Now showing items 624-643 of 652

  • Velferdstjenester, stønader og informasjon til familier med barn med funksjonsnedsettelser under covid-19. En kvalitativ undersøkelse 

   Bøhler, Kjetil Klette; Ugreninov, Elisabeth (NOVA-Notat;4/2021, Report, 2021)
   Etter at pandemien slo inn over Norge i mars 2020 og det første sjokket gav seg, ble det økende oppmerksomhet rundt hvilke konsekvenser nedstengingen av velferdstjenester hadde for sårbare grupper og barn med funksjonsne ...
  • Et velfungerende leiemarked? Profesjonell utleie og offentlig-privat samarbeid 

   Sørvoll, Jardar; Sandlie, Hans Christian (NOVA Notat 4/14, Notat, 2014)
   De senere årene har leiemarkedet fått ny aktualitet. Fra flere hold blir det pekt på behovet for en mer velfungerende utleiesektor med økt profesjonell utleie. I dette notatet peker vi på hvordan profesjonell utleie kan ...
  • Vennskap, utdanning og framtidsplaner 

   Frøyland, Lars Roar; Gjerustad, Cay (NOVA Rapport 5/12, Report, 2012)
   I denne rapporten presenterer vi funn fra undersøkelsen Ung i Oslo Longitudinell (LUNO). Undersøkelsen følger halvparten av Oslos ungdommer født i 1992 fra 9. trinn på ungdomsskolen til 2. trinn på videregående.Oppdragsgiver ...
  • Verdier på vandring 

   Strand, Nils Petter (NOVA Rapport 15/07, Report, 2007)
   Rapporten tar for seg forskjeller i verdiorientering i alderen 40-80 år: Endrer verdiene seg med alderen, eller kan forskjellene forklares ved at man er preget av ulike generasjonserfaringer? Studien bygger på data fra Den ...
  • Verdighetsforvaltning i liv på grensen 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Moshuus, Geir; Suseg, Helle; Kristiansen, Inger-Hege (NOVA Rapport 16/10, Report, 2010)
   Rapporten presenterer resultater fra en studie av familier som lever med lang tids fattigdom. Den er inspirert av amerikansk fattigdomsforskning og formet av møter med husholdninger over hele landet som over lang tid har ...
  • Verktøyet «Barnets Profil». Evaluering av ny praksis som kartlegger barn som trenger fosterhjem 

   Falch-Eriksen, Asgeir; Aamodt, Hilde; Sætre, Juliette (NOVA-rapport;4:2022, Report, 2022)
   Rapporten tar for seg en ny type praksis innen fosterhjemstjenesten ved Barne-, ungdoms- og familieetaten Region Øst – «Barnets Profil». Praksisen tar for seg profilering av barnet forut for valg av fosterhjem, altså ...
  • Vern av risikoutsatte voksne. Kommunenes varslingssystemer for avdekking av vold og overgrep 

   Gundersen, Tonje; Vislie, Camilla (NOVA Rapport 1/17, Report, 2017)
   Eldre, psykisk syke og rusmisbrukere samt personer med fysisk funksjonsnedsettelse eller utviklingshemming har økt risiko for å bli utsatt for omsorgssvikt, fysisk, psykisk, seksuell eller økonomisk vold. Når vold mistenkes ...
  • Vi spiller på lag 

   Solem, Per Erik; Høistad, Bodil (NOVA Rapport 1/00, Report, 2000)
   Denne rapporten beskriver ulike former for integrasjon mellom hjemmehjelp, hjemmesykepleie og institusjonstjenester i norske kommuner. Der tjenestene er integrerte, og særlig når alle tre tjenestene er samorganisert med ...
  • Virkninger av tilpasset språkopplæring for minoritetsspråklige elever 

   Bakken, Anders (NOVA Rapport 10/07, Report, 2007)
   Rapporten gir en oversikt over forskning om språklige og faglige effekter av språklig tilpasset opplæring av minoritetsspråklige elever. Hovedvekten er lagt på betydningen av å ta i bruk minoritetselevers morsmål i ...
  • Vital aldring og samhold mellom generasjoner 

   Daatland, Svein Olav; Slagsvold, Britt (NOVA Rapport 15/13, Research report, 2013)
   Rapporten er den tredje i en serie som oppsummerer resultater fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon, NorLAG, i en popularisert form. Den første sammenliknet dagens og morgendagens eldre, den andre tok ...
  • Voksne i grunnskole og videregående opplæring 

   Dæhlen, Marianne; Danielsen, Kirsten; Strandbu, Åse; Seippel, Ørnulf (NOVA Rapport 7/13, Report, 2013)
   I Norge har alle voksne, som har behov for opplæring for å få grunnskolevitnemål, en lovfestet rett til slik opplæring. Voksne harogså rett til videregående opplæring dersom en ikke har fått dette tidligere. Første del av ...
  • Vold eller foreldrekonflikt? Voldsutsatte mødres erfaringer med barneverntjenesten etter samlivsbrudd 

   Bredal, Anja; Stefansen, Kari (Tidsskriftet Norges Barnevern;Nr 2–3 – 2022 | Vol. 99, Peer reviewed; Journal article, 2022-10-17)
   «Vold i hjemmet / Barnet vitne til vold i nære relasjoner» er den vanligste voldskategorien i barneverntjenestens meldingsstatistikk, men det er forsket lite på hvordan slike saker håndteres. I artikkelen undersøker vi ...
  • Vold mot lesbiske og homofile tenåringer 

   Moseng, Bera Ulstein (NOVA Rapport 19/07, Report, 2007)
   Er lesbiske og homofile tenåringer mer utsatt for mobbing, trusler og vold enn heterofile tenåringer? Dette er et av hovedspørsmålene som søkes besvart i denne rapporten. Et hovedfunn i rapporten er at unge lesbiske og ...
  • Vold og overgrep mot barn og unge 

   Stefansen, Kari; Mossige, Svein (NOVA Rapport 20/07, Report, 2007)
   Rapporten presenterer viktig ny kunnskap om barn og unges utsatthet for seksuelle og voldelige krenkelser. Det er første gang omfanget av fysisk vold og vitneerfaringer er kartlagt i et normalbefolkningsutvalg av denne ...
  • Vold og overgrep mot barn og unge. Omfang og utviklingstrekk 2007-2015 

   Mossige, Svein; Stefansen, Kari (NOVA Rapport 5/16, Report, 2016)
   Rapporten presenterer ny kunnskap om utviklingstrekk knyttet til vold fra foreldre, vitneerfaringer og seksuell vold. Det empiriske grunnlaget er de to NOVA-undersøkelsene UngVold 2007 og UngVold 2015, gjennomført blant ...
  • Vold og overgrep mot barn og unge. Omfang og utviklingstrekk 2007-2023 

   Frøyland, Lars Roar; Lid, Stian; Schwencke, Ellen Oftedal; Stefansen, Kari (NOVA Rapport;11/23, Report, 2023)
   Rapporten presenterer ny kunnskap om vold og overgrep blant elever i videregående skole basert på de tre UngVold-undersøkelsene i 2007, 2015 og 2023. Omfanget av seksuell vold har økt markant fra 2015 til 2023. Omfanget ...
  • Voldsuttsatte barn og unge i Oslo 

   Dyb, Grete (NOVA Rapport 22/09, Report, 2009)
   Hva er omfanget av erfaringer med seksuelle overgrep og vold blant ungdom i Oslo? Avviker omfanget av slike erfaringer fra det som ungdom i andre deler av Norge rapporterer om? Og hvordan opplever ungdom å bli eksponert ...
  • What Happened to Me? Ambiguity and Surety in Narratives of Intoxicated Sexual Assault 

   Stefansen, Kari; Solstad, Gerd Marie; Tokle, Rikke (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Intoxicated sexual assault is the most common type of sexual assault but is rarely unpacked as a social phenomenon. Our analysis represents a novel approach to opening the broad category of intoxicated sexual assaults for ...
  • What’s the ‘Problem’ with Workplace Accommodation? A Disability Policy Journey Over Time 

   Vedeler, Janikke Solstad; Anvik, Cecilie Høj (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   To level the playing field in employment, the Convention of the Rights of Persons with Disabilities require state parties to ensure the provision of reasonable accommodation in the workplace. The international literature shows ...
  • Why care? How filial responsibility norms and relationship quality matter for subsequent provision of care to ageing parents 

   Vangen, Hanna; Herlofson, Katharina (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   How to meet the demands of long-term care is a pressing issue in ageing societies. In most countries, care systems depend on the capability and willingness of family members to fill the gap between existing needs and formal ...