Now showing items 315-334 of 437

  • Partssamarbeid i renholdsbransjen 

   Dahl, Elin Moen; Hagen, Inger Marie; Bygdås, Arne Lindseth (AFI-rapport;2024:02, Report, 2024-01)
   Denne rapporten presenterer nå-situasjonen for partssamarbeidet i de ti virksomhetene som deltar i prosjektet Ren Tilstedeværelse. Rapporten innledes med en beskrivelse av sentrale trekk ved den norske arbeidslivsmodellen ...
  • Partssamarbeidets kompetanseeffekter 

   Underthun, Anders; Drange, Ida; Borg, Elin (AFI Rapport 2017:03, Research report, 2017)
   Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved Høgskolen i Oslo og Akershus vurderer i denne rapporten Forbundet for Ledelse og Teknikks (FLT) tariffestede støtteordning til etter- og videreutdanning (opprettet av FLT og NHO i ...
  • På seniorvis 

   Hilsen, Anne Inga; Olsvik, Vigdis Mathisen; Steinum, Trude (AFI Rapport 2009:4, Report, 2009)
   Høsten 2006 ble det Steen, Arild Henriktet et prosjekt for å belyse hvilke faktorer som bidrar til tidligavgang fra arbeidslivet i kvinnedominerte bransjer. Prosjektet ble avsluttet ved årsskiftet 2008/2009. Hensikten med ...
  • På sporet av det nye Grønland. Sosiokulturell stedsanalyse av Grønland i Bydel Gamle Oslo 

   Brattbakk, Ingar; Andersen, Bengt; Hagen, Aina Landsverk; Ruud, Marit Ekne; Ander, Hanna E.; Breistrand, Hanna; Skajaa, Joakim; Dalseide, Astri Margareta (AFI Rapport;2017:04, Research report, 2017-09)
   Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har i samarbeid Norsk Institutt for by- og regionforskning (NIBR, HiOA), og arkitektkontorene Eriksen-Skajaa og Kåmmån gjennomført en bred stedsanalyse ...
  • På vei mot en integrert velferdsforvaltning? 

   Andreassen, Tone Alm; Drange, Ida; Thune, Taran; Monkerud, Lars (AFI Rapport 2007:4, Research report, 2007)
   Stortinget vedtok våren 2005 å etablere en ny arbeids- og velferdsforvaltning som lokalt skal bestå av en sammenslåing av de to statlige etatene, arbeidsmarkedsetaten og trygdeetaten, og av kommunal sosialtjeneste, minimum ...
  • På vei mot en ny region? 

   Finsrud, Henrik; Hildrum, Jarle (AFI Rapport 2006:4, Report, 2006)
   Dersom regjeringen Stoltenbergs tydelig uttalte intensjon i Soria Moria-erklæringen blir en realitet, går det mot etablering av et nytt folkevalgt regionnivå fra 2010. Fylkeskommunen som vi i dag kjenner den forsvinner, ...
  • På vei til jobb? 

   Schafft, Angelika; Spjelkavik, Øystein (AFI Rapport 2006:7, Report, 2006)
   Regjeringen la høsten 2002 fram Tiltaksplan mot fattigdom. Ett av hovedtiltakene i denne var en satsing på målrettede arbeidsmarkedstiltak overfor langtidsmottakere av sosialhjelp. Målgrupper for denne satsingen er unge, ...
  • På vei ut? 

   Halrynjo, Sigtona (AFI Notat 2011:1, Report, 2011)
   Syv prosent av arbeidstakerne tror det er sannsynlig at de vil være utenfor arbeidslivet om fem år – av andre grunner enn alderspensjon og utdanning. Dette kommer frem i dette notatet av seniorforsker Halrynjo, Sigtona ...
  • Political bias in evidence for policymaking and the knowledge work of civil servants: the case of the ongoing digitalization of the Norwegian school 

   Høydal, Øyunn Syrstad (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   This article engages in evidence-based policymaking by addressing (a) how civil servants endeavor to link evidence and policy and (b) examining how political bias influences this knowledge work in the ongoing digitalization ...
  • Praksiskonsulenten som brobygger 

   Pettersen, Karen-Sofie (AFI Rapport 2012:4, Report, 2012)
   Evalueringen av prosjektet ”Allmennlegetjenesten og psykisk helse – Praksiskonsulentordningen” viser at man gjennom ulike virkemidler langt på vei har bidratt til å bedre samhandlingen mellom allmennlegetjenesten og ...
  • Predicting stable employment trajectories among young people with disabilities 

   Ballo, Jannike Gottschalk; Alecu, Andreea Ioana (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Research aiming to explain disabled people’s inequalities in the labour market has primarily focused on transitional factors between school and work, wage gaps, or socioeconomic background characteristics as expla- nations ...
  • Predictors of satisfaction with digital follow-up in Norwegian Labor and Welfare Administration: A sequential mixed-methods study 

   Finne, Joakim; Sadeghi, Talieh; Bring Løberg, Ida; Bakkeli, Vidar; Sehic, Belma; Thørrisen, Mikkel Magnus (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   This study examines predictors of satisfaction with digital follow-up among young people in the Norwegian Labor and Welfare Administration (NAV). A total of 1195 young employment seekers were recruited across Norway. ...
  • Principles of animal ethics in Scandinavian animal welfare legislation and governance 

   Forsberg, Ellen-Marie (AFI FoU-resultat 2008, Report, 2008)
   This report is written at the request of the Athena Institute at the Free University of Amsterdam and describes how principles of animal ethics are expressed in the legislation and in the governance system in Scandinavia. ...
  • Prinsipper og praksis 

   Bergene, Ann Cecilie (AFI Rapport 2015:11, Research report, 2015)
   Arbeidsforskningsinstituttet har på oppdrag fra KMD undersøkt hvordan tjenestemannslovens bestemmelser praktiseres i de statlige virksomhetene. Rapporten belyser hvorvidt bestemmelsene i tjenestemannslovgivningen oppleves ...
  • Programmet FARVE (Forsøksmidler arbeid og velferd) 

   Gamperiene, Migle; Grimsmo, Asbjørn; Sørensen, Bjørg Aase (AFI Notat 2007:11, Report, 2007)
   Kunnskapsstatusen er utarbeidet på vegne av programmet FARVE (Forsøksmidler arbeid og velferd). Formålet er først og fremst å utarbeide en oppdatert status over nyere forsknings- og utviklingsbidrag på temaet sykefravær. ...
  • Programteori som redskap for evaluering av tiltak i skolesektoren. Temanotat 4: En gjennomgang av lokal kompetanseutvikling for grunnopplæringa (desentralisert ordning for kompetanseutvikling) 

   Fossestøl, Knut (AFI-rapport;2023:04, Report, 2023-03-24)
   I denne rapporten foretar vi en programteoretisk gjennomgang av desentralisert ordning for kompetanseutvikling. Programteori er en retning innenfor evalueringsforskningen som søker å tydeliggjøre tiltakseiers forståelse ...
  • Prosjekt ”Ny tilrettelagt turnus for renholdere på Feiring-klinikken” 

   Hilsen, Anne Inga; Amble, Nina (AFI FoU-resultat 2009, Research report, 2009)
  • Protokoll: forenklet kunnskapsoversikt om arbeidsmiljø og arbeidshelse 

   Nordberg, Tanja; Drange, Ida; Massey, David; Tallerås, Kim; Seglem, Karoline; Enehaug, Heidi; Bernstrøm, Vilde Hoff; Alves, Daniele Eveline; Lescoeur, Kristine; Nilsen, Wendy (AFI-notat;2023:03, Working paper, 2023-06)
   Dette er en protokoll for en forenklet kunnskapsoversikt (‘scoping review’) over norsk forskning på arbeidsmiljø og -helse. Arbeidsmiljø og arbeidshelse er et viktig og stort forskningstema i Norge. Det er et fagfelt som ...
  • Psykiske lidelser og arbeidsintegrering i Skandinavia 

   Schafft, Angelika (AFI Rapport 2008:4, Report, 2008)
   Den foreliggende rapporten er basert på en gjennomgang av nyere skandinavisk faglitteratur på området arbeidsintegrering og psykiske lidelser, samt innhenting av erfaringsbasert praktisk kunnskap hos utvalgte lokale aktører ...
  • Psykologiske, organisatoriske og sosiale faktorer i arbeid av betydning for helse 

   Hilsen, Anne Inga; Grimsmo, Asbjørn; Sørensen, Bjørg Aase; Rapmund, Antje; Fuglerud, Kristin Skeide (AFI Rapport 1998:8, Report, 1998)
   Norges forskningsråd (NFR) ved programmet "Helse i arbeidslivet" tok i 1997 initiativ til en kunnskapsoversikt som skulle kartlegge kunnskapsbehov og fremtidige forskningsbehov innen område arbeid og helse. Arbeidslivet ...