Now showing items 363-382 of 424

  • Ungdata - Nasjonale resultater 2010 - 2012 

   Bakken, Anders (NOVA Rapport 10/13, Report, 2013)
   Denne rapporten er den første nasjonale rapporten fra ungdomsundersøkelsen Ungdata. Resultatene føyer seg inn i en mer langsiktig trend, der det særlig fra årtusenskiftet og framover har skjedd noen ganske markerte endringer ...
  • Ungdata 2016. Nasjonale resultater 

   Bakken, Anders (NOVA Rapport 8/16, Report, 2016)
   Rapporten er en oppdatering av de nasjonale Ungdatarapportene som er utgitt årlig siden 2013. Det primære siktemålet er å gi et bredt bilde av hvordan norske elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring har det på ...
  • Ungdata 2017. Nasjonale resultater 

   Bakken, Anders (NOVA Rapport 10/17, Rapport, 2017)
   Siktemålet med denne rapporten er å gi et bredt og oppdatert bilde av norske ungdommers fritidsaktiviteter og hvordan de har det på ulike områder. Rapporten baserer seg på svar fra rundt 240.700 elever på ungdomstrinnet ...
  • Ungdata 2018. Nasjonale resultater 

   Bakken, Anders (NOVA Rapport 8/18, Report, 2018)
   I all hovedsak bekrefter resultatene fra årets undersøkelse det bildet som tidligere er gitt av norsk ungdom gjennom Ungdata og andre ungdomsundersøkelser, som en veltilpasset, aktiv og hjemmekjær ungdomsgenerasjon. De ...
  • Ungdata 2019. Nasjonale resultater 

   Bakken, Anders (2019;9, Research report, 2019)
   I all hovedsak står det bra til med norsk ungdom. Ungdata viser at de aller fleste trives med det livet de lever. Ungdom er godt fornøyd med foreldrene sine, med skolen de går på, og med lokalmiljøet der de bor. Ni av ti ...
  • Ungdata 2020: Nasjonale resultater 

   Bakken, Anders (NOVA Rapport;2020;16, Research report, 2020-09)
   Ungdata er en nettbasert spørreundersøkelse som blir gjennomført hvert tredje år i de aller fleste norske kommuner. Undersøkelsen gjennomføres i skolen og omfatter elever på ungdomstrinnet og i videregående. I denne ...
  • Ungdata 2021. Nasjonale resultater 

   Bakken, Anders (Rapport;8, Report, 2021)
   Ungdata er en webbasert spørreundersøkelse, som blir gjennomført hvert tredje år i de aller fleste norske kommuner. Undersøkelsen gjennomføres i skolen og omfatter elever på ungdomstrinnet og i videregående. I denne ...
  • Ungdata 2022. Nasjonale resultater 

   Bakken, Anders (NOVA- rapport;5: 2022, Report, 2022)
   Ungdata er en nettbasert spørreundersøkelse som blir gjennomført hvert tredje år i de aller fleste norske kommuner. Undersøkelsen gjennomføres i skolen og omfatter elever på ungdomstrinnet og i videregående. I denne ...
  • Ungdata junior 2017. Asker kommune 

   Løvgren, Mette; Bakken, Anders (NOVA Rapport 14/17, Report, 2017)
   I denne rapporten presenteres de første resultatene fra spørreskjemaundersøkelsen Ungdata junior gjennomført i Asker kommune. Ungdata junior er en anonym spørreskjemaundersøkelse der barn i alderen 10–12 år svarer på ...
  • Ungdata junior 2017. Bærum kommune 

   Løvgren, Mette; Bakken, Anders (NOVA Rapport 13/17, Report, 2017)
   I denne rapporten presenteres de første resultatene fra spørreskjemaundersøkelsen Ungdata junior gjennomført i Bærum kommune. Ungdata junior er en anonym spørreskjemaundersøkelse der barn i alderen 10–12 år svarer på ...
  • Ungdata junior 2017. Metoderapport 

   Løvgren, Mette; Overå, Stian (NOVA Rapport 3/18, Report, 2018)
   Denne metoderapporten er en evaluering av Ungdata junior Asker og Bærum 2017. Omtrent 6600 barn deltok, og svarprosenten i de to kommunene var henholdsvis 88 og 90 prosent. Ungdata junior er en spørreskjemaundersøkelse ...
  • Ungdata junior 2017–2018. Resultater fra en spørreundersøkelse blant elever i alderen 10 til 12 år. 

   Løvgren, Mette; Svagård, Vegard (NOVA Rapport;7/19, Research report, 2019)
   Ungdata junior er en anonym spørreskjemaundersøkelse der barn i alderen 10–12 år svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med i fritiden og på skolen. I 2017 og 2018 deltok 15 529 barn i undersøkelsen som ...
  • Ungdata junior 2022. Nasjonale resultater 

   Enstad, Frøydis; Bakken, Anders (NOVA-rapport;6: 2022, Report, 2022)
   Ungdata junior er et spørreskjemabasert kartleggingsverktøy som brukes av kommuner over hele landet, der målet er å få en oversikt over hvordan barn i 5.–7. trinn (10 til 12 år) har det, og hva de driver med i fritiden. Ungdata ...
  • Ungdata. Nasjonale resultater 2013 

   Bakken, Anders (NOVA Rapport 10/14, Report, 2014)
   Rapporten er en oppdatering av den første nasjonale rapporten fra Ungdata, utgitt i 2013. Tallene baserer seg på svar fra mer enn 63.000 ungdomsskoleelever på 8.-10. trinn fra de 150 kommunene som tok i bruk Ungdata i 2013. ...
  • Ungdata. Nasjonale resultater 2014 

   Unknown author (NOVA Rapport 7/15, Report, 2015)
   Rapporten er en oppdatering av de to nasjonale rapportene fra Ungdata utgitt i 2013 og 2014. I all hovedsak bekrefter årets rapport det bildet som Ungdata allerede har gitt av norsk ungdom. Vi har en veltilpasset, aktiv ...
  • Ungdata. Ung i Distrikts-Norge 

   Bakken, Anders (2020;3, Research report, 2020)
   Distriktssenteret har gitt NOVA i oppdrag å gi bred analyse av hva ungdomsundersøkelsen Ungdata kan fortelle om hvordan ungdom som vokser opp i de minst sentrale delene av Norge har det og hva de driver med på fritida. ...
  • Ungdom i flyktningfamilier 

   Engebrigtsen, Ada; Fuglerud, Øivind (NOVA Rapport 3/07, Research report, 2007)
   Denne rapporten er utarbeidet for Redd Barna av Ada Engebrigtsen og Øivind Fuglerud og er den første rapporteringen fra intervjuundersøkelsen «Ungdom i flyktningfamilier» som er finansiert av Helse- og Rehabilitering. ...
  • Ungdom og trening 

   Sletten, Mira Aaboen (NOVA Rapport 3/11, Report, 2011)
   Rapporten handler om ungdoms treningsvaner i 2010 og endringer i treningsvaner fra 1992 til 2010. Deltagelse i tre typer trening omtales spesielt: idrettslag, treningssentre og det vi kaller egentrening. Videre undersøkes ...
  • Ungdom som lever med PC 

   Kaare, Birgit Hertzberg (NOVA Rapport 2/04, Report, 2004)
   Hvilken betydning har den digitale teknologiske utviklingen for barn og unges oppvekst? Dette er temaet for rapporten "Ungdom som lever med PC", som gir en bred presentasjon av et ungdomsmiljø hvor bruk av PC står helt ...
  • Ungdom, idrett og friluftsliv 

   Krange, Olve; Strandbu, Åse (NOVA Rapport 16/04, Report, 2004)
   Basert på to landsrepresentative datasett, Ung i Norge 1992 og Ung i Norge 2002, studeres endringer i unges idretts- og friluftslivsaktiviteter. Forskjeller etter alder, kjønn, sosial klasse, bosted og minoritet/majoritetsbakgrunn ...