Now showing items 319-338 of 652

  • Langt igjen? 

   Finnvold, Jon Erik (NOVA Rapport 12/13, Research report, 2013)
   Rapporten dokumenterer arbeidsmarknadstilknyting og utdanning for ei gruppe personar med fysisk funksjonsnedsetjing. Samanlikna med eit tilfeldig befolkningsutval i same alder var denne gruppa langt svakare stilt på ...
  • Leiemarkedet og leietakernes rettsvern 

   Annaniassen, Erling; Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport 2/03, Report, 2003)
   Over tid har leiemarkedet i Norge endret karakter. Det er i dag først og fremst yngre og i noen grad eldre mennesker som bor til leie. Leieboligen har blitt et overgangsfenomen for de fleste yngre mennesker - et alternativ ...
  • Lesbiske og homofile med innvandrerbakgrunn 

   Moseng, Bera Ulstein (NOVA Rapport 14/03, Research report, 2003)
   Rapporten om lesbiske og homofile innvandrere er basert på kvalitive data i form av livshistorieintervjuer samt kvantitive data hentet fra studien Ung i Norge 2002. En hovedkonklusjon i denne forundersøkelsen er at lesbiske ...
  • Lesbiske, homofile, bifile og transpersoners utsatthet for vold i nære relasjoner 

   Fjær, Eivind Grip; Gundersen, Tonje; Mossige, Svein (NOVA Rapport 5/13, Research report, 2013)
   I denne litteraturstudien presenteres internasjonal forskning om vold i nære relasjoner mot lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (lhbt-personer). Vi spør: Hva er omfanget av slik vold, hva er voldens ytringsformer, ...
  • Lesbiskes psykiske helse 

   Moseng, Bera Ulstein (NOVA Rapport 4/02, Report, 2002)
   Denne rapporten om lesbiske kvinners psykiske helse er en empirisk undersøkelse basert på livshistorieintervjuer. Lesbiske kvinner flest rapporterer om en god livskvalitet. Samtidig er det slik at en liten andel oppgir ...
  • Levekår blant barn og unge med ADHD 

   Bjørnshagen, Vegar; Stav, Terje (Kort oppsummert;3/2023, Working paper, 2023)
   NOVA har gjennomført en nettbasert spørreundersøkelse om levekår og livskvalitet blant barn og unge med ADHD. Spørreundersøkelsen ble gjennomført blant foreldre til barn under 18 år med ADHD. Hovedtemaene er helse, ...
  • Levekår blant barn og unge med ADHD. Resultater fra en spørreundersøkelse blant foreldre til barn og unge med ADHD i Norge 

   Stav, Terje (NOVA Notat;4/23, Report, 2023)
   Notatet presenterer funn fra en litteraturgjennomgang og en nettbasert undersøkelse om levekår blant barn og unge med ADHD på områdene helse, fritid og venner og skole. Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet ...
  • Levekår blant voksne med ADHD 

   Bjørnshagen, Vegar (NOVA-notat;5:2022, Report, 2022)
   Dette notatet presenterer funn fra en litteraturgjennomgang og en nettbasert spørreundersøkelse om levekår og livskvalitet blant voksne med ADHD, spesielt med hensyn til helse, utdanning og arbeid. Spørreundersøkelsen ble ...
  • Levekår blant voksne med ADHD 

   Bjørnshagen, Vegar; Ugreninov, Elisabeth; Vedeler, Janikke Solstad (Kort oppsummert;1: 2022, Working paper, 2022)
   NOVA har gjennomført en litteraturgjennomgang og en nettbasert spørreundersøkelse om levekår og livskvalitet blant voksne med ADHD. Hovedtemaene er helse, utdanning og arbeid. Spørreundersøkelsen ble gjennomført våren ...
  • Levekår for voksne med Downs syndrom 

   Unknown author (NOVA andre dokumenter;1:2021, Working paper, 2021)
   Livslengden til personer med Downs syndrom har økt svært mye de siste femti årene, og velferdsstaten har inkludert personer med Downs syndrom gjennomgående inn i sitt tjeneste-tilbud. Allikevel vet vi per i dag lite om ...
  • Levekår og livskvalitet blant lesbiske kvinner og homofile menn 

   Hegna, Kristinn; Kristiansen, Hans W. (NOVA Rapport 1/99, Report, 1999)
   NOVA-Rapporten om levekår og livskvalitet blant lesbiske kvinner og homofile menn består av tre deler: En oversikt over tidligere skandinavisk forskning på feltet, en undersøkelse av holdninger til lesbiske og homofile i ...
  • Licence to Care – Licensing Terms for For-Profit Residential Care for Children in Four Nordic Countries 

   Pålsson, David; Backe-Hansen, Elisabeth; Kalliomaa-Puha, Laura; Lausten, Mette; Pösö, Tarja (Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research;Årgang 7, nr. 1-2022, Peer reviewed; Journal article, 2022-05-16)
   Licensing is a public instrument used to control welfare services. One such service is residential care for children, which is targeted at children who experience maltreatment in their home environment and/or have behavioural ...
  • Life-course transitions and exclusion from social relations in the lives of older men and women 

   Urbaniak, Anna; Walsh, Kieran; Batista, Lucie Galčanová; Kafková, Marcela Petrová; Sheridan, Celia; Serrat, Rodrigo; Rothe, Franziska (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   There is increasing interest across European contexts in promoting active social lives in older age, and counteracting pathways and outcomes related to social isolation and loneliness for men and women in later life. ...
  • Likestilling hjemme 

   Hansen, Thomas; Slagsvold, Britt (NOVA Rapport 8/12, Report, 2012)
   Rapporten tar et bredt blikk på deling av husholdsoppgaver og holdninger til likestilling i nyere norske landsrepresentative data. Hvordan deles husarbeid og omsorgsarbeid for barn i par i ulike livsfaser? Varierer ...
  • "Likestillingsprosjektets" barn 

   Hegna, Kristinn (NOVA Rapport 21/05, Report, 2005)
   Prosjektet Ung i Norge 2002 er en mangefasettert spørreskjemaundersøkelse som dekker et vidt spekter av temaer som er relevante for å beskrive og forstå ungdoms liv i Norge. Svarene fra 12 000 ungdommer i alderen 13 til ...
  • Liten, men god - Om kompetansebehov i små barnehager i Oslo og Viken 

   Gulbrandsen, Lars; Os, Ellen (Research report, 2022-11)
   I rapporten presenteres resultater fra en undersøkelse av små, enkeltstående barnehagers kompetansebehov gjennomført av OsloMet i januar/februar 2021. Som små barnehager har vi definert den femteparten av barnehagene ...
  • "Litt vanskelig at alle skal med!" 

   Seeberg, Marie Louise; Hassan, Sahra Cecilie (NOVA Rapport 3/12, Research report, 2012)
   NOVA og NIFU evaluerer tilbudet om leksehjelp 1.-4. trinn, som ble innført fra høsten 2010 i alle landets grunnskoler. Det overordnede formålet med evalueringen er å finne ut hvordan leksehjelpen utformes på skolene, og ...
  • Litteraturstudie om levekår for voksne med Downs syndrom 

   Saetre, Juliette (Notat;6, Research report, 2020)
   Litteraturgjennomgangen kartlegger eksisterende forskning på levekår hos voksne med Downs syndrom. Den inkluderer forskning på engelsk og nordiske språk publisert de 10 siste årene. Denne tidsavgrensningen gjenspeiler ...
  • Liv, lek og lære. Erfaringer med undervisningsprogrammet Robust Ungdom 

   Moberg, Karolin; Rogstad, Jon; Sletten, Mira Aaboen (NOVA-rapport;2023: 1, Report, 2023)
   Kan lek brukes for å skape gode skolemiljøer? I Indre Østfold gjøres det forsøk gjennom undervisningsprogrammet Robust Ungdom. Målet er å styrke samholdet og den psykiske helsen. Tiltaket er rettet mot skolens ansatte og ...
  • Livet før og etter Frambu 

   Lærum, Kristin Tafjord (NOVA Rapport 15/01, Report, 2001)
   Denne rapporten bygger på intervjuer med foreldre til barn med Prader Willi syndrom, som er en sjelden funksjonshemning. Utgangspunktet for studien var foreldrenes deltakelse på et familieopphold i tolv dager ved Frambu ...