Now showing items 617-636 of 652

  • Valgmuligheter i ungdomsskolen 

   Bakken, Anders; Dæhlen, Marianne (NOVA Rapport 6/11, Report, 2011)
   På ungdomsskolen kan elever velge fordypning i norsk, engelsk eller samisk som et alternativ til et nytt fremmedspråk. Skoleåret 2010/11 har elever på enkelte skoler også muligheten til å velge et praktisk fag, kalt ...
  • En vanskelig pasient? 

   Grue, Lars Petter (NOVA Rapport 11/08, Research report, 2008)
   Rapporten belyser spørsmålet om hvordan personer med en sjelden grunnsykdom blir møtt når de behandles på sykehus for en annen sykdom enn grunnsykdommen. I hvilken grad tas det hensyn til at grunnsykdommen kan ha betydning ...
  • Det vanskelige samarbeidet 

   Nordahl, Thomas; Skilbrei, May-Len (NOVA Rapport 13/02, Report, 2002)
   I denne rapporten presenteres sluttevalueringen av et utviklingsprosjekt om samarbeidet mellom hjem og skole som Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) har drevet. Evalueringen viser at det innenfor prosjektet har vært ...
  • Vanskeligstilte på det norske boligmarkedet: En kunnskapsoversikt 

   Sørvoll, Jardar; Aarset, Monica Five (NOVA Rapport;2015:13, Research report, 2015-11)
   Prosjektet «Vanskeligstilte på boligmarkedet – en kunnskapsoversikt» består av to deler. Innenfor rammen av prosjektets første del ble det utarbeidet en katalog over relevante forskningsarbeider om vanskeligstilte på ...
  • Veien til makta og "det gode liv"? 

   Vestel, Viggo; Ødegård, Guro; Øia, Tormod (NOVA Rapport 8/03, Report, 2003)
   Hensikten med rapporten er å beskrive, analysere og evaluere arbeidet Porsgrunn kommune har lagt ned gjennom 1990-tallet for å øke barn og unges innflytelse i kommunale beslutningsprosesser, bedre kjent som "Porsgrunnmodellen". ...
  • Veier ut av arbeidslivet. Senkarrierer og yrkesavgang 

   Herlofson, Katharina; Hellevik, Tale; Pedersen, Axel West; Solem, Per Erik (NOVA Rapport;2023: 3, Report, 2023)
   Hvordan forløper overgangen fra et liv som yrkesaktiv til en tilværelse som fulltids pensjonist utenfor det betalte arbeidsmarkedet i dagens Norge? Spørsmålet belyses i denne rapporten som presenterer funn fra prosjektet ...
  • Velferdsstat og velferdskommune. 

   Svorken, Borghild (NOVA Rapport 12/03, Report, 2003)
   Denne rapporten redegjør for en nærstudie av iverksettingen av Handlingsplan for eldreomsorgen i de 24 kommunene i Nord-Trøndelag. Forfatterne retter søkelyset mot forutsetningene kommunene hadde for å gjennomføre ...
  • Velferdstjenester, stønader og informasjon til familier med barn med funksjonsnedsettelser under covid-19. En kvalitativ undersøkelse 

   Bøhler, Kjetil Klette; Ugreninov, Elisabeth (NOVA-Notat;4/2021, Report, 2021)
   Etter at pandemien slo inn over Norge i mars 2020 og det første sjokket gav seg, ble det økende oppmerksomhet rundt hvilke konsekvenser nedstengingen av velferdstjenester hadde for sårbare grupper og barn med funksjonsne ...
  • Et velfungerende leiemarked? Profesjonell utleie og offentlig-privat samarbeid 

   Sørvoll, Jardar; Sandlie, Hans Christian (NOVA Notat 4/14, Notat, 2014)
   De senere årene har leiemarkedet fått ny aktualitet. Fra flere hold blir det pekt på behovet for en mer velfungerende utleiesektor med økt profesjonell utleie. I dette notatet peker vi på hvordan profesjonell utleie kan ...
  • Vennskap, utdanning og framtidsplaner 

   Frøyland, Lars Roar; Gjerustad, Cay (NOVA Rapport 5/12, Report, 2012)
   I denne rapporten presenterer vi funn fra undersøkelsen Ung i Oslo Longitudinell (LUNO). Undersøkelsen følger halvparten av Oslos ungdommer født i 1992 fra 9. trinn på ungdomsskolen til 2. trinn på videregående.Oppdragsgiver ...
  • Verdier på vandring 

   Strand, Nils Petter (NOVA Rapport 15/07, Report, 2007)
   Rapporten tar for seg forskjeller i verdiorientering i alderen 40-80 år: Endrer verdiene seg med alderen, eller kan forskjellene forklares ved at man er preget av ulike generasjonserfaringer? Studien bygger på data fra Den ...
  • Verdighetsforvaltning i liv på grensen 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Moshuus, Geir; Suseg, Helle; Kristiansen, Inger-Hege (NOVA Rapport 16/10, Report, 2010)
   Rapporten presenterer resultater fra en studie av familier som lever med lang tids fattigdom. Den er inspirert av amerikansk fattigdomsforskning og formet av møter med husholdninger over hele landet som over lang tid har ...
  • Verktøyet «Barnets Profil». Evaluering av ny praksis som kartlegger barn som trenger fosterhjem 

   Falch-Eriksen, Asgeir; Aamodt, Hilde; Sætre, Juliette (NOVA-rapport;4:2022, Report, 2022)
   Rapporten tar for seg en ny type praksis innen fosterhjemstjenesten ved Barne-, ungdoms- og familieetaten Region Øst – «Barnets Profil». Praksisen tar for seg profilering av barnet forut for valg av fosterhjem, altså ...
  • Vern av risikoutsatte voksne. Kommunenes varslingssystemer for avdekking av vold og overgrep 

   Gundersen, Tonje; Vislie, Camilla (NOVA Rapport 1/17, Report, 2017)
   Eldre, psykisk syke og rusmisbrukere samt personer med fysisk funksjonsnedsettelse eller utviklingshemming har økt risiko for å bli utsatt for omsorgssvikt, fysisk, psykisk, seksuell eller økonomisk vold. Når vold mistenkes ...
  • Vi spiller på lag 

   Solem, Per Erik; Høistad, Bodil (NOVA Rapport 1/00, Report, 2000)
   Denne rapporten beskriver ulike former for integrasjon mellom hjemmehjelp, hjemmesykepleie og institusjonstjenester i norske kommuner. Der tjenestene er integrerte, og særlig når alle tre tjenestene er samorganisert med ...
  • Virkninger av tilpasset språkopplæring for minoritetsspråklige elever 

   Bakken, Anders (NOVA Rapport 10/07, Report, 2007)
   Rapporten gir en oversikt over forskning om språklige og faglige effekter av språklig tilpasset opplæring av minoritetsspråklige elever. Hovedvekten er lagt på betydningen av å ta i bruk minoritetselevers morsmål i ...
  • Vital aldring og samhold mellom generasjoner 

   Daatland, Svein Olav; Slagsvold, Britt (NOVA Rapport 15/13, Research report, 2013)
   Rapporten er den tredje i en serie som oppsummerer resultater fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon, NorLAG, i en popularisert form. Den første sammenliknet dagens og morgendagens eldre, den andre tok ...
  • Voksne i grunnskole og videregående opplæring 

   Dæhlen, Marianne; Danielsen, Kirsten; Strandbu, Åse; Seippel, Ørnulf (NOVA Rapport 7/13, Report, 2013)
   I Norge har alle voksne, som har behov for opplæring for å få grunnskolevitnemål, en lovfestet rett til slik opplæring. Voksne harogså rett til videregående opplæring dersom en ikke har fått dette tidligere. Første del av ...
  • Vold eller foreldrekonflikt? Voldsutsatte mødres erfaringer med barneverntjenesten etter samlivsbrudd 

   Bredal, Anja; Stefansen, Kari (Tidsskriftet Norges Barnevern;Nr 2–3 – 2022 | Vol. 99, Peer reviewed; Journal article, 2022-10-17)
   «Vold i hjemmet / Barnet vitne til vold i nære relasjoner» er den vanligste voldskategorien i barneverntjenestens meldingsstatistikk, men det er forsket lite på hvordan slike saker håndteres. I artikkelen undersøker vi ...
  • Vold mot lesbiske og homofile tenåringer 

   Moseng, Bera Ulstein (NOVA Rapport 19/07, Report, 2007)
   Er lesbiske og homofile tenåringer mer utsatt for mobbing, trusler og vold enn heterofile tenåringer? Dette er et av hovedspørsmålene som søkes besvart i denne rapporten. Et hovedfunn i rapporten er at unge lesbiske og ...