fagområdene scenekunst, musikk, film og TV. ...
  • Socioeconomic status and disparities in COVID-19 vaccine uptake in Eastern Oslo, Norway 

   Lillebråten, Andreas; Todd, Megan; Dimka, Jessica; Bakkeli, Nan Zou; Mamelund, Svenn-Erik (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Objective: The objective of this study was to assess whether socioeconomic status still remain a barrier to COVID- 19 vaccination in eastern Oslo, Norway. Study design: A cross-section study. Methods: We conducted a ...
  • Som natt og dag? 

   Norvoll, Reidun; Husum, Tonje Lossius (AFI Notat 2011:9, Report, 2011)
   Notatet peker på at det ofte er store forskjeller i forståelsen og opplevelsen av tvang hos de som gjennomfører tvungent psykisk helsevern, og hos brukere som erfarer tvungent psykisk helsevern som negativt. Disse situasjonene ...
  • Sosialt arbeid og oppfølging av utsatt ungdom i NAV 

   Frøyland, Kjetil; Maximova-Mentzoni, Tatiana; Fossestøl, Knut (AFI Rapport 2016:01, Research report, 2016)
   Arbeidsforskningsinstituttet fikk høsten 2011 i oppdrag av Arbeids- og velferdsdirektoratet å evaluere et pågående utviklingsarbeid knyttet til oppfølging av utsatt ungdom i NAV i 13 ulike prosjektområder. Fra 2012 kom to ...
  • Språk og arbeid 

   Næss, Ragnar (AFI Rapport 1993:02, report, 1993)
  • Språkopplæring i bedrift 

   Enehaug, Heidi; Widding, Steinar (AFI FoU-resultat 2011, Research report, 2011)
   Arbeidslivets krav til kompetanse, produktivitet, effektivitet, omstillingsevne og beherskelse av mer avansert teknologi øker. Økte krav til de ansattes kompetanse gjør at arbeidstakere som ikke behersker norsk, kan stå i ...