Now showing items 323-342 of 424

  • Tap og tillit: Ungdoms livstilfredshet og samfunnsdeltagelse under pandemien 

   Eriksen, Ingunn Marie; Davan, Lars Birger (NOVA Rapport;2020;13, Research report, 2020-08)
   Rapporten undersøker hvordan ungdommer erfarte og håndterte samfunnets nedstenging under koronapandemien våren 2020. Vi beskriver ungdommers tilfredshet med livet under koronanedstengingen og hva som bidrar til å forklare ...
  • Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt 

   Stang, Elisabeth Gording; Aamodt, Hilde Anette; Sverdrup, Sidsel; Kristofersen, Lars B.; Winsvold, Aina (NOVA Rapport 3/13, Report, 2013)
   Formålet med dette prosjektet har vært å framskaffe mer kunnskap om praktiseringen av taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten mellom samarbeidende tjenester/etater, blant andre helse- og omsorgstjenestene, ...
  • Tegnspråkets inkluderende kraft 

   Hydle, Ida (NOVA Rapport 11/12, Report, 2012)
   I Trondheim har en ungdomsklubb siden 2009 satt søkelyset på kommunikasjon og samhandling på tvers av tale, tegn og hørsel. Her møtes ungdom med vanlig, redusert eller ingen hørsel, med eller uten høreapparat eller ...
  • "Det tenner en gnist". Evaluering av valgfagene på ungdomstrinnet 

   Dæhlen, Marianne; Eriksen, Ingunn Marie (NOVA Rapport 2/15, Report, 2015)
   Norske myndigheter har de senere årene satt i verk flere satsinger i grunnopplæringen som skal bidra til å løse problemet med det man oppfatter som mange elevers manglende skolemotivasjon. Praksis og variasjon har vært ...
  • The Baltic Sea Regional Study on Adolescents' Sexuality 

   Mossige, Svein; Svedin, Carl Goran; Ainsaar, Marie (NOVA Rapport 18/07, Report, 2007)
   What experiences do young people have when it comes to sexual offences and sexual abuse? Is exchange of sex for payment uncommon among young people? Do adolescents agree with attitudes that promote sexual offences? What ...
  • Tid for trøst 

   Klette, Trine (NOVA Rapport 17/07, Report, 2007)
   Sykepleier og forsker Trine Klette har undersøkt betydningen av trøst i barndommen. I perioden 1998-2002 observerte hun en rekke korte atskillelser og gjenforeninger mellom mødre og barn i forbindelse med prosjektet ...
  • Til god hjelp for mange. Evaluering av Losprosjektet 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Løvgren, Mette; Aamodt, Hilde Anette; Winsvold, Aina (NOVA Rapport 13/14, Report, 2014)
   I denne rapporten presenteres resultater fra evalueringen av Losprosjektet, et treårig utviklingsprosjekt i regi av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet som foregikk i 15 kommuner spredt over hele landet. ...
  • Tilfreds med uklarhet 

   Danielsen, Kirsten (NOVA Rapport 17/01, Report, 2001)
   Etter at overgangsstønaden hadde vært en etablert trygderettighet for alle kategorier eneforsørgere siden 1981, ble eneforsørgere igjen et politisk debattema midt på 90-tallet. Der ble det påpekt at overgangsstønaden hadde ...
  • Tilhørighetens balanse 

   Moen, Bjørg (NOVA Rapport 13/09, Report, 2009)
   Rapporten setter søkelys på kvinners hverdagsliv i norsk-pakistanske familier. Forskeren har søkt å løse opp dikotomiseringen mellom «moderne» og «tradisjonelle» muslimske kvinner som ofte blir forstått i relasjon til ...
  • Tiltak rettet mot barn og ungdom 

   Danielsen, Kirsten (NOVA Rapport 17/06, Report, 2006)
   På midten av nittitallet gikk stat og kommune sammen om et ti-årig program for å bedre levekårene for befolkningen i bydelene Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo gjennom Handlingsprogram Oslo indre øst. Handlingsprogrammet ...
  • Time trends in loneliness from 1984 ti 2019 among 27 032 older adults in Norway: a HUNT study 

   Aunsmo, Ragnhild Holmberg; Langballe, Ellen Melbye; Hansen, Thomas; Selbæk, Geir; Strand, Bjørn Heine (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   The aging population and increasing evidence of the detrimental health impacts of loneliness emphasize the importance of studying and predicting changes in loneliness prevalence among older adults. To understand and project ...
  • Tjenestetilbudet til familier som har barn med funksjonsnedsettelser 

   Demiri, Aisha Synnøve; Gundersen, Tonje (NOVA Rapport 7/16, Report, 2016)
   Rapporten handler om foreldres erfaringer med det offentlige tjenestesystemet når de har barn med nedsatt funksjonsevne. Rapporten består av en litteraturgjennomgang fra utvalgte land publisert i perioden 2009–2015 samt ...
  • Tjenestetilbudet til voldsutsatte personer med nedsatt funksjonsevne. En studie på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

   Gundersen, Tonje; Madsen, Christian; Winsvold, Aina (NOVA Rapport 6/14, Report, 2014)
   På oppdrag fra Bufdir har NOVA gjennomført en studie om tjenestetilbudet til voldsutsatte med funksjonsnedsettelser. Hovedkonklusjonen er at det er lite bevissthet om dette temaet i ulike hjelpeinstanser. Studien viser at ...
  • To års gratis barnehagetilbud for familier med innvandrerbakgrunn - fører det til integrering? 

   Nergård, Trude B. (NOVA Rapport 6/03, Report, 2003)
   Hvilken betydning har det for familier med innvandrerbakgrunn å få tilbud om fire timer barnehage de to siste årene før skolestart? Bidrar det til økt integrering? Disse spørsmålene er utgangspunktet for evalueringen som ...
  • To må man være 

   Sandlie, Hans Christian (NOVA Rapport 9/08, Report, 2008)
   Til tross for forholdsvis store endringer i livsløpsmønstre og i rammebetingelsene på boligmarkedet, er det forbløffende stor grad av kontinuitet i ungdommens boligønsker og boligvalg. På 1990-tallet var den mest markante ...
  • Tracing UMAs' families 

   Danielsen, Kirsten; Seeberg, Marie Louise (NOVA Rapport 19/06, Report, 2006)
   This report is a study of different European countries' practices and experiences in tracing the parents or other caregivers of separated minor asylum seekers. The term "unaccompanied minor asylum seekers" (UMAs) refers ...
  • Trivsel og utdanningsdriv blant minoritetselever i videregående. Hvordan forstå karakterforskjeller mellom elever med ulik innvandrerbakgrunn? 

   Bakken, Anders; Hyggen, Christer (NOVA Rapport 1/18, Report, 2018)
   Denne rapporten handler om unge med innvandrerbakgrunn i videregående opplæring. I rapporten studerer vi de 20 største innvandrergruppene i videregående opplæring, og ett av funnene er at det er store karakterforskjeller ...
  • Truffet av volden. Familievernets arbeid med vold i nære relasjoner 

   Rosten, Monika Grønli; Øverli, Ingvil Thallaug; Gundersen, Tonje (2020;7, Research report, 2020)
   Denne rapporten om familievernets arbeid i saker med vold i nære relasjoner er skrevet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Bakgrunnen for prosjektet var behovet for mer kunnskap om familievernets ...
  • Tverrnasjonal komparativ barneforskning: Muligheter og utfordringer 

   Backe-Hansen, Elisabeth (NOVA Rapport 17/02, Research report, 2002)
   I april 2002 arrangerte NOVA et seminar om tverrnasjonal, komparativ barneforskning. Norske og utenlandske foredragsholdere belyste muligheter og utfordringer som er knyttet til å utvikle kunnskap om barn og barndom ved ...