Now showing items 217-236 of 652

  • Gateliv. Kartlegging av situasjonen til utenlandske personer som tigger 

   Engebrigtsen, Ada; Fraenkel, Johanna; Pop, Daniel (NOVA Rapport 7/14, Report, 2014)
   Rapporten bygger på en kartlegging av situasjonen for utenlandske personer som tigger, og er bestilt av Justis- og beredskapsdepartementet. Utenlandske personer som tigger i Norge, er hovedsakelig rumenske statsborgere fra ...
  • The gendered district effect: psychosocial reasons why girls wish to leave their rural communities 

   Eriksen, Ingunn Marie; Andersen, Patrick Lie (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   The rural youth exodus has mostly been explained with the pull of the city. In this mixed-method study, we explore whether young people also experience a push to leave the rural community due to a lack of psychosocial ...
  • Gendered health consequences of unemployment in Norway 2000–2017: a register‑based study of hospital admissions, health‑related benefit utilisation, and mortality 

   Heggebø, Kristian (BMC Public Health;22, Article number: 2447 (2022), Peer reviewed; Journal article, 2022-12-28)
   Background: The existing literature indicates that unemployment leads to deteriorated mental and somatic health, poorer self-assessed health, and higher mortality. However, it is not clear whether and to what extent the ...
  • Gjeld til å bære? 

   Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport 11/07, Report, 2007)
   Nordmenn låner til bolig som aldri før. Over tid har et økende antall husholdninger skaffet seg boliglån, og de utestående beløp øker stadig. Samtidig er det også stadig flere som benytter seg av ulike tilbud om forbrukskreditt. ...
  • Gjennomgang av barneverntjenesten i Ringsaker 2009 

   Kristofersen, Lars B.; Mathisen, Anders S. (NOVA Notat 3/10, Notat, 2010)
   Hovedmålet i prosjektet Gjennomgang av barneverntjenesten i Ringsaker har vært å gjennomgå aktuelle tiltak som kan forebygge plassering av barn og unge utenfor hjemmet, og vurdere hvordan Familiesenteret og Ungdomskontakten ...
  • Gjensidig trivsel, glede og læring 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Seeberg, Marie Louise; Solberg, Anne; Bakketeig, Elisiv (NOVA Rapport 26/11, Report, 2011)
   NOVA har på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdeparte-mentet gjennomført en evaluering av mentorordningen Nattergalen, en ordning som i 2008 ble iverksatt som et treårig prøveprosjekt ved åtte høgskoler/universitet ...
  • God omsorg i barnevernsinstitusjoner 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Løvgren, Mette; Neumann, Cecilie Basberg; Storø, Jan (NOVA Rapport 12/17, Report, 2017)
   Prosjektet «Barnevernsinstitusjoner som arena for omsorg» ble initiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2014 for å fremskaffe kunnskap som kan bidra til arbeidet med å utvikle god og kunnskapsbasert omsorg i ...
  • Gode skoler - gode for alle? 

   Bakken, Anders; Danielsen, Kirsten (NOVA Rapport 10/11, Report, 2011)
   Dette er tredje delrapport fra prosjektet Kunnskapsløftet – også et løft for utjevning av sosial ulikhet i læringsutbytte? Gjennom en casestudie av seks strategisk valgte ungdomsskoler belyser rapporten forholdet mellom ...
  • Governmentality Versus Community: The Impact of the COVID Lockdowns 

   Wallace, Claire; Mytna-Kurekova, Lucia; Leon, Margarita; O’Reilly, Jacqueline; Blome, Constantin; Bussi, Margarita; Faith, Becky; Finney, Mark; Leschke, Janine; Ruffa, Chiara; Russell, Emma; Schoyen, Mi Ah; Thurer, Matthias; Unt, Marge; Verdin, Rachel (International Journal of Community Well-Being;, Peer reviewed; Journal article, 2023)
   The COVID lockdowns were characterised by new forms of governmentality as lives were disrupted and controlled through the vertical transmission of biopolitics by the state. The paper considers how this was experienced by ...
  • Gratis barnehage for alle femåringer i bydel Gamle Oslo 

   Nergård, Trude B. (NOVA Rapport 3/02, Report, 2002)
   I denne rapporten presenteres resultatene av NOVAs evaluering av forsøket med gratis barnehage for alle femåringer i bydel Gamle Oslo. Oppdraget er initiert og finansiert av Barne- og familiedepartementet. Forsøket startet ...
  • Gråsonen mellom trygdeetat og arbeidsmarkedsetat 

   Ford, Margaret (NOVA Rapport 6/00, Report, 2000)
   Rapporten handler om saker som kommer i gråsonen mellom trygdeetatens og arbeidsmarkedsetatens ansvarsområder. Begge etater er sentrale aktører i forvaltningen av en rekke offentlige velferdsordninger. Vurdering av retten ...
  • The great social housing trade-off. ‘Insiders’ and ‘outsiders’ in urban social rental housing in Norway 

   Sørvoll, Jardar (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   In this paper, I ask how social housing providers in urban Norway balance between the needs of existing tenants (the insiders) and prospective residents (the outsiders). Based on qualitative interviews with social housing ...
  • Grenser for individualisering. 

   Krange, Olve (NOVA Rapport 4/04, Report, 2004)
   Avhandlingen som inneholder fire artikler og en teoretisk innledning handler om den såkalte individualiseringstesen. Det stilles spørsmålet om vi må betjene oss av begreper om en ny form for modernitet hvis vi vil forstå ...
  • Gutters tidsbruk på dataspill og skolearbeid 

   Moberg, Karolin Elisabeth; Vogt, Kristoffer Chelsom (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Spørreundersøkelser viser at gutter bruker mindre tid på skolearbeid og mer tid på dataspill enn jenter. Tidsbruk på skolearbeid og dataspill blir likevel i liten grad undersøkt og drøftet i sammenheng i forskningslitteraturen. ...
  • Habilitering som koordinerende tiltak 

   Næss, Anders; Grue, Lars (NOVA Rapport 4/12, Research report, 2012)
   Rapporten omhandler de erfaringer foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne og unge voksne med nedsatt funksjonsevne har med habiliteringstjenesten. Erfaringene som trekkes frem, skildrer både deltakernes møte med ...
  • Har barnet mitt vært utsatt for seksuelle overgrep? 

   Mossige, Svein (NOVA Rapport 21/98, Report, 1998)
   Temaet for undersøkelsen er hvordan mødre håndterer en bekymring for seksuelle overgrep mot eget barn og mulig overgriper er et nært familiemedlem. Tanken på at det kan ha skjedd seksuelle overgrep bryter med grunnleggende ...
  • "Helgerud er en oase!" 

   Ianke, Pia; Thorød, Anne Brita (NOVA Rapport 13/06, Report, 2006)
   Helgerud ressurssenter for fosterhjem, nå Fosterhjemstjenesten i Akershus, ble etablert som et eget tiltak for veiledning av ordinære fosterhjem i Akershus i august 2002. Det er et av de statlig drevede tilbudene for ...
  • Helse, familie og omsorg over livsløpet 

   Daatland, Svein Olav; Veenstra, Marijke (NOVA Rapport 4/09, Report, 2009)
   Aldringen av befolkningen endrer balansen mellom aldersgrupper slik vi til nå har kjent den. Vil familiene klare å balansere mellom hensynet til yngre og eldre generasjoner? Vil samfunnet klare å bevare den generasjonskontrakten ...
  • Helse, helseatferd og livsløp 

   Daatland, Svein Olav; Veenstra, Marijke (NOVA Rapport 3/09, Report, 2009)
   Rapporten tar for seg sosial variasjon i helse og helseatferd i ulike aldersgrupper. Utgangspunktet er en ny og landsdekkende undersøkelse om livsløp, generasjon og kjønn (LOGG/NorLAG). Analysene av variasjoner i helse og ...
  • Helsekompetanse og styrket mestring hos barn og unge som pårørende 

   Stenberg, Una; Bergerød, Inger Johanne; Fredriksen, Kari; Bossy, Dagmara; Bøckmann, Kari; Haugstvedt, Karen Therese Sulheim; Vågan, Andre (Fontene forskning;1/2022 • årgang 15, Peer reviewed; Journal article, 2022-06-23)
   I denne litteraturgjennomgangen har vi samlet og oppsummert resultater fra internasjonal forskning i perioden 2010-2020 om opplevd utbytte og/eller effekt av deltakelse i lærings- og mestringstilbud for barn og unge som ...