Now showing items 21-40 of 398

  • Motstand og mestring. Om funksjonshemning og livsvilkår. 

   Grue, Lars Petter (NOVA Rapport 1/01, Rapport, 2001)
   Myndighetenes politikk overfor mennesker med funksjonshemning har særlig i de siste tjue til tretti årene vært preget av integreringstenkning. Det er blitt et stadig klarere uttrykt mål at funksjonshemmede skal ha de samme ...
  • Kartlegging av alvorlig, kombinert sansetap hos eldre 

   Lyng, Kolbein; Svingen, Else Marie (NOVA Rapport 9/01, Rapport, 2001)
   Hva er alvorlig, kombinert sansetap (døvblindhet)? Hvor vanlig er slike sansetap i høy alder? Hva skyldes det at forekomsten av slike sansetap øker med alderen? Hvordan kan man oppdage at slike sansetap er tilstede? Hva ...
  • Minstepensjon og minstepensjonister 

   Koren, Charlotte (NOVA Rapport 19/01, Rapport, 2001)
   Hvorfor har så mange alderspensjonister minstepensjon, selv etter at folketrygden har eksistert i 35 år? Vil antallet minstepensjonister gå ned i årene som kommer, og hvem er det som blir fremtidens minstepensjonister? ...
  • Ungdomstid i Fredrikstad 

   Ødegård, Guro (NOVA Rapport 6/01, Rapport, 2001)
   Rapporten er skrevet på oppdrag fra Fredrikstad kommune. Spørreundersøkelsen rapporten bygger på ble gjennomført våren 2000 blant 9. klassinger på ungdomsskolen og grunnkurselever på de videregående skolene i Fredrikstad. ...
  • Tilfreds med uklarhet 

   Danielsen, Kirsten (NOVA Rapport 17/01, Rapport, 2001)
   Etter at overgangsstønaden hadde vært en etablert trygderettighet for alle kategorier eneforsørgere siden 1981, ble eneforsørgere igjen et politisk debattema midt på 90-tallet. Der ble det påpekt at overgangsstønaden hadde ...
  • Hvem lot seg påvirke? 

   Knudsen, Christin (NOVA Rapport 11/01, Rapport, 2001)
   Det er snart tre år siden kontantstøtten ble innført. I forbindelse med innføringen av ordningen gjennomførte Statistisk sentralbyrå to undersøkelser. ö‰n i 1998, forut for innføringen av ordningen, og én i 1999 etter ...
  • Ung i Tromsø 

   Sletten, Mira Aaboen (NOVA Rapport 12/01, Rapport, 2001)
   Rapporten er skrevet på oppdrag fra Tromsø kommune. Spørreundersøkelsen rapporten bygger på ble gjennomført ved årsskiftet 2000/2001 blant elever i 9. og 10. klasse i grunnskolen samt grunnkurselever i videregående skoler ...
  • Det skal ikke stå på viljen - utdanningsplaner og yrkesønsker blant Osloungdom med innvandrerbakgrunn 

   Sletten, Mira Aaboen (NOVA Rapport 8/01, Rapport, 2001)
   Temaet i denne rapporten er ungdom med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn i Oslo og deres planer for framtida. Studien viser at ungdom med innvandrerbakgrunn i større grad planlegger å ta høyere utdanning enn ungdom med norsk ...
  • Livet før og etter Frambu 

   Lærum, Kristin Tafjord (NOVA Rapport 15/01, Rapport, 2001)
   Denne rapporten bygger på intervjuer med foreldre til barn med Prader Willi syndrom, som er en sjelden funksjonshemning. Utgangspunktet for studien var foreldrenes deltakelse på et familieopphold i tolv dager ved Frambu ...
  • Ungdoms holdninger til seksuelle krenkelser og overgrep 

   Mossige, Svein (NOVA Rapport 16/01, Rapport, 2001)
   Hva slags holdning har vanlig ungdom til seksualitet, til seksuelle grensekrenkelser og til seksuelle overgrep mot barn? Rapporterer vanlig ungdom om seksuelle erfaringer som kan ha sammenheng med slike holdninger? Hvordan ...
  • Egenforsørgede eneforsørgere 

   Skevik, Anne (NOVA Rapport 13/01, Rapport, 2001)
   Denne rapporten handler om aktiviseringspolitikk ("arbeidslinja") overfor enslige forsørgere i seks land på 1990-tallet. Landene er Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Australia og New Zealand. Rapporten har tre ...
  • Ageing, intergenerational relations, care systems and quality of life - an introduction to the OASIS project 

   Herlofson, Katharina; Daatland, Svein Olav (NOVA Rapport 14/01, Rapport, 2001)
   The goal of the OASIS project is to learn how families and service systems may support autonomy and delay dependency in old age, in order to promote quality of life among the elderly and their caregivers, and improve the ...
  • For gammel? 

   Solem, Per Erik (NOVA Rapport 4/01, Rapport, 2001)
   Bare én av fire menn og én av fem kvinner er i dag i arbeid helt fram til folketrygdens pensjonsalder. Dette er et resultat av en økende tidligpensjonering over mange år. Forskningen gir ikke entydige svar på hva som er ...
  • Livskvalitet som psykisk velvære 

   Næss, Siri (NOVA Rapport 3/01, Rapport, 2001)
   Ordet livskvalitet brukes på flere forskjellige måter. I denne rapporten defineres det som psykisk velvære - livskvalitet er å oppleve livet som godt og ha en grunnstemning av glede. En slik definisjon gir et fruktbart ...
  • Tverrnasjonal komparativ barneforskning: Muligheter og utfordringer 

   Backe-Hansen, Elisabeth (NOVA Rapport 17/02, Rapport, 2002)
   I april 2002 arrangerte NOVA et seminar om tverrnasjonal, komparativ barneforskning. Norske og utenlandske foredragsholdere belyste muligheter og utfordringer som er knyttet til å utvikle kunnskap om barn og barndom ved ...
  • Aldersdemens i parforhold 

   Ingebretsen, Reidun; Solem, Per Erik (NOVA Rapport 20/02, Rapport, 2002)
   Aldersdemens angår mange individer, par og familier. Denne rapporten retter søkelyset mot hvordan ektefeller opplever forandringer som skjer ved partners demensutvikling, og hvordan de forholder seg i den nye situasjonen. ...
  • Kompetanse- og utdanningsbehov innenfor trygde- og arbeidsmarkedsetaten 

   Hellevik, Tale (NOVA Rapport 11/02, Rapport, 2002)
   Det stilles stadig høyere krav til utdannelse i arbeidslivet. Dette gjelder også for offentlig forvaltning. Hvordan man kan sikre kvalifisert personell, er en stor utfordring både for etatene og for utdanningssystemet. ...
  • Barn og unges levekår og velferd 

   Sandbæk, Mona (NOVA Rapport 1/02, Rapport, 2002)
   Denne rapporten er utarbeidet av Mona Sandbæk ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) på oppdrag av Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.). Den inneholder en oversikt over kunnskap om ...
  • Når hjemme er et annet sted 

   Moen, Bjørg (NOVA Rapport 8/02, Rapport, 2002)
   Denne rapporten handler om eldre med minoritetsetnisk bakgrunnog deres behov, ønsker og forventninger til en god alderdom. Danske og pakistanske eldre har blitt intervjuet om sine liv i Norge. Offentlig eldreomsorg står ...
  • Partydop og ungdomskultur 

   Vestel, Viggo; Rossow, Ingeborg (NOVA Rapport 10/02, Rapport, 2002)
   Tradisjonelt har man gjerne knyttet ungdoms narkotikabruk til en belastet bakgrunn, psyko-sosiale problemer eller liknende. Trolig er bruk av partydop også knyttet til en subkulturell orientering, hvor rusmiddelbruk inngår ...